ינקירפאה ןמשה לקד
African Oil palm (Obe palm)
(Elaeis guineensis)
 
,הקירפא ברעמב םייפורטה םירוזיאב ינקירפאה ןמשה לקד רוקמ
טקשה סונייקואה ייאב ץפוה אוה םשמ ,הלוגנא דע הירבילמ
.תימורדה הקירמאבו
םילדגמ רשאכו רטמ 30 דע 25 הבוגל אשנתהל לקדה יושע עבטב
.םירטמ 5-ל עיגמ םיצונמה וילע ךרוא .רטמ 15 דע 10 ,ותוא
.םיינימ-וד םיחרפה

המודב .םיערזהמו ירפה תסיעמ :םינמש 2 תקפהל שמשמ לקדה
.םייוור םינמושב רישע אוה ,לקד ןמש ,סוקוקה זוגא ןמשל
,הנירגרמל ףילחתו לושיב ןמש םישמשמ םה .יתנוזת ךרע םינמשל
.זנוימבו הדילגב ,ואקק תאמח ,האמח

,םיפולק םיערזמ םיטחוס (Palm kernel oil) םיערזה ןמש תא
43%-מ הענ םהב ןמשה תלוכת .םוחב םיטחוסו םינחוט םתוא
.51% דע
 
,רתוי ההובג תוצימח ול ,ירפה ןמש תא
ירפב ןמשה תלוכת .םוחב םג םיטחוס
תיישעתב שמשמ ןמשה .70% דע 40% איה
.תונוכמ ינמשו הקיטמסוקה ,םינובסה
 םירחא םישומיש
ירישכת ,תורנ תיישעתב שמשמ ינקירפאה ןמשה לקד ןמש
.הקיטמסוקו יוקינ    
לקד ןמשמ םיקיפמ םתוא ,(Methyl esters) ליתמ ירטסא
תוחפ ןשעב טלופ רשא ,לזיד קלדל ףילחת םישמשמ ןמשה    
ותועצמאב (םייוניש ךירצמ וניאש) עונמה תלועפו םיקיקלח    
.רתוי הקלח    
תשמשמו םינובלחב הרישע (Press-cake) םיריישה תגוע
.יחה קשמל ןוזמ    
.עקרק יופיחו ןושיד םישמשמ לקדה עזגו םינושה םיריישה
תשמשמ ,םיירכזה םיחרפה תטיחסמ הסיסתה רצות
.(Palm wine) ןיי רוצייל    
 


לודיג יאנת
.האלמ שמש השורד לקדל
הירופ וזש יאנתב ,עקרק עקרק יגוס רחבמב חמצי אוה
ידיצל ותוא םילדגמ םיירחסמ םיכרצל .בטיה תזקונמו     
.דצל תולעמ 8 דע ,הוושמה וק     
.הבורמ (םיעקשמ) היקשהל קוקז לקדה
.הטיבנל סויסלצ תולעמ 35 תרורפמט השורד םיערזל
הפילקב קדס תריצי ידי-לע םיערזה תטיבנ תא זרזל ןתינ     
.העירזל םדוק ,םימח םימב םתיירשה וא השקה תינוציחה     
,םימ 18% תלוכת דע םיערזה תא םישביימ תרחא הטישב     
תולעמ 38 תרוטרפמטב תועובש רפסמ םתוא םינסחאמ     
.העירזה ינפל םימי רפסמ ךשמב םימב םתיירשהו סויסלצ     
.תיעיברה וא תישילשה ותנשמ לחה ביני בינמ ץעה
.םישדוח 6 דע 5 ופלחי הלשבהל (םיקרח ידיב) הקבאההמ
.שדחמ גשגשיו ששואתיי תרכנש ינקירפא ןמש לקד
ולדגל ןתינו םיחולמ םימ יסיסרב המ תדימב דימע ץעה
.םיה דיל     
 


תיאופר תוליעפ
0.05%-ו (Oleic acid) תיאלוא הצמוחב רישע םיערזה ןמש
לופיטל ,םיגד ןמשל ףילחת שמשל יושע אוה .םידיאונטורק
.יחמצ ןמש לכמ ,E ןימטיוב רישע אוה .A ןימטיוב רוסחמב

חיר תא ריכזמ וחירו ברע ומעט ,בהבהצ-ןבל ןמשה עבצ
.סוקוקה ןמש
קצמתמ ןמשה ,סויסלצ תולעמ 20-מ תוחפ הרוטרפמטב
.יתאמח השענו

תוחתפתה ייטיא םילודיגב לופיטל החשמ שמשמ ןמשה
.(Indolent tumors)   

2005 לירפא
ידוקפת ןוזמ - ןמשה לקד עזג יביס
שמשל םייושע ןמשה לקד עזג יביסש אצמ םידקמ רקחמ
רוזעלו (Functional food) ידוקפת ןוזמב הלועמ ביכרמ
,(Colon cancer) סגה יעמה ןטרס ,תרכוסל ןוכיס תיחפהל
.רתי תנמשהו בל תלחמ

ךילהתב םיעייסמ םה,הלועמ טנדיסקוא-יטנא םה עזגה יביס
תומר תוסיווב םיעייסמו זוקולגה לש םירמוחה ףוליח
.2 גוס תרכוס ילוחב לורטסלוכה