תושדח - תורוחש תוינמדמוד
Blackcurrant - News


רמייהצלא תלחמ תעינמב תעייסמ תוינמדמוד
םילוחה -יתבב גאב-רפוסב תומחלנ תוינמדמוד
םייניע תופייע םימצמצמ תוינמדמודו ןיאטול
תיתמתסא-יטנא תורוחש תוינמדמוד תיצמת
תינפוג תוליעפ תונורתי תורוחש תוינמדמוד ףוצל
ןומיא רחאל תוששואתהל תורוחש תוינמדמוד תיצמת
...(Blackcurrant supplement) תורוחש תוינמדמוד
.(sParkinson) ןוסניקרפ ילוחל...
תואירבה תא רפשמ תורוחש תוינמדמוד ףסות

תורוחש תוינמדמוד ואר

2006 ראוני
רמייהצלא תלחמ תעינמב תעייסמ תינמדמודה
(Blackcurrant) הרוחש תוינמדמוד יכ חוודמ ידנליז-וינ רקחמ
תא עונמל תויושע לעוש יבנע םג תיורקה (Currant, black)
(Alzheimer's disease) רמהייהצלא תלחמ לש התוחתפתה

םיטנדיסקוא-יטנא ,(Anthocyanins) םינינאיצותנא יכ ררבתמ
תינמדמודל םינקמה ,המצוע יבר (Antioxidants)
תא רוצעל םילגוסמ ,רוחשה העבצ תא (Currant, Black)
תויברתב (Oxidative stress) תינוצמיח הקע לש התוחתפתה
.(Human brain cells) םיישונא חומ יאת לש
תינמדמודבש (Polyphenols) םילונפילופה םג םג ךכל םירזוע

הרוחשה תינמדמודה לש (Phenolic extract) תילונפה תיצמתה
תיבצע תוליער דגנ רתויב ההובגה הניגמה העפשהה תא המיגדה
תינוצמיח הקע ,(Hydrogen peroxide) ןצמח ימ ידי לע תמרגנה
ןוזמכ הללכהל הבוט תדמעומ תויהל היושעו DNA יקזנו
(Processed functional food) דבועמ ילנויצקנופ

Science of Food and Agriculture


2006 רבמטפס
םילוחה -יתבב גאב-רפוסב תומחלנ תוינמדמוד
תוינמדמוד יכ ואצמ דנליז-וינבו היבנידנקסב טכרענש םירקחמ
תנכהל תושמשמ רשא ,תויטירב (Blackcurrants) תורוחש
םייתואירב תונורתי ןווגמ קפסל תויושע ,ירלופופ לק הקשמ
םילוח יתב יקדייח - MRSA ינפמ ןגהל תויושעו  

תודימע ילעב Staphylococcus aureus יקדייח םה MRSA
MRSA יקדייח הליגר היסולכואב .הקיטויביטנא דגנ ההובג
םה םילוח יתבב ךא ,יתועמשמ ןוכיס םרוג םיווהמ םניא
יגוס תיברמ ינפב וז תודימעו ץופנ םוהיז םרוג םיווהמ
,םיזפשואמל יתועמשמ םויאל ותוא תכפוה הקיטויביטנאה
תאכודמ ןוסיח תכרעמ ילעבב דחוימב
וב קבדיהל םילולעש ,(Suppressed immune system)
םילוח תיבב םזופשיא ידכ ךות

ףוגהמ עונמל ידכ ,ןווכמב השענ ןוסיחה תכרעמ יוכיד בורל
לתשומ רביא תוחדל


וענמ תורוחש תוינמדמודב ואצמנש תובוכרת יכ אצמנ
סוארורא סוקוקוליפטס קדייחה לש ותוטשפתה תא השעמל
MRSA םשב רתוי רכומה (Staphylococcs aureus)

יקדייח הז ללכב ,םיקדייח םג ומלב תורומאה תובוכרתה
(Salmonella and Listeria) הירטסילו הלנומלס

NI

2009 טסוגוא
םייניע תופייע םימצמצמ תוינמדמודו ןיאטול
...רקחמ

2010 סרמ
תיתמתסא-יטנא תורוחש תוינמדמוד תיצמת
תורוחש תוינמדמוד תיצמת יכ הליג ידנליז-וינ רקחמ
תקלד תיחפהל תויושע (Extracts from blackcurrants)
תונורתי עיצהלו (Inflammation in the lungs) תואיר
(Asthmatics) המתסא ילוח לש לדגו ךלוה רפסמל

ןי'צטקולאגיפא תבוכרתה יכ םיחוודמ םירקוחה
ירקיע ביכרמו רכומ טנדיסקוא-יטנא ,(Epigallocatechin)
םייוצמה (Proanthocyanidins) םינידינאיצותנאורפב
ןיטקהל היושע ,(Blackcurrants) תורוחש תוינמדמודב
האירה תמקרב תקלד

לש הליעומ העפשה הארהש ןושארה אוה רקחמה והז
לש םינידינאיצותנאורפ לש (Metabolites) םיטילובטמ
תולוקלומ תשרפה יוכידל רושקה תורוחש תוינמדמוד
תויתקלד

Molecular Nutrition and Food Research


2014 רבמטפס
תינפוג תוליעפ תונורתי תורוחש תוינמדמוד ףוצל
וינוטנא טנס Uni. of the Incarnate World-ב רקחמ
תוינמדמוד ףוצ לש תימוי הכירצ יכ הליג ב"הרא ססקט
היושע םימי 8 ךשמב (Blackcurrant nectar) תורוחש
תינפוג תוליעפ רחאל םירירשב תקלדו קזנ תיחפהל
(Inflammation after exercise & Muscle damage)

ךורצל תיארקא וצקוהש םיטנדוטס 16 ופתתשה רקחמב
ובצלפ וא תורוחש תוינמדמוד רטקנ הקשמ וא ףוצ
םימי 8 ךשמב ,םויב םיימעפ

Journal of Dietary Supplements


2019 ינוי
תוששואתהב תעייסמ תורוחש תוינמדמוד תיצמת
ןומיא רחאל

(םיפתתשמ 32-ו 36) םירקחמ 2 לש םהיאצממ זוכיר
New Zealand Inst. for Plant & Food Research-ב
תורוחש תוינמדמוד תיצמת תכירצ יכ הארה דנליז-וינ
תינפוג תוליעפ - ינפל (Blackcurrant extract)
תינוצמיחה הקעה תא אכדל היושע (Before exercise)
תונורתי לע עיבצמה רבד ,ףוגב (Oxidative stress)
טרופס תנוזת ירצומב שומישל שיש תוששואתהה
(Sports nutrition products)

תיצמת וכרצש םיפתתשמל ,ובצלפ תרוקיבל האוושהב
תיתועמשמ ךומנ בל בצק היה תורוחש תוינמדמוד
,(Significantly lower post-exercise heart rate)
אלש תורמל ,ובצלפ וכרצש ולאל האוושהב ןומיא רחאל
עצובש הריתחה קחרמב לדבה היה

Frontiers in Nutrition


2020 ינוי
(Blackcurrant supplement) תורוחש תוינמדמוד
(Parkinson's) ןוסניקרפ ילוחל
וקפיס דנליז וינ ,New Zealand Brain Research Inst. ירקוח
הליעיה ותטילקו הפה ךרד ותונימזל תוינילק תויאר הנושארל
לש (Oral availability and effective central uptake)
חומה לש ותואירב בצמ תא תפקשמה חומה תבוכרת : cGP
(Parkinson's) ןוסניקרפ ילוחב

תוינמדמודבש (Anthocyanins) םינינאיצותנאב עפשב יוצמ cGP
יומד הלידג םרוג לש (Metabolite) טילובטמ אוה .תורוחש
יביטינגוקה דוקפיתל יטירק יליפורטוריונ םרוג : (IGF-1) 1-ןילוסניא
(A neurotrophic factor critical for cognitive function)
תמר ,תאז םע .(Aging process) תונקדזהה ךילהת תטאהלו
ליגה םע הנטק IGF-1-ה

Nutrients


2020 רבמצד
תואירבה תא רפשמ תורוחש תוינמדמוד ףסות
תלעות קיפהל ןתינש ךכ לע םיעיבצמ םיניפ םירקחמ יאצממ
הנטק הנמ תליכאמ (Blood glucose) םדב זוקולגל הבוגתב
המ תמועל (Blackcurrants) תורוחש תוינמדמוד לש רתוי
רכוס תפסותב תורוחש תוינמדמודמו רבעב ובשחש

היישעתה לע לקהל םילוכיש םיאצממ הלעה שדח רקחמ
תורוחש תוינמדמוד לע םיססובמה םימיעט םירצומ שבגל
תימקילגה הבוגתה לע הליעומ העפשה םע
(Glycaemic response)

University of Eastern Finland-ב וכרענש םירקחמ
יכ וליג Savonia University of Applied Sciences-בו
העפשה שי תורוחש תוינמדמוד לש םרג 75 תב הנמל
החוראה רחאל זוקולג לש םירמוחה ףוליח לע המוד
.הלופכ תומכ םע רבעב הפצנש יפכ רכוס ידי לע הרשומ
החוראה רחאל

British Journal of Nutrition

.