תיאופר הנדנד
Rustyback/Fingerfern/Scale Fern
(Ceterach officinarum)

קורי ,האנ (Fern) ךרש איה תיאופרה הנדנדה
םיאצוי םילעה .מ"ס 15 דע הבוגל אשנתמה ,דע
.שרוש ינקמ תורישי
,הקירפא ןופצבו היסא חרזמ דע הפוריא זכרממ הצופנ הנדנדה
.םינשי םיקולב תוריקו תומוח ,םיעלס יכרחבלודיג יאנת
.םישבי םירוזיאב ,ריג ןבא יעלס
תזקונמו טעמ החל ,תרשעומ טעמ וא תיסיסב תילוח עקרק
.בטיה    
.יקלח לצ :םיילאידיא םיאנת .אלמ לצ דע האלמ שמש
.סויסלצ תולעמ -25 דע דימע
,(Spores) םיגבנמ השענ יובירה
.וילע לע םיחתפתמה "ךרשה יערז"    
הטעמ תחת םיגבנה תא טיבנהל ץלמומ
תוחל תרימש ךות ,הממחב וא הנגה    
.הטילקל דע ,עקרקה    תיאופר תוליעפ
.ץיקב םיפסוא ותוא ,שבוימ/ירט ,חמצה יקלח לכב םישמתשמ
...(חמצה יקלח לכ) תיאופרה הדנדה תונוכת
.לועיש תככשמ
.תנתשמ

.תצווכמ
.רועה תא העיגרמ

...ב לופיטל תשמשמ איה
םיחמצ ףוריצב) תונופמיס תויעב
.(יחמצ רירב םירישע ,םירחא    

.םיכתחו םיעצפ
.ןתשה יכרדב םינבא

...ב לופיטל הנדנדה תשמשמ הילטיא םורדב
.(Malaria) הירלמ

תועצמאב הקיתמהל גוהנ ,דאמ רמ הנדנדה םעטש ןוויכ
.שושה ומכ ,ףסונ חמצ

הרהזא
קרפמ רשא םיזניא ,(Thiaminase) זנימאית םיליכמ םיכרש
.וב רוסחמ םורגל ,תולודג תויומכב ,לולעו B-1 ןימטיו