תינספיג
Gypsophila (Baby's Breath)
(Gypsophila arrosti
)

חיש איה (היליפוספיג וא) תינספיג
.רטמ 1-כ והבוגש ףעוסמו ןידע יונ
תועקרקב תינספיגה הצופנ עבטב
םישוטנ תודש ,הערמ תודש ,תוילוח
םיכרד ידיצל תוחושו

תוירירוא םיפיסומו םינדעמה ,םיבר םינטק םיחרפ תינספיגל
.םוחית חיש תשמשמ איה יונ תוניגב .םיחרפ ירודיסב חפנו 
.ולוכ חרופה חמצה תא שבייל ןתינ


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו הירופ טעמ ,הסג ,תיסיסב עקרק
תיקלח דע האלמ שמש
הנותמ היקשה
רבוטקוא דע ילוימ החירפה
םיערזמו שרושה ינקמ וא לועבג ירוחיימ השענ יובירה
.העירזהמ םוי 21 דע 10 ךות שחרתת הטיבנה
םיערז 10,000 לעמ ביני דיחי חמצ 
(Drought) תרוצבב חמצה דימע ,ותטילק רחאל
הבוגל ותוחתפתה תא דדועת חישה תכימת
םיינימ-וד םיחרפה .לודיגל תישילשה הנשב שחרתת החירפה
רק ףרוחב דומעלו םירטמ 4 דע קימעהל םייושע םישרושה
תינטלתש ךופהל תינספיגה הלולע םימיאתמ םיאנתב
הניגב ובלשלו ץיצעל וריבעהל ןתינ חמצה תוחתפתה םע
ףירח םוזיגב הדימע תינספיגהתיאופר תוליעפ
.םישבוימ וא םיירט ,םיחרפב םישמתשמ
םידיאונפרטירט םינינופאס שרושב .םינינופאסב הרישע תינספיגה
(Spermicide) ערז ילטוק (Triterpenoid saponins)

תויאופר תונוכת
ןויריה ענומ
לשלשמ


תורהזא
תצקמב ליער ולוכ חישה
...םורגל םילולע םיחרפה דחוימבו חמצה
תיגרלא המתסא  
(חמצב עגמ תאצות) רוע תקלד  

.