יוצמ ןלידג
Milk thistle
(Silybum marianum)

יתנש-דח רב חמצ אוה יוצמה ןלידגה
אשנתמה םיינרקוד םילע לעב (יתנש-וד וא)
.םירטמ 2 דע הבוגל
,הקירפא ןופצ ,הפוריא םורדב םיחיחצ םירוזיאב בורל חמוצ אוה
.(לארשי הז ללכב) ןוכיתה חרזמבו הילרטסוא

. בורכל המודב םלשבלו ביבאב םיפסוא םיכרה םירצנה תא
.ירלסל המודב םילכואו ינרקודה והטעממ םיפלקמ לועבגה תא
םתוא תודאל םג ןתינ .תוקרי טלסל םיפיסומ םיריעצה םילעה תא
.דרתל המודב  
.םייח וא םילשובמ לוכאל ןתינ םישרושה תא
(Goldfinch) תיחוחל לכאמ םישמשמ םיערזה
.םדאל הפורתו  
.קושיטראל המודב תירודכה תחרפתה תא לוכאל םג וגהנ רבעב
.הפקל ףילחתכ םישמשמ םייולקה םיערזה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו (תיריג עקרק הפידע) השבי עקרק יגוס ןווגמ
.שמשל האלמ הפישח
.תיבה תניגב םג יוצמה ןלידגה תא לדגל ןתינ
דחוימבו ,ןקנחב תורישע תועקרקב חמצה לודיג :בל ומיש
.םילעב םיטארטינ זוכיר רוציל לולע ,ימיכ לבזב ונשודש ולאב  
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םניה םיחרפה
.םירובד ידי-לע  
.ומצעב עירזמ חמצה .םיערזמ השענ יובירה
.הנשמ תוחפ ךות הלשבהה
.'צ תןלעמ -15 דע דימע חמצה
.ןייוצמ קורי לבז שמשמ


תיאופר תוליעפ
.(תיציצה אלל לשבה ירפה) םיערזב םישמתשמ
אוה יוצמה ןלידגבב ירקיעה ליעפה רמוחה
וב שי ןכ .(Silymarin) ןיראמיליס דיאונובלפה
.(Glucosides) םידיסוקולגו ףידנ ןמש
 
תשולש לש ףסוא השעמל אוה (Silymarin) ןיראמיליס
םיננגילובאלפה ,(Silibinin) ןיניביליס :(Flavonolignan)
(Silydianin) ןינאידיליסו (Silychristin) ןיטסירכיליס
.המצוע בר טנדיסקוא-יטנאכ לעופ רשא

תורמל ,יביטקפא היהי ןיראמיליסהש ידכש אצמ ינמרג רקחמ
ךרד ,םדה רוזחמל עיגיו רודחי אוהש ידכו ,הביקה יצימ תלועפ
.םיזוחא 80 דע 70 ןב זוכירב תויהל וילע ,םייעמה תונפד


יוצמה ןלידגה תונוכת
(2).םינלער קיחרמ
דבכ יאת תחימצ דדועמ
(3).םימוגפ םיאת םקשמו   
(1).הרמ ץימ תשרפה דדועמ
(4).הרמה סיכ תויעבב לפטמ
(1).קזחמו ררועמ
(1).תמצמ/ץווכמ
(1).העזה דדועמ
(1).ןתשמ
(1).האקה דדועמ
(1).רוזחמה תא דדועמ
(2).דבכה תא קזחמ

.ןיראמיליסה (3)
.םיערזהמ הטילח (4)

.ולוכ חמצה (1)
.םיערזהמ תיצמת (2)

...ב לופיטל םישמשמ םיערזה
.(Hepatitis A) דבכ תקלד
(6).םיליער םירמוחל הפישח
.(5)(Cirrhosis) תמחש
.(Jaundice) תבהצ

.םזילוהוכלאל רושקה (Fatty Liver) ינמוש דבכ (5)
.(Carbon Tetrachloride) ירולכראטט ןמחפ תייתש
.(Ethanol) לונתא להוכ תייתש
.היפרתומיכב לופיט רחאל עויס

(6)

...םה ,םיעודי תוחפ ,םיפסונ םישומיש
.ןואכידב לופיט
.הקינמב בלחה תשרפה דודיע

םיערז תטילח תנכה
15 דע 10 ךשמב םימ לפסב םיערזהמ החוטש תיפכ וחיתרה
.וננסו תוקד  
.םויב םימעפ 3 דע הקשמהמ ותש

הרהזאו הרעה
תונוכת .חמצה ילע תקבאמ םייושע קושב םירצומהמ קלח
!דבלב םיערזל תוסחייתמ יוצמה ןלידגה  
תוקלל םישמתשמהמ קלח לולע הכירצל םינושארה םימיב
.לושלישב  

...תושדח - יוצמ ןלידג ואר