תאק / תאג
Khat / Qat
(Catha Edulis)

לעב דע-קורי חיש תאגה
םילעל .םינבל םיחרפ
תיטוקרנ העפשה םיריעצה

יבשות רקיעב ,ברע יאה יצח ימעו הזכרמו הקירפא חרזמ יבשות
ףוסבלו קורהו ץימה תבורעת תא םיעלוב ,םתוא םיסעול ,ןמית
םילעה תא םיקרוי

תורשהלו תינפוג תושישת תיחפהל ,ץירמהל הרומא םילעה תסיעל
היפויתאו ןמית יאצוי ברקב גהנמה ץופנ ץראב .תיאליע השוחת


לודיג יאנת
הרקב דימע וניא תאגה .האלמ שמש .םח םילקא
בטיה תזקונמו טעמ תרשעומ ,הלק עקרק
תויעב אלל םוקמל םוקממ חמצה תא קיתעהל ןתינ
רתי תייקשהל שיגר אוה
הכימת תוטומל קוקזו תויטיאב חתפתמ
םירוחייו םיערזמ יובירה
םירטמ 5 דע הבוגל חתפתהל יושע אוה
הנשה ךשמב ,תונטק תויומכב ,םיפסוא םילעה תא


תיאופר תוליעפ
םיסעול םתוא םילעב םישמתשמ

םידיאולקלאה םה ,תאגה ילעב םיליעפה םיביכרמה רקיע
תאגה ילעב .(Cathine) ןיתאקו (Cathinone) ןוניתאק
,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו טעמ ,C ןימטיו ,ןינאט םג שי
ונימא תוצמוחו לזרב ,ןיטורק ,B3 ןימטיו

,ןיתאקל ןוניתאקה ךפוה ושביתהש ולאב וא םירגוב םילעב
.הצירממה םתעפשה תא תיתועמשמ ןיטקמה רבד
םילעה ףיטק רחאל תועש 48 ליחתמ ךילהתה

.ןמזה םע וחוכמ דבאמ וניא ןיתאקה
ןיתאקה לשמ 10 יפ הלודג ןוניתאקה לש הצירממה ותעפשה

.תועש 48-מ תוחפ ינב םילעב שמתשהל גוהנ
רתוי רחואמ שומישל םחוכ תא רמשל ידכ ,םילע איפקהל ןתינ

...םה תאגה ילע תסיעל תורטמ
(Tiredness) תופייע תגפה
(Hunger) בערה ךוכיש ונייהד ,(Appetite) ןובאיתה יוכיד

העיגמו תוקד 15 ךותב הליחתמ הסיעלה תעפשה
תישילשה העשב האישל

...ב לופיטל תאגה שמשמ תיממעה האופרב
(Malaria) הירלמ
(Cough) לועיש

תורהזא
...ןה תאג תכירצ בקע םרגיהל תולולעש יאוולה תועפות
תויזה הוולמ ןועגיש םורגל הלולע תאג ילע לש רתי תכירצ
(Anxiety) הדרח ,(Paranoia) היונרפ/הפידר ןועגיש
(Depression) ןואכידו 
םירוחטו תוריצע
(Hernia) רובט רבש
הניש תוערפה
זוכיר תויעב

םדה-ילכו בלה לע תאגב שומישה תעפשה
םינושיאה תובחרתה
ףוגה תרוטרפמטב היילע
תועזה
בל תומיעפ תצאה
המישנ בצק תרבגה
םדה-ץחלב היילע קפודב היילע

תאגב חווט ךורא שומיש בקע תומרגנה תועפות
םיביכל רתי תושיגר
ינימה רציב העיגפ
דבכב העיגפ
םיינישה תוהכתה

תאגב שומישמ הלימג תועפות
םיטויס
לק דער
תימוהת תושידא
לק ןואכיד

רכממ םס בשחנ וניא תאגה :הרעה


תושדח

2005 ראורבפ
תאגב שומיש בקע תוירטאיכספ תוערפה
תוצראב הינמרג University of Konstanz ירקוח וכרעש רקחמ
ברקב תאגב (הסיעל) שומיש תועפשהל עגונב תיחרזמה הקירפא
(Amphetamine) ןימטפמא לש וזל המוד העפשה אצמ ,היסולכואה

בקע םילבוס ,הלעמו 12 ליגמ ,םירכזהמ 8.4%-ש ואצמ םירקוחה
תורומח תוילכש תוערפהמ ךכ

תליחת אלא ,יתייעב אוה תאגב שומישה םצע אל םירקוחה ירבדל
רתי שומישו ריעצ ליגב שומישה

.