הנראוג
Guarana
(Paullinia cupana)

חיש איה (הינראוג) הנראוגה
סנוזמאה רוזיאב ץופנה ספטמ

אשנתהל יושע חמצה .תימורדה הקירמאב ליזרבו הלאוצנוב
םירטמ 12 דע הבוגל

ותלשבה םע .תולוכשאב לדגו לוגע ,ןטק ,ירגרג הנראוגה ירפ
רוחשה ןיעלגהו טעמ עקבנ אוה ,ריהב םודא ועבצ ךפוה
ונממ ץבצבמ

םמש לעש ,(Guarani) ינראוגה טבש ינב ,םינאידניאה
םישתוכו םילוק ,םיניעלגה תא םישביימ ,חמצה ארקנ
תשמשמה הסיע םיניכמו םימ םהל םיפיסומ ,םתוא
תופורתו תואקשמ ,ןוזמ ירצומל סיסב

.תזגומ הנראוג אוה ליזרב לש ימואלה הקשמה
םימו הבסק םג ,הנראוגל ףסונב ,ליכמ הקשמההנראוגה ישומיש
ףוגה חופיטל םירצומה תיישעת
ינונמש רעישל ופמש
רעיש ןדבוא תעינמל םירצומב ביכרמ
רוביח תומקר לש תוקלד ךוכיש
(Adaptogen) ץחל יבצמל לגתסהל תעייסמ איה
םיקזחמ תואקשמבו היגרנא יפיטחב ביכרמ תשמשמו תיאופר תוליעפ
םג הנוכמה ,ןיאפק םיליכמ ולא .םיניעלגבו ירפב םישמתשמ
(Phenol) לונפ וא ןינאטל רושקה ,(Guaranine) ןינראוג

ןיליפואת ץוצמקו ןיאפק םיזוחא 8 דע 4 שי הנראוגה יניעלגב
םידיאולקלא ,(Theobromine) ןימורבואתו (Theophylline)
,ןלימע ,םידיאונובלפ ,םינינאט ,(Terpenes) םינפרט ,םינוש
םינוש םיפרשו םינינופאס

תועש 6 דע ךשמנ ףוגב הנראוגה לוכיע

...ל הנראוגב םישמתשמ רוזיאה ידילי םינאידניאה
םיעצפ ץוויכ / תומיצ
קוזיח
הצרמה
םיקרועה תשרט תעינמ
בלה קוזיח
םיבאכ ךוכיש

...ב לופיטל תשמשמ הנראוגה
(Neuralgia) םיבצע באכ
הנרגימ
לושליש
(Dysentery) הירטנזיד
םוח
םד-ץחל רתי

...ל םויכ תלבוקמ הנראוגה
ינפוג לבס חוכ תרבגה
תודוה לקשמ תדרוה
ןובאית אכדל התנוכתל 
תודימע רשוכ תרבגה
ףוגה םוח תדרוה
תילטנמה תונריעה קוזיח
תופייעב המחלמ


תורהזא
...םא הנראוג תכירצמ וענמיה
ןיאפקל היגרלא וא תושיגרמ םילבוס םתא 
...םירחא ןיאפק ירצומל המודב
,(Anxiety) הדרח ,דער ,הניש תערפה םורגל הלולע הנראוגה 
תויבטקארפיהו ףוכת ןתש ןתמ ,רבגומ בל קפוד 
הקנהו ןויריה ןמזב הנראוגהמ ךורצל ןיא

'דח - הנראוג ואר

.