...גנסני'ג ואר

2002 יאמ
רתי תנמשהו תרכוס דגנ גנסני'ג
אצמ םירבכעב ךרענש ב"הרא University of Chicago-ב רקחמ
,רכוסה תמר תא ןיטולחל הלמרינ גנסני'גה יריגרגמ תיצמת תכירצש
ןובאיתה יוכיד ידי-לע לקשמ התיחפה ,ןילוסניאל תושיגר הרפיש
.לורטסלוכה תמר תא םהב הדירוהו
15% ולכא ,הקרזהב גנסני'גה יריגרג תיצמת תא ולבקש םירבכעה
12 ךות םלקשממ 10% ותיחפהו תרוקיבה תצובק ירבכעמ תוחפ
.לקשמב ולע גנסני'גב ולפוט אלש םירבכעש דועב ,םוי

Diabetes


2000 רבמטפס
1 גנסני'גו תרכוס
לש הטעומ הכירצ יכ אצמ University of Toronto-ב רקחמ
רכוסה תמר תא ןיטקהל היושע ,החוראה ינפל יאקירמא גנסני'ג
.20% דע רועישב ,2-גוס תרכוס ילוח לש םמדב

היה ידו העפשה לכ התיה אל ןונימה תלדגהלש וליג םירקוחה
.םרג 3 תב הנמב

,החוראה ינפל םייתעש ףא גנסני'ג לוטיל ןתינ םירקוחה ירבדל
ןתוא ,תופורתה תיברמל דוגינב תאז ,הימקילגופיה םורגל אלב
.החוראה ינפל רצק ןמז לוטיל שי

הנשי גנסני'גב שומישל םא עובקל ידכ ,ףסאנש עדימב יד ןיא
.תורחא תופורת לע ןילמוג תועפשה וא חווט תכורא העפשה

.םד-תוללדמ תופורת לע גנסני'גה תעפשהמ םיריהזמ םירקוחה
,תונבצע םורגל הלולע גנסני'ג לש חווט תכורא הכירצש םג עודי
.דערו הניש ידודנ

Diabetes Care


2002 יאמ
ינימ קשח לידגמ גנסני'ג
Southern Illinois University School of Medicine-ב רקחמ
יאקירמא - גנסני'גה יגוס ינשש הליג ,תויחב השענש ,ב"הרא
.ינימה עוציבה תא םירפשמו ינימה קשחה תא םיריבגמ יתייסאו

,םינומרוה תשרפה לע הניא גנסני'גה תעפשה םירקוחה ירבדל
,גנסני'גב םייוצמה םידיסונסני'גה לש הרישיה םתעפשה וז אלא
רוצייב םייוניש לעו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע םיעיפשמ רשא
.ףוגב (Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת

Annals of the New York Academy of Sciences


2003 ינוי
2 גנסני'גו תרכוס
הטעומ הכירצש הליג הדנק University of Toronto-ב רקחמ
למרנל היושע ,החוראה ינפל ינאירוק וא יאקירמא גנסני'ג לש
םהב רפשלו 2-גוס תרכוס ילוח לש םמדב רכוסה תמר תא
.ןילוסניאל תושיגרו ןילוסניא תשרפה

יאקירמא גנסני'ג םרג 3 יערקאב ולבק יוסינב םיפתתשמה 23
.תועובש 12 ךשמב םוי ידמ ,םיביס תבורעת םרג 7 וא ןוחט
,ךרע תווש התייה יוסינב םיפתתשמה ולבק ותוא רמוחה תעפשה
.תוילילש תועפות אלל ךא יתפורת לופיטל ,םירקוחה ירבדל

גנסני'גש הליג ,שיא 19 ופתתשה וב ,דסומ ותואב ינש רקחמ
תושיגרה תאו ןילוסניאה תשרפה תא רפשמ (םודא) ינאירוק
.(המד) ובצלפל האוושהב ,ויפלכ
.40%-ב ודרי םדב ןילוסניאה תמרו החורא רחאלש רכוסה תמר

American Diabetes Association 63rd Scientific Sessions


2005 ינוי
חומה לע ןגמ גנסני'ג
ןוטסוי Baylor College of Medicine in Houston ירקוח
תוינווינ תולחמ ינפמ חומה לע ןגמ גנסני'גה יכ וליג ב"הרא
.ןוסניקרפ תלחמו (Huntington's disease) ןוטגניטנה תלחמ ומכ

,םדוק יניס רקחמ תובקעב ךרענ ,תודלוחה השענש ,רקחמה
היצנמידמ םילבוסה םישנאב ןורכיז רפשמ גנסני'גהש אצמש
.(Stroke-induced dementia) ץבש רחאל

Annals of Neurology


2005 רבוטקוא
תוננטצה תענומ גנסני'ג תיצמת
םישנא יכ וליג הדנק University of Western Ontario ירקוח
ךכב םיקזחמ ףרוחה ךשמב ימוי יאקירמא גנסני'ג ףסות םילטונה
רבעבמ תוחפ הברה ןכל םילבוסו םהלש ןוסיחה תכרעמ תא
.רתוי םילק םהלש םינימסתהו תויוננטצהמ

,10% ולח םהמ ,65 דע 18 ינב ,שיא 170 ופתתשה רקחמב
.גנסני'ג ףסות הלבק אלש ,תרוקיבה תצובקב 25% תמועל

Canadian Medical Association Journal


2006 טסוגוא
דש ןטרס תואצות רפשמ גנסני'ג
רשא ,דש ןטרסב תולפוטמה םישנ 1,455 ופתתשה וב ,יניס רקחמ
.םייח תוכיאו תודירש רפשל יושע גנסני'גש אצמ ,םינש 5-כ ךשמנ

ינפל דוע תועיבקב גנסני'גב ושמתשהש םישנש וליג םירקוחה
וליעוה ןוחביאה רחאל ותוא לוטיל ולחהש וא ןתלחמ ןוחביא
.ןמצעל
תודירשה רועיש תא ולידגה הלחמה ינפל גנסני'גב ושמתשהש ולא
.ןהייח תוכיא תא ורפיש ןוחביאה רחאל ךכב ולחהש ולאו

.םויב םרג 1.3 התיה תעצוממה גנסני'גה שרוש תכירצ
תוכישממה רועישו םיזוחא 88.6-ל 80-מ הלע תודירשה רועיש
.םיזוחא 83.8-ל 77.4-מ הלע הלחמ אלל תויחל

תיתלשממה חוקיפה תונכוסו (WHO) ימלועה תואירבה ןוגריא
תימוי הכירצ לע םיצילממ (German Commission E) הינמרגב
ג"מ 600 דע 200-ל ךרע הווש םהש ,גנסני'ג םרג 2-ל 1 ןיב
.תיטרדנטס תיצמת

American Journal of Epidemiology


2007 ינוי
ןטרס תמחמ תושישת לקמ גנסני'ג
גנסני'ג יושע ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic-מ םירקוח ירבדל
ןונימב שמתשהל םילוחה לע .םישושת ןטרס ילוח לע לקהל
.יאקירמא גנסני'ג לש הובג
ךשמבו םתלחמ ןוחביא רחאל תושישת םיווח םיבר ןטרס ילוח
.םבצמ לע הליקמ הניא הנישו החונמ בורלו הלחמב לופיטה

,ולבקש תונוש תוצובקל וקלחנש םילפוטמ 282 ופתתשה רקחמב
וא גנסני'ג ג"מ 2,000-ו 750, 1,000 ינב םינונימ ,יערקא ןפואב
.(המד) ובצלפ

דועב ,הטעומ הלקה לע וחווד ובצלפה וא ךומנה ןונימה ילבקמ
היגרנאה תמרב היילע לע וחוויד םיהובגה םינונימה ילבקמש
םבצמב רופיש היה ןכ .תושישת תוחפו רתוי הבר תוינויח ,תיללכה
.ישגרהו ינפוגה ,ילטנמה

American Society of Clinical Oncology - ASCO


2007 רבמטפס
יתרכוס-יטנא גנסני'ג ץימ
םירבכעב ךרענש ,ב"הרא University of Chicago-ב רקחמ
יאקירמא גנסני'ג יריגרגמ תיצמתש הליג ,םייטבאיד םינמש
.לקשמ תדרוהב עייסלו 30%-ב םדב רכוס תמר ןיטקהל יושע

תא וליכאה םה הב תימימ גנסני'ג תיצמתב ושמתשה םירקוחה
רכוס רתימ ולבס ולא םירבכע .םימי 10 ךשמב םינמשה םירבכעה
םדא םיגציימ םה ןכלו רתי תנמשהמו זוקולגל תוליבס יאמ ,םדב
.2-גוס תרכוסב הלוחה

רחאל ,הדרי גנסני'גה תיצמתב ולפוטש םירבכעה םדב רכוסה תמר
הרכינ ןיידע םוי 20 רחאל םגש אוה עיתפמה .31%-ב ,םימי 10
.םירבכעה םדב רכוסה תמר לע גנסני'גה לש תרכינ העפשה
.3%-ב ,םימי 10 רחאל דרי םירבכעה לש םלקשמ םג

Journal of Food Science