תושדח - םינבדבוד
Cherries - News

רגרובמה םע םינבדבוד בוליש
םירירש יבאכ תיחפמ םינבדבוד ץימ
בל תלחמל ןוכיס םיניטקמ םינבדבוד
םיליבומ םיילנויצקנופ םינבדבוד יגוס הלגמ רקחמ
ןומיאמ תוששואתה רפשמ מםינבדבוד ץימ
הנישה תא םירפשמ םיצומח םינבדבוד
טואגל ןוכיסה תא ןיטקהל םייושע םינבדבוד
הניש ידודנ םע םירגובמל םיצומח םינבדבוד ץימ
...ןתשה תצמוח תמר תא דירומ םיצומח םינבדבוד ץימ
תקלדל םדב ןמסה תאו...
...םירירשה יבאכ תיחפהל םייושע םיצומח םינבדבוד
ןומיא רחאל תוששואתה ץיאהלו...
הובג םד ץחל הדירומ םינבדבוד ץימ תייתש
תיביטינגוק הדירי ענומו םד תמירז ריבגמ םינבדבוד ץימ
תועובש 3-כב םינבדבודה תנוע תא םידקה ילארשי רקחמ
הלילב בוט ןושיל רזוע םיצומח םינבדבוד ץימ
םייעמה תואירב תא תרפשמ םיצומח םינבדבוד ץימ תייתש
יביטינגוק דוקפית רפשל יושע םיצומח םינבדבוד ץימ

...םינבדבוד ואר

2004 סרמ
רגרובמה םע םינבדבוד בוליש
בולישש אצמ ב"הרא Michigan State University-ב רקחמ
וב ןיטקהל יושע (Hamburger) רגרובמהב םינוחט םינבדבוד
HCA ןטרסמה םרוגה תומכ תא

םינבדבוד 11.5% ובלוש םהב םירגרובמהב ןוטיקה רועיש
םיזוחא 7-ל 69 ןיב ענ םינוחט

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 ינוי
םירירש יבאכ תיחפמ םינבדבוד ץימ
...ירקוח


2007 לירפא
בל תלחמל ןוכיס םיניטקמ םינבדבוד
לורטסלוכה תמר תא ןיטקהל היושע םינבדבוד תכירצ
(Heart diseaase) בל תלחמב םינכסמה םירחא םימרוגו

Uni. of Michigan (UM) Health System ירקוח
םינבדבודב וליכאה םה םתוא תודלוח יכ ואצמ ב"הרא
הברה ווח ,תודיטשפו ץימ תנכהל םישמשמה ,םינוחט
ולביק אלרשא תודלוח תמועל ,תואירב תויעב תוחפ
וז תפסות

,(Total cholesterol) לורטסלוכה ךסב הדירי ופצנ
ןמוש תוחפ ,(Blood sugar) םדב רכוסה תמרב הדירי
תינוצמחה הקעה תמרב הדירי ,(,Liver fat) דבכב
עייסמ רשא רמוח תומכב לודיגו (Oxidative stress)
.רכוסו ןמוש םע דדומתהל ףוגל
תילובטמ תנומסתל ןוכיס םיניטקמ ולא לכ
.(Metabolic syndrome)

British Journal of Sports Medicine


2010 טסוגוא
םיליבומ םיילנויצקנופ םינבדבוד יגוס הלגמ רקחמ
תובוכרת לש תיגולויבה תוליעפה תא רקחש רקחמ
(Polyphenol-rich) םילונפילופב-םירישע םינז ההיז ןבדבוד
(Promising functional foods) שמשל םייושעש
םיחיטבמ םיילנויצקנופ תונוזמ

תובוכרת לש תיגולויבה תוליעפה תא וכירעה םירקוחה
9-ב (Antioxidant compounds) תויטנדיסקוא-יטנא
:םינבדבוד לש םינז
Maring, Lapin, Garnet, EVCompactד,Van, Ulster
Saco, Morangao, Summit,

Lapin-ו Saco, Ulster

Food Chemistry


2011 ראוני
ןומיאמ תוששואתה רפשמ מםינבדבוד ץימ
Exercise & Science in Sports & Medicine-ב רקחמ
יסנרומנומ ינבדבודמ ןכוהש ץימ יכ אצמ הינטירב ןודנול
תוששואתה תא ריבגהל יושע (Montmorency cherries)
תינפוג תוליעפ רחאל (Muscle strength) םירירשה חוכ
(Intensive exercise) תיביסנטניא

תוליעפל ,חווידה יפל ,םירושק ץימה תונורתי
ולש (Antioxidant activity) תיטנדיסקוא-יטנאה
(Oxidative damage) ינוצמחה קזנה תא ךופהל היושעש
הקיזמה תוליעפהמ האצותכ םרגנה

Exercise & Science in Sports & Medicine


2011 רבמבונ
הנישה תא םירפשמ םיצומח םינבדבוד
רבד (Tart cherries) םיצומח םינבדבוד ץימ סוכ
ליעוהל היושע ,הנישה ינפל ןורחאו רקובב ןושאר
(Sleep patterns) הנישה יסופד רפשל

ואצמנ םויב םיימעפ םינבדבוד ץימ ותשש םישנא
רתוי בר ןמז וליב ,רתוי ךורא הניש ןמז ילעב
(Sleep efficiency) הניש תוליעי ילעב ויהו הטימב
.רתוי הבוט

לע םיחוודמה םירחא םירקחמ רפסמב ךמות רקחמה
םינבדבודו םינבדבוד לש םיילאיצנטופה תונורתיה
טרפב ,םיצומח

הארהש ןושארה אוה הז רקחמ יכ םינעוט םירקוחה
ץימ זיכרת םע הנוזת יפסותש ךכל תורישי תויאר
םדה רוזחמב ןינוטלמה תא ריבגמ םינבדבוד
םירופיש קפסל לוכיו (Circulating melatonin)
םיאירב םירגובמב הנישה תוכיאבו ןמזב םינותמ
תערפומ הניש אלל

םיאירב םירבג 10 ופתתשה ,םימי 7 ךשמנש ,רקחמב
םינש 26.6 עצוממ ליג ילעב תואירב םישנ 10-ו
ר"מ/ג"ק 24.7 ןב עצוממ BMI-ו

הנישה ןמזש דועב ,5-6%-ב התלע הנישה תוליעי
האוושהב ,הלילל תוקד 34 ןב עצוממב הלע ללוכה
.ובצלפה תצובקב הדיריל

Uropean Journal of Nutrition


2012 רבמטפס
טואגל ןוכיסה תא ןיטקהל םייושע םינבדבוד
חוודמ ב"הרא Boston University-בךרענ רשא רקחמ
ןיטקהל רוזעל היושע (Cherries) םינבדבוד תליכא יכ
(Gout attacks) טואג יפקתהב תוקלל ןוכיס

םירקוחה .טואגמ ולבסש שיא 633 ופתתשה רקחמב
תנווקמ תכרעמ תועצמאב הנש ךשמב םתוא ורטינ
לחה יתמ ולא םישנא ולאשנ וז הפוקת ךלהמבו
ןוכיסה ימרוגו תופורתה ,םינימסתה םע םהלש טואגה
םינבדבוד תיצמתב שומיש ללוכ ,(Risk factors)
םיימויב וכרצ םה םינבדבוד המכו (Cherry extract)
טואגה יפקתה ינפלש

יפקתהל ןוכיסה תא התיחפה םינבדבוד תכירצ יכ אצמנ
הז ירפ ולכא אלש ולאל האוושהב 35%-כב טואג

(Gout flare) טואג תוחקלתהל ןוכיסה םירקוחה ירבדל
דע ,הלדג םינבדבודה תכירצש לככ תדרל ךישמה
םיימוי ךשמב תונמ 3

Rheumatism & Arthritis


2014 לירפא
הניש ידודנ םע םירגובמל םיצומח םינבדבוד ץימ
יכ אצמ ב"הרא Louisiana State University-ב רקחמ
ידמ (Tart cherry juice) םיצומח םינבדבוד ץימ תייתש
ןושיל רוזעל הייושע ,םייעובש ךשמב ,ברעו רקוב
הלילב רתוי בוט (Sleep)

בורקב (Sleep time) הנישה ךשמ תא הכיראמ וז הלועפ
הניש ידודנ םע (Adults) םירגובמ ברקב ,תוקד 90-ל  

החיכש תואירב תייעב איה (Insomnia) הניש ידודנ
34%-כ לע העיפשמה ,(Older adults) םירגובמב
הניש ידודנ .הלעמו םינש 65 ליג ינב הייסולכואהמ
תוליל 3-מ רתוי עצוממב הניש תויעבכ םירדגומ
,תואירבה לע תושק עיפשהל םילולע רשא עובשב
םישישקב דחוימב

לש רתוי ההובג תוחיכשל םירושק הניש ידודנ
הובג םד ץחל ,(Chronic pain) םיינורכ םיבאכ
2 גוס תרכוס ,(High Blood pressure)
יביטינגוקה דוקפיתב הדיריו (.Type 2 diab)
היצנמיד וא (Cognitive function)

.הניש ירודכל תונפל םייושע הניש ידודנ םע םישנא
ןוכיס תוריבגמ ואצמנ ולא העגרה תופורת ,תאז םע
(Falls in the elderly) םישישקב תוליפנל


Ann. meeting of the Am Society of Nutrition


2014 רבוטקוא
...ןתשה תצמוח תמר תא דירומ םיצומח םינבדבוד ץימ
תקלדל םדב ןמסה תאו...

ךכ לע חוודמ הינטירב Northumbria University-ב רקחמ
םייוניש המרג (Tart cherries) םיצומח םינבדבוד תכירצש
,(Uric acid metabolism) ןתשה תצמוח לש םירמוחה ףוליחב
(Joint pain) םיקרפמ יבאכ לע הבוטל עיפשהל םילוכיש

תויפיצפס ןינאיצותנא תובוכרתב היילע םג התהוז
רחאל םדה רוזחמב (Specific anthocyanin compounds)
םינבדבודה תכירצ

תומר תא תיחפה םיצומחה םינבדבודה ץימ ,רקחמב
(Inflammation) תקלדל דדמ הוווהמה CRP-ו ןתשה תצמוח

,(Gout) טואגל תורושק ןתש תצמוח לש תוהובג תומר
םיפקתה םורגל הלולעש םיקרפמ תקלד לש הרוצ
םיקרפמב (תקלד) תוחיפנו םיזע םיבאכ לש םירומח
םיילגרב םירחא םיקרפמו הלודגה ןהובה ללוכ ,םינוש
תועורזבו

םינש 26 עצוממ ליג ינב םיאירב שיא 12 ופתתשה רקחמב

Journal of Functional Foods


2015 רבמצד
...םירירשה יבאכ תיחפהל םייושע םיצומח םינבדבוד
ןומיא רחאל תוששואתה ץיאהלו...

10 ךשמנש ,ב"הרא M University&Texas A-ב רקחמ
םיצומח םינבדבוד תקבא לש ימוי ףסות יכ אצמ ,םימי
תוששואתהה תא ץיאהל יושע (Tart Cherry powder)
,(Recovery from muscle soreness) םירירש יבאכמ
תוששואתהה ךלהמב חוכה תדירי תא טאהלו
(Decline during recovery)

םירירש לש םזילובטק לש םינמס םג תיחפה ףסותה
תודגנתה ינומיא ורבעש םישנאב (Muscle catabolism)
(Resistance trained)

תרבח ידי-לע ןמומש ,רקחמב
(,Shoreline Fruit and Anderson Global Group
םינמואמ ,םיאירב םירבג 23 ופתתשה Irvine, CA) LLC
הנש 21 עצוממ ליג ינב ,תודגנתהב

Journal of the International Society
of Sports Nutrition


2016 יאמ
הובג םד ץחל הדירומ םינבדבוד ץימ תייתש
ךרענש Human and Applied Physiology-ב רקחמ
יכ הליג הינטירב Northumbria University-ב
תויהל היושע (Cherry juice) םינבדבוד ץימ תייתש
הובג םד ץחל תתחפהב תופורת ומכ הליעי
(High blood pressure)

םירישע ויה רקחמב וכרצנש םינבדבודה יכ רסמנ
...הזב ,םיבר (Phytochemicals) םילקימיכוטיפב
:(Flavonoids) םידיאונבלפה
(Isorhamnetin) ןיטנמרוזיא
(Kaempferol) לורפמק
(Quercetin) ןיטצרווק
(Catechin) ןי'צטק
(Epicatechin) ןי'צטקיפא
(Procyanidins) םינידינאיצורפ
(Anthocyanins) םינינאיצותנא-ו

םד ץחל רתי לש םימדקומ םינימסת םע םירבגש אצמנ
םינבדבוד ץימ תייתש רחאל 7% ונממ ותיחפה

תא הדירוה םינבדבודה ץימ תכירצ יכ וליג םירקוחה
תכירצ רחאלש תועשה 3-ב תיפסכ מ"מ 7-ב םדה ץחל
הקשמה

The American Journal of Clinical Nutrition


2017 ראוני
תיביטינגוק הדירי ענומו םד תמירז ריבגמ םינבדבוד ץימ
יכ םיחוודמ הינטירב Northumbria University ירקוח
(Sour cherry juice) םיצומח םינבדבוד ץימ תייתש
(Blood flow to the brain) חומל םדה תמירז תא הריבגמ
Blood pressure) םדה ץחל תא התיחפמו

יחומה םדה תמירז תרבגהש ךכל תויודע ואצמנ םהירבדל
חומב חומה תפילק לא (Cerebral Blood Flow / CBF)
לש רבגומ זוכירב תתנייטצמ (Brain’s cerebral cortex)
(Hemoglobin / Hb) ןיבולגומה

םירופישל ומגרות אל םיאצממה ,וז תיפצת תורמל
רחאל (Mood) חורה בצמב וא (Cognition) היצינגוקב
הכירצה

British Journal of Nutrition


2017 יאמ
תועובש 3-כב םינבדבודה תנוע תא םידקה ילארשי רקחמ
קדב רשא ,ןופצ פ"ומ ידי-לע עצובש ילארשי רקחמ
םיאלקחה רובע יקווישו ילכלכ ןורתי רוציל תורשפא
חילצה ,יפוריאה קושב םירחתמה לומ םילארשיה
(Cherry season) םינבדבודה תנוע תא םידקהל
תועובש 3-כב

.רתוי דוע ירפה תנוע תא םידקהל םיווקמ םירקוחה
ןוד לאיור םה םירקוחה ידי-לע ומלקואש םינזה
ןוד לאיור-ו

םויה לארשי


2017 רבמבונ
הלילב בוט ןושיל רזוע םיצומח םינבדבוד ץימ
ב"הרא Louisiana State Uni., Baton Rouge-ב רקחמ
(Tart cherry juice) םיצומח םינבדבוד ץימ תכירצ יכ אצמ
םירגובמ ברקב (Sleep duration) הנישה ךשמ תא הרפיש
תועש 1.5-ל בורקב הנש 50 ליג לעמ (Adults)

ןפוטפירט / ןינרוניק סחי םג וליג םירקוחה
םד תומיגדב ,תיתועמשמ ךומנ (Kynurenine / Tryptophan)
האוושהב םינבדבודה ץימ תא וכרצש םיקדבנמ וחקלנש
תיחפה םינבדבודה ץימש ךכ לע עיבצמש רבד ,ובסלפל
ןפוטפירטה קוריפ תא

בושח - (Serotonin) ןינוטורסל רשבמ םג אוה ןפוטפירטה
ןינוטלמ ןומרוהל םגו - (Mood) חורה בצמ לע הרימשל
תיחפמכ םג חכוה ןפוטפירט .הנישה ררועמ- (Melatonin)
םדא ינב לע םירקחמב ,םדריהל שרדנה ןמזה תא

American Journal of Therapeutics


2018 טסוגוא

תא תרפשמ םיצומח םינבדבוד ץימ תייתש
םייעמה תואירב

דציכ וקדב ב"הרא Uni. of Arkansas-ב םירקוח
(Human gut) םיישונא םייעמב (Bacteria) םיקדייח
םיצומח םינבדבוד זיכרת םע היצקארטניא םימייקמ
ןהו ירטפ תחלצב ןה - (Tart cherry concentrate)
םדא ינבב יוסינב

תבורעתש ךכ לע תועיבצמ תואצותה םהירבדל
םיצומח םינבדבודב תידוחייה םילונפילופה
בצעל תרזוע (Unique polyphenol mixture)
יעמה לש םויבורקימה תא יבויח ןפואב
תוכלשה תויהל תויושע ול ,(Gut microbiome)
תכל תוקיחרמ תויתואירב

ףתתשהל ידכש ,םיאירב םישנא 9 ופתתשה רקחמב
הקיטויביטנא לש גוס והשלכ וכרצי םהש היה רוסא
יוסינה ךלהמבו ינפל תועובש 12 (Antibiotics)

ץימ םרג 227 ,םימי 5 ךשמב ,ותש םיפתתשמה
םויב םיצומח םינבדבוד

The Journal of Nutritional Biochemistry


2019 טסוגוא
יביטינגוק דוקפית רפשל יושע םיצומח םינבדבוד ץימ
ב"הרא University of Delaware in Newark-ב רקחמ
(Cognitive function) יביטינגוקה דוקפיתב םירופיש הליג
םיצומח םינבדבוד ץימ ותשש (Older adults) םירגובמב
תועובש 12 ךשמב ,םוי ידמ (Tart cherries)

,םידיאונבלפ לש רישע רוקמ םה םיצומח םינבדבוד
גוס .(Polyphenol) לונפילופ לש גוס - (Flavonoids)
םהל שיו םיחמצב עבטה ךרדמ עיפומה םילקימיכ לש
(Antioxidant properties) תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת
ןגהל תולוכי ילעב םהש םינימאמה שי רשא ,תוקזח
תיביטינגוק הדירי ינפמ ונילע

רכיה ןמיס איה (Cognitive decline) תיביטינגוק הדירי
הדיריל םימרותה םיפסונ םימרוג .(Aging) תונקדזה לש
רסוח ,(Unhealthful diet) האירב אל הנוזת םיללוכ וז
תומיוסמ תופורת ,(Lack of exercise) תינפוג תוליעפב
תויתואירב תויעב רפסמו (Certain medications)
הובג םד ץחל ןוגכ ,(Health problems)
יחומ ץבשו (Diabetes) תרכוס ,(High blood pressure)
(Stroke)

(National Institute on Aging) תונקדזהל ימואלה ןוכמה
ץילממ תואירבה לע רומשל ידכ תואירבל גואדלו תישפנו
תינפוג םיליעפ ראשיהל ,האירב הנוזת לע רומשל
רגובמ ליגב תיביטינגוקו

Function & Food

.