ינומיל םוינרג
Rose Geranium
Pelargonium
(Pelargonium graveolens)

חיש אוה ינומילה םוינרגה
-םורדב ורוקמש ,דע-קורי
אשנתמ אוה .הקירפא
.רטמ 1.2 דע הבוגל

םילעל .םוינרגה ינז לכ ןיבמ רתויב ישומישהו ץופנה אוה הז ןז
.םילעה תעיצפ םע קזחתמה קתקתמ ינומיל חוחינ
.לגלגס םעבצו חמצל תיסחי םינטק םיחרפה .ץיקב החירפה

ול ופיסויוו ומעט תא ורפשי הת הקשמבב ינומיל םוינרג ילע
ףיסוהל םג ןתינ םתוא ,םיירטה םילעב םישמתשמ .חוחינ 
תוגועו גנידופ ,יל'ג ומכ םיחוניקל 
טלסל םיפיסומ םתוא ,םיחרפה תא לוכאל ןתינ
שמשמ אוה .דחוימ חוחינ (Geranium Oil) םילעה ןמשל
.(Skin Care) רועה חופיטו (Perfume) םימשבה תיישעתב 


לודיג יאנת
דאמ ץופנה ,לודיגל לקו דימע חמצ אוה ינומילה םוינרגה
.םיקראפו םיתב תוניגב 
.תזקונמו היירופ ,תינוניב דע הלק ,תיצמוח הניאש עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
ידכ השענה רבד ,םיבר םיפירח םימוזיגב דימע חמצה
.בר ירט חומיצ דדועל 
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.תיקלח םיצועמ םיפנעמ םירוחיי תרזעב השענ יובירה
ךומסב םישנא םירבוע וב םוקמב ינומיל םוינרג לדגל יוצר
.ץפוי וחירש ידכ ,וב םיככחתמו 
.הרקב אל ךא ,תרוצבב דימע חמצה
.םישבי םילועבגו םילעמ חמצה תביבס תא וקנ ףרוחב


תיאופר תוליעפ
.םישבוימה / םיירטה םילעב םישמתשמ

םינינאט םה ינומילה םוינרגב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
.םילעב הרוקמש ,(Gallic acid) תילאג הצמוחו
,(Geraniol) לוינרג ,(Citronellol) לולנורטיצ שי םילעה ןמשב
,(Formate) טמרופ ,(Citronellyl) לילנורטיצ ,(Linalool) לולניל
.דועו (P-Menthone) ןותנמ-יפ


ינומילה םוינרגה תונוכת
ןואכיד דגונ
עיגרמ
(2) הייפרתמוראב שמשמ
יתקלד-יטנא
אטחמ / יטפסיטנא
(1) ץווכמ

 חמצה יקלח לכ (1) 
םילעה ןמש (2) 

...ב לופיטל םילעה םישמשמ תימינפ
(Nausea) תוליחב
(Tonsillitis) םידקש תקלד
(Circulation) םדה-רוזחמ
(Inflammation) תקלד
רוזחמה םדק 'מסת
רבעמה ליג תועפות


...ב לופיטל םילעה םישמשמ תינוציח

םייניע תקלדב לופיט
הרשמב הלבטוהש הייקנ תילטמ םייניעה לע וחינה
.ינומיל םוינרגמ ןכוהש


תמשובמ תירכ
םירמוח
ינומיל םוינרג ילע לפס 1
ןרוא יטחמ לפס 1
ןירמזור ילע לפס 1/2
תינומיל הזיאול ילע לפס 1/2
ןומיל ןמש תופיט 5
.םישבי םילעב אוה שומישה  

תוארוה
.םילעה תא וררופ
ןומילה ןמש םע דחי לכה ובברע
םייעובשל ,םוטא קיטסלפ וא תיכוכז ילכל לכה וריבעה
םושיבה תיקשל ,ךרוצל םאתהב ,םעפ ידמ ופיסוה
.ןומיל ןמש תפיט ופיסוה גומנ חוחינה רשאכ  

.