הנאימד
Damiana
(Turnera diffusa)

אשנתמה רישנ חיש הנאימד
רטמ 1 דע הבוגל
םייאה ןופצב ,הינרופילק םורדב ,וקיסקמ ץרפמב ץופנ חישה
ינייפוא חוחינ ילעב ,םיננושמ טעמ חישה ילע .היבימנבו םייבירקה
רמ טעמ םעטו קזח

םמעט ןוויגלו התל ףילחת הנאימדה ילע םישמשמ וקיסקמב
םיפירח תואקשמ לש 
וחור תא תממורמ רשא הלועפ ,קבטל המודב םתוא םינשעמ
הנאוחירמה תלועפל המודב ,הוולש וילע הרשמו ןשעמה לש 


לודיג יאנת
חלו םח םילקא
שמשל האלמ הפישח
תיעלס וא בטיה תזקונמ השבי תילוח עקרק
(Cuttings) םירוחיי ,(Seeds) םיערזמ אוה יובירה
(Division) הקולח ידי-לע וא 
(Frost) הרקל שיגר חישה
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה


תיאופר תוליעפ
תפוקתב ,ץיקב םיפסוא םתוא ,(Leaves) םילעב םישמתשמ
החירפה

יארחא רשא ,בכרומ ףידנ ןמש יזוחא 0.9 דע 0.2 שי הנאימדב
,(Pinene) ןניפ ליכמ הז ןמש .דחוימה המעטלו הנאימדה חוחינל
ןמיצ ,(Arbutin) ןיטוברא ,(Cymol) לומיצ ,(Cineol) לואניצ
(Copaenen) ןנפוקו (Cadinene) ןנידרק ,(Cymene)

,םידיאולקלא ,יחמצ ריר ,(Thymol) לומית ,םינינאט ,ףרש הב שי
(Cyanogenic glycoside) ינגונאיצ דיסוקילג ,םידיאונובלפ
ןלימעו

הנאימדה תונוכת
תינימ הקושת תררועמ
קזחמו יטפסיטנא רמוח ,לומיתה ךכל יארחא .תיללכ תקזחמ
הצירממ
תנתשמ
הלק תלשלשמ

...ב לופיטל תשמשמ הנאימדה
(Nervous exhaustion) םיבצע תושישתב בלושמ לק ןואכיד
(Premature ejaculation) תמדקומ הטילפ
היצנטופמיא / תונוא ןיא

...תויגולוקינג תויעבו
רוזחמ יבאכ
רוזחמב רוחיא
רוזחמה ןמזב שאר-יבאכ

...ןתשה תכרעמבו
ןתשה תכרעמ יוטיח
ןתשה תיחופלש תקלד
(Urethritis) הכפושה תקלד

...לוכיעה תכרעמבו
תוריצע

ןונימו שומיש
(ל"מ 250) הת לפס תנכה
םישבוימ םילע םרג 1
תוקד 15 דע 10 ךשמב םימב ורשה

תורהזא
...םורגל לולע הנאימדב זרפומ שומיש
(Euphoria) הירופוא / תולעתה
לושליש

.