הבאיוג
Guava
(Psidium guajava)

ותוא דע קורי ץע איה הבאיוגה
םישרוש לעב חישכ םג םילדגמ
.םידודר
יבחרב ותוא םילדגמ .תימורדה הקירמא תורעימ ץעה אצומ
הבאיוגה ינז .רטמ 20 דע הבוגל אשנתהל יושע ץעה .םלועה
הברה דוע שי ףסונב .המודאו הבוהצ ,הנבל הבאיוג םיללוכ
.םינז-תת

רוציילו לכאמל שמשמ ירפה .קזח ינייפוא חיר ונשי הבאיוגל
תואקשמו ,םיאפקמ ,תוביר םהב ,םירצומ לש לודג רחבמ
.םירומישו תודילג ,(רטקנו ץימ)

.ץעה לע לישבמ אוה רשאכ ,רתוי חבושמ ירפה
םע דחי ,המוח תיקשב ירפה תא וחינה הלשבהה זוריזל
.חופת וא הננב  
.המיהדמ םינוש תואקשמל הבאיוג רטקנ תפסוה תעפשה
עבצ רוצייל הנתוכהו ישמה תיישעתב ,םישמשמ םילעה
.רוחש  

ןוסחיא
תרוטרפמטב לישבהל וחינהו הצחמל תוקורי תובאיוג ונק
.תיעועקש רוצית ןהב הלק העיגנ וב בלשל דע ,רדחה  
.םיימוי ךות ךורצלו ררקמב קיזחהל שי הלשב הבאיוג

האפקה
.ופלקו בטיה התוא ופטיש ,הלשב הבאיוג וחק
.2-ל התוא וכתח
.ךומו םיערז ליכמה ,ירפה זכרמ תא תיפכב ואיצוה
.פוריסב וסכו םיטא ילכל רתונש ירפה תא וסינכה

פוריסה תנכה ןפוא
.םמחל ןיא .םימ דחא קלחו רכוס םיקלח 2 ובברע
.השיחב ידכ ךות רכוסה תא וסימה
.ואיפקהו ומטיא

.ירפ לפס לכל פוריס ילפס 2 אוה לבקתמה סחיה
.שדוח 12 דע 8 ךשמב הבאיוגה ירפ תא ךכ רמשל ןתינ


לודיג יאנת
הרישע עקרקהש לככ .בטיה תוזקונמ תועקרק ןווגמ
.ירפ רתוי ביני ץעה םיינגרוא םירמוחב  
.הנשה לכ ץעה ביני ,שבי וא חל ,םח םילקאב
.האלמ שמש
.רופכל שיגר (ךרה ליתשה דחוימבו) ץעה
.ירפ תרישנו תרחואמ החירפ םורגי עקרקב תוחלב רוסחמ
.הנש ידמ ,דבלב םישדח םיפנעמ חתפתי ירפה
.םירובד ידי-לע רקיעב השענ הבאיוגה קוביא
...יובירה תוטיש
.םייתנש ךות וביניש םירצנ איצוי עקרקה דע עדגנש ץע 
,םישדח םיצע טיבנהל ןתינ םתרזעב םיבר םיערז ירפב 
.תועובש 8 דע 2 ךות וטבני םה .םינש 4 ךות ירפ וביניש   
,םישרוש תקולח ,יביטטגו יוביר תרזעב םג תוברהל ןתינ 
.הכרבהו תידיצ הבכרה   


תיאופר תוליעפ
.רסובה ירפבו םילעב ,עזגה תפילקב ,םישרושב םישמתשמ

הרישע איה .רדה-ירפב רשאמ C ןימטיו רתוי שי הבאיוגב
,ןובלח ,ונימא תוצמוח ,ןחרז ,לזרב ,ןדיס הב שי .A ןימטיוב
,ןיטקפל בוט רוקמ הניה הבאיוגה .רכוסו ןמוש ,תומימחפ
.ןמש םג םיליכמ םילעה .ןינאטב םירישע םילעהו עזגה

הבאיוגה תונוכת
.םיצווכמ םירירש הפרמ
.הניזמ
.תלשלשמ
.םיעלות הקיחרמ
.תילאירטקביטנא
(1).תצווכמ
.רוזחמה תא תדדועמ
.םדב רכוס הדירומ
.רסובה ירפ רקיעב (1) 

הבאיוג הת
.םילעהמ וא הבאיוגה עזגמ םיניכמ הבאיוג הת
.לושליש תדגונ הפורת שמשמ התה

הבאיוג תיצמת
תכרעמ תויעבב לופיטל הבוט הבאיוגה ילע תיצמת
.(Dysentery) הירטנזיד ומכ םייעמהו הביקה

הבאיוג ילע
םיביכ ,םיעצפב לופיטל םישמשמ םישותכ הבאיוג ילע
.םייניש-יבאכ לע הליקמ םילעה תסיעל .ןורגיש תויעבבו

הבאיוג ילע תיצמת
...ב לופיטל תשמשמ םילעהמ המח תיצמת
הזחו ןורג יאולחתו לועיש
(רוגריג ידי-לע) םייכינח תקלדו הפ יביכ
ישדוחה רוזחמה תשחה
םיעלות תקחרה
(Leucorrhea) הנבל הביז
(Cholera) הרלוכ ילוחב םילושלישו תואקה
רוע תולחמ
(Nephritis) תוילכ תקלד
(Cachexia) תינורכ תושישת

םישרושהמ תיצמת
.םוח תדרוהל תשמשמ םיירט םישרושמ המח תיצמת

ירפ םרג 720-ב םייתנוזת םיכרע

ג"מםרג'חיךרע
310
(10 ןמושמ)
תוירולק

(1%) 15
(27%) 960
(2%) 1ןמוש כ"הס
ןרתנ
ןגלשא
(25%) 76
(24%) 6
60
תומימחפ
םיביס
םירכוס
3
(30%)
(100%)
(2%)
ןובלח
A ןימטיו
(2) C ןימטיו
ןדיס
(4%)
(10%)
(10%)
לזרב
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
(15%)
(8%)
B3 ןימטיו
תילופ הצמוח


.תוירולק 2,000 הב תצלמומ הכירצמ (%

.לשב ירפהש לככ הנטק תומכה .ירפה תפילקב רקיעב יוצמ (2)

.