ראמרוג
Gurmarin/Gurmar
(Gymnema sylvestre)
לדגה ,םיצעלו םיחישל דמצנה ,הצועמ ספטמ וניה ראמרוגה
.המורדו ודוה זכרמ לש םייפורטה תורעיב
 


תיאופר תוליעפ
.םישרושבו םילעב םישמתשמ

תוימנמי'ג תוצמוח ,(Resins) םיפרש 2 םיללוכ ראמרוגה יביכרמ
,(Stigmasterol) לורטסמגיטס ,םינינופאס ,(Gymnemic acids)
ןאטב :ונימא תוצמוח לש תורזגנו (Quercitol) לוטיצרווק
.(Trimethylamine) ןימליתמירטו (Choline) ןילוכ ,(Betaine)
 

...ראמרוגה תונוכת
.ררקמ .םדב רכוס תיחפמ
.ץווכמ .לוכיעה תכרעמ םע ביטמ
.קזחמ .ןתשמ
 
קותמ םעט תושוחת תמיסחל תמרוג ראמרוגה ילע תסיעל
.םעט תרסחל הליכאה תא ךפוהו הפב רמ םעטו

...ל שמשמ ראמרוגה
.לקשמב התחפה .ןובאיתה יוכד

רכוסה תמר תרקבל ראמרוגה ילע תסיעל תשמשמ ודוהב
.תרכוס ילוחב
 
...ש וליג ,םילעה תיצמתב תונויסנ
תא ראמרוגה ריבגמ (Diabetes type 1) 1 גוס תרכוס ילוחב
.(Pancreas) בלבלהמ (Endogenous insulin) ןילוסניאה תקופת
תוחפל וקקדזה ,םישדוח המכ ךשמב םילע תיצמת וכרצש םילוח
.םמדב רכוסה תמר תוסיוול ןילוסניא
(Dep. of Biochemistry, University of Madras, India)
 
(Noninsulin-dependent diabetes) 2 גוס תרכוס ילוחב
.םילוחה וקקדזה ןהל תופורתה תתחפהב העפשהה האטבתה
 
יעצמא תא חונזל אל תרכוס ילוח לע
,םיטקונ םה םתוא ,םירחאה הרקבה
לע ינפוג לוגרתו אירב טירפת ומכ
.תופורת םג ומכ ,עובק סיסב
 

יושע ראמרוגהש ואצמ ,םייח-ילעבב ושענש ,םירחא םירקחמ
ןומרוהמ עונמלו םיאתב (Glucose) זוקולג תגיפס רפשל
זוקולג רצייל דבכה תא ץירמהלמ (Adrenaline) ןילנרדאה
.םדב רכוסה תמר תא ךכב ןיטקהלו
תמר תאו לורטסלוכה בויסנ תא םג םיתיחפמ םילעה
.םדב םידירצילגירטה

ןונימ
18 ךשמב ,םויב ג"מ 400 תב תיצמתב ושמתשה םירקחמה
.םישדוח 20 דע


תיתרוסמה (Ayurvedic medicine) תידרווויאה האופרב
...ומכ ,תורחא תולחמב לופיטל םג ראמרוגה שמשמ
.תוריצע .לוכיע תויעב
.(Malaria) הירלמ .לועיש


תורהזא
תונוש תופורת ןונימ לע עיפשהל לולע ראמרוגב שומישה
ץעוויהל ץלמומ .(םינושה ויגוס לע ןילוסניא דחוימב)    
.הב שומישל םדוק אפורב    
.תוקינימו ןוירהב םישנ לע הכירצה תעפשה יבגל עדימ ןיא