לוגוג
Guggul
(Commiphora mukul)

חמוצה ,ינצוקה (Mukul myrrh) לוקומ רומה ץע ףרש אוה לוגוג
םינש תואמ הזמ שמשמ אוה םש ,ודוהו ןטסינגפא ,הקירפא ןופצב
.הדרווויאה תאופרב ,יופיר יעצמא
.התוא םיעצופ רשאכ ,עזגה תפילקמ ףטונ ףרשה


תיאופר תוליעפ
םיארקנ רשא ,(Phytosterols) םילורטסוטיפ ליכמ לוגוגה ףרש
תוצמוח ,תוינגרוא תוצמוח ,(Guggulsterones) םינורטסלוגוג
,(Diterpenes) םינפרטיד ,(Aromatic acids) תויטמורא
ילוהוכלאו (Esters) םירטסא ,םידיאורטס ,(Lignans) םינאנגיל
.ןמוש תוצמוח

LDL-ה לורטסלוכ תמר תא תיחפהל רומא לוגוגב שומישה
.(בוטה) HDL-ה לורטסלוכה תמר תא תולעהלו (ערה)

...ןה לוגוגל תוסחוימה תונוכתה
.םדב לורטסלוכ רתי דגנ הלועפ
.(םינבל םד יאת יוביר) ןוסיחה תכרעמ תוליעפ דודיע
.לקשמב התחפה םשל ,ןגמה תטולב תוליעפ דודיע
.ןתשמ
.ץווכמ
.עיגרמ

.םוח דירומ
.רוזחמ זרזמ
.לשלשמ

.יתקלד יטנא
.אטחמ
.העזה דדועמ

...ב לפטל עייסמ לוגוגה
.םדב םידירצילגירטו לורטסלוכה תמר תדרוה
.םיקרוע תשרט תעינמב הרזע
.סירוטקפ הניגנא ינימסת תלקה
.לקשמ רתי תתחפהב עויס

תורהזא
...לוגוגה
.תורה םישנ שומישל רוסא
.תוששחו תונבצע ,םיקוהיש ,לושליש םורגל לולע
תופורת ,בלב לופיטל תופורת םע בולישל רוסא
.תויתקלד יטנא תופורתו ,םיבאכ תוככשמ    
.םדב רכוסה תמר תדרוהל תופורת תלועפל עירפמ
.םד ץחל רתי דגנ תופורת תלועפ שבשל/ריבגהל לולע
.(Hypokalemia) םדב ןגלשא טועימ םורגל לולע
.םויתילב לופיט תלועפ ריבגהל לולע
.םירחא םינתשמ תלועפ ריבגמ
.רוע תחירפ םורגל לולע

2003 טסוגוא
לורטסלוכה תמר לע העפשהב לשכנ לוגוג
.םדב לורטסלוכה תמר לע ותעפשה תקידבב לשכנ לוגוגה
רתי םהל ,םיאירב םישנא תצובק לע הקדבנ תיצמתה תעפשה
םינונימ לש םתעפשה הנחבנ .(Hyperlipidemia) םדב ןמוש
.תועובש 8 ןב לופיט רחאל ,ג"מ 2,000-ו ג"מ 1,000 ינב
LDL-ה תמרב .ללוכה לורטסלוכה תמרב רופיש אצמנ אל
.הלק הערה ףא האצמנ

.Journal of the American Medical Association