הלוק וטוג
Gotu kola/Pennywort/Centella
(Centella asiatica)

,יתנש-בר ,ערתשמ חמצ הלוק וטוג
חמצה .מ"ס 20 דע הבוגל אשנתמה
,הקירפא-םורד ,רקסגדמ ,הקנל ירס ,ודוהב הציב ירוזיאב ץופנ
.הילרטסואו ןפי ,יאווה

.ףירחו רירמ טעמ םמעט .הפינמ ייומדו םינטק הלוק וטוגה ילע

םיטלסב ,םילשובמ וא םייח ,לכאמ םישמשמו םיינחיר םילעה
.יראקה ןילבתבו  
םשל ,םינפל םימרקו תוכסמב תשמשמ הלוק וטוגה תיצמת
.םינפה תא קצמל ידכ ,ןגלוקה רוציי תרבגה  


לודיג יאנת
.תיצוב/החל עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.הרקל שיגר חמצה
.'צ תולעמ -10 דע הרוטרפמטב הדימע הלוק וטוגה
.דחאכ םייבקנו םיירכז :םיינימ-וד םיחרפה
.םיקרח ידי-לע תישענ הקבאהה
.ומצע תא הרפמ חמצה
.הנשה לכ ךשמב ,הקולח ידי-לעו םיערזמ יובירה
.תוריקב םיכרחב םג עבטב לדג


תיאופר תוליעפ
ןתינ יכ םא ,םישבוימ וא (םיפידע) םיירטה םילעב םישמתשמ
.ולוכ חמצב שמתשהל השעמל

.(Glycosides) םידיסוקילג רפסמ שי חמצב
,(Asiaticoside) דיסוקיטהיסא :םילעב ירקיעה ליעפה ביכרמה
רמוח ,(Triterpene glycoside) ןפרטירט דיסוקילג אוה
.םיעצפ יופירל שמשמה יעבט יטויביטנא

ןינופאס ידיסוקילג םה ,הלוק וטוקב םיפסונ םיבושח םיביכרמ
דיסונימרבו (Brahmoside) דיסומרב :(Saponin glycosides)
שומישב) םילק םיעיגרמו םינתשמ םהינש .(Brahminoside)
.(תולודג תויומכב

אוה םג יוצמה (Madecassoside) דיסוסקדאמ דיסוקילגל
.המצוע תובר ,תוקלד תודגונ תונוכת ,הלוק וטוגב

,םויזנגמ ,K ןימטיו ,B ינימטיו תצובקל רוקמ אוה הלוק וטוגה
.ןרתנו ןדיס


הלוק וטוגה תונוכת
.םד תרהטמ
(1) .רועה תא תאפרמ
.לוכיע תויעב תככשמ
.םדה-ץחל הדירומ
.תקזחמ
.תיתקלד-יטנא
.םוח הדירומ
.תנתשמ
.בלה תא תקזחמ
.(הלק) העיגרמ

...רועה תמקר תוחתפתה יכילהת לע עיפשמ חמצה (1)
.רועה (Keratinization) תונרקתה ךילהת
.בויכ וא העיצפ רחאל ותושדחתה
.המקרה תמלחהב ןושארה בלשה ,ןגלוק זוטניס
.םיינרופיצו רעיש תחימצ דודיע
.(Cartilage) סוחסה ןוקיתב עויס
.תישילשו הינש הגרדמ תויווכב לופיט
.תיתקלצ המקר תתחפהו המלחה ןמז רו
םיליעפ םניאש םישנאב לופיטל דחוימב הליעומ הלוק וטוגה
.הלחמ בקע םתטימל םיקותר וא 


...ב לופיטל הלוק וטוגה תשמשמ תימינפ
.תוילד
.םיביכ
.(Anxiety) תודרח
.תוילינס
תוינורכ רוע תויעב
.ןימ תולחמ
.הירלמ
.הניש תויעב


...ב לופיטל הלוק וטוגה תשמשמ תינוציח
.ןורגיש.םירוחטו םיעצפ


תידוהה (Ayurveda medicine) תידוורויאה האופרב
.םייח ךיראמו ררועמ ,בושח חמצ הלוק וטוגה תבשחנ
(Leprosy תערצב לופיטל ןורכיזה רופישל שמשמ אוה
.תפחשבו


הלוק וטוג הת
.םישבוימ םילע השודג תיפכ לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.תוקד 10 וניתמה
.ותשו טעמ וקיתמה ,וננס


תורהזא
.תועובש 6-ל לעמ תופיצרב הלוק וטוגהמ ךורצל ןיא
.שאר-באכ םורגל לולע הב שומישה
רואל רתי תושיגרו החירפ םורגל לולע ,רועב ימוקמ לופיט
,שמשל רתי תפישחמ ענמיהל שי ןכל ,(Photosensitization)  
.חמצב שומישה תפוקתב  
,תוקינימו ןוירהב םישנ לע רוסא הלוק וטוגב שומישה
,העגרה תופורת םילטונה לע ,םייתנשמ תוחפ ינב תוקונית  
תוליעפ רתימ םילבוסה לעו (Epilepsy) הליפנה תלחמ ילוח  
.ןגמה תטולב לש  
.לורטסלוכה תמרב היילעל םורגל לולע חמצב שומישה
.לורטסלוכה תמר תדרוהל תופורת םע הב שומיש בלשל ןיא
.תורכמתה םורגל לולע הלוק וטוגב שומישה

תופורת תליטנ לע תועפשה
,העילבב תולטינה תופורת לע עיפשהל הלולע ,הלודג תומכ תכירצ
.תרכוס ילוח ידי-לע