תידוה השבד
Annual Yellow Sweetclover/
Yellow Sour-Clover
(Melilotus indicus)

אשנתמה יתנש-דח חמצ איה תידוה השבד
.רטמ 1 דע הבוגל
ןוכיתה םיה ןגאב ,הפוריאב הצופנ איה
.היסא חרזמ דעו (ץראה זכרמ דע ןלוגה תמר :לארשיב)
.לירפא -סרמ :החירפה .דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה

.הרהזא ואר .םילשובמ ,םיירטה םילעה תא לוכאל ןתינ
תקחרהל הטימ יעצמב םמשייל ןתינ .םיקרח םיחוד םילעה
.הטימ ישפשפ    
.תיבה קשמ תויחל אופסמ שמשמ ןיראמוקב לד ןז
.ורוטינל שמשל יושעו ותביבסב ןוזואה תמרל שיגר חמצה


לודיג יאנת
.תילרטינ דע תיסיסב ,בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.םירובד ידי-לע השענ קוביאה
ינפל תועש 12 ךשמ םימב םיערזה תגפסה .םיערזמ יובירה
.הטיבנה תא זרזת העירזה    
.עקרקב ןקנח םיעבקמ תידוהה השבדה ישרוש
תא ריאשהל ץלמומ ,הנועה ףוסב ,חמצה תריקע םע     
.ןקנחב ותרשעהל ,עקרקב םישרושה     


תיאופר תוליעפ
.םיערזבו םילעב םישמתשמ
.ןיראמוקב םירישע םישבוימה םילעה
,(Dicumarol) לורמוקיד םג שי םילעב
.חווט בחר ילאירטקביטנא רמוח

תידוהה השבדה תונוכת
.קזח לשלשמ
.םיבאכ ךכשמ
.םילודיג סיממ

.ילאירטקביטנא
.םד תשירק ענומ
.ץווכמ
.רועה תא עיגרמ

...ב לופיטל השיבח תנכהל םישמשמ םילעה

...ב לופיטל םישמשמ םישותכה םיערזה
.םידליב לושליש.לוכיע תויעב

הרהזא
.םיליער תויהל םילולע (דבלב) םישבוימה םילעה