םילחנה ריגרג
Watercress
(Nasturtium officinale)

ינרשב חמצ אוה םילחנה ריגרג
תורוקמל ךומס חמוצה ,יתנש-בר
תודג ,תונייעמ ,םימ תוכירב :םימ
.תוחל תומדאו םילחנ

,רטמ 1 דע עיגמ לועבגה ךרוא
,םיינרשבו םיהכ םיקורי םילעה
םהלו .םינבל םינטקה םיחרפה
.םינבל תרתוכ ילע 4
ריכזמה םעט םיירטה םילעל
.רוטיע חמצכו םיקורי םיטלסב םישמשמ םה .לדרחה םעט תא  
.ףירח ידוחיי םעט ףיסומ םילחנה ריגרג ילעב שומישה
.םיטלסל םתוא םיפיסומ .םיליכא םיערזה םג
ףירח םעט הסיעל הנקת םינוחטה םיערזל םירק םימ תפסוה
.תוקד 15 ךרוא ךילהתה .לדרחה םעטל המודה  
.תוקריכ םתוא לוכאלו םילעה תא דייאל ןתינ
.םתפיטש רחאל ,קיטסלפ תיקשב ,ררקמב םקיזחהל רשפאלודיג יאנת
.םירק םימ תורוקמל ךומס ,תיסיסב עקרק
.האלמ שמש
.(הלע וא לועבג ירוחי) םירוחייו םיערזמ השעי יובירה
.םימב ותליבט ידי-לע רחא קלח לכ וא םילע שירשהל ןתינ  
ומרגי םיריעז םיערזה .םימי 5-כ רחאל שחרתת הטיבנה  
.ללדל היהי םתוא ,בר םיחמצ רפסמ תטיבנל  
חמצה ישרושש ךכ ,הגרדהב םימ ףיסוהל שי ךשמהב  
.םימב ירמגל םילובט רבד לש ופוסב ויהי רגובה  
.מ"ס 5 הבוגל םיחמצה תעגה םע עצובת הקתעהה
.תועובש 3-כ ופלחי ףוסיאל הטיבנהמ
םיעצבתמ םיירחסמ םילודיג .םימה ביט לע דיפקהל שי
.םימרוז םימ םע עצמב וא םימ ילכימב בורל  
דע 20 אוה םילחנה רגרג לודיגל תורוטרפמטה םוחת  
.'צ תולעמ 30  


תיאופר תוליעפ
.םילחנה ריגרג לש וילעב רקיעב םישמתשמ
,ןדיס ,םינובלח וב שי .הנוזת ירמוחב רישעו ןיזמ חמצה
,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,A ןימטיו ,ןגלשא ,ןרתנ ,לזרב ,ןחרז
.C ןימטיוו B3 ןימטיו

םילחנה רגרג תונוכת
הביקה תא קזחמ
םייניש באכ עיגרמ
ררועמ
יללכ קזחמ
ןתשמ
לשלשמ
חייכמ
םד רהטמ

...ב לופיטל שמשמ חמצה
תפחש
םילקנורופ/תויוחיפנ
(2) תולבי
רעיש תחימצ דודיע
(1) (Scurvy) הנידפצ
(2) המזקא
תוליעפב םישוביש
(2) דבכה/תוילכה  

.C ןימטיוב רוסחממ תעבונה הלחמ (1)
.ינוציחו ימינפ שומישב ,םילעהמ ירטה ץימה (2)

ץימ וא םישותכה םילחנה ריגרג ילע
תרהבהל םישמשמ ,(בילחתכ) םילעה
.םהמ םימתכ תרסהו םינפה

הרהזא
.הביק לוקלק םורגל הלולע םילחנה ריגרג לש רתי תכירצ

...תושדח - םילחנה ריגרג ואר

.