ןחוד
Millet, Native
(Panicum decompositum)

יתנש-דח בשע ינז 500-כל ףתושמ םש אוה ןחוד
הבוגל אשנתהל יושע םקלחש הובג יתנש-דח
מ"ס 30 דע
םיערזה ןיגב (Cereals) םינגדכ םתוא םילדגמ
םלועה תייסולכואמ שילשכל ירקיע ןוזמ םישמשמה

(Hay) אופסמו (Forage) ריצחכ ןחודה תא םילדגמ ןכ ומכ
.םירופיצל ןוזמ םישמשמ ןבלה ןחודה יערז .םייח-ילעבל

...םה (הילרטסואב רקיעב) םויכ םילדגמ םתוא םיירקיעה םינזה
Finger millet (Eleusine coracana)
Foxtail millet (Setaria italica)
Proso millet (Panicum miliaceum)
Pearl millet (Pennisetum glaucum)

הפילקב םינותנ םה .םיזוגאל המוד םמעטו םיריעז ןחודה יערז
ירמוחו םעט תפסוהל םישמשמו (ןזל םאתהב עבצה) תינועבצ
םחל גנידופ ,(םיכימסמ םג םה םתוא) םיקרמ ,םיטלסל הנוזת
םילעה תא םילכוא םהב תוקריב םיבברועמ וא

טלסל ןחוד יטבנ ףיסוהל םג ןתינ
ךכיפל .הלכעל לוכי וניא םדאהו רתויב השק ןחודה יערז תפילק
עגופ וניא הז רבד .םתפילק תא ריסהל שי םהב שומישה ינפל
.ךכמ עגפנ וניא טבנהש ןוויכ ,םיערזה לש יתנוזתה םכרעב

(Kasha) תמסוכ ,תוסייד תנכהל ןחודה שמשמ הפוריא חרזמב
םיססתומ תואקשמו 
הסיידו תוקוניתל ןוזמ ,םחל תנכהל שמשמ אוה הקירפאב 
,םייח-ילעב תסבאהל ולוכ םלועב םישמשמ ןחודה יערז
םירופיצל הלועמ ןוזמ םישמשמ םה .םיגדו תופוע 


יסיסב ןחוד ןוכתמ

םימ יקלח השולשב ךרוצ שי ןחוד לש קלח לכל
םימה תא וחיתרה
שא לע וריאשהו םיחתורה םימל ןחודה תא ופיסוה
(ןחודב וגפסי םימה לכש דע וא) תוקד 30 ךשמל הנטק 
תופסונ תוקד 10 הסוכמ ריסה תא וריאשה

רתוי ךר תויהל לישבתל םורגת םימה תומכ תנטקה
רתוי חל תויהל ול םורגת םימ תפסוהו

הרעקב) ןחודה יערז לש (תוקד 3 ךשמב) הלק היילק
םמעט תא רפשתו שיגדת םהב שומישה ינפל (השבי

ןמז תא רצקת םימב ןחודה יערז לש תמדקומ היירשה
תוקד 10 דע 5-ב םלושיב

ןוסחיא יאנת
רירק םוקמב ,םוטא תיכוכז ילכב אוהשכ ,םיתואנ םיאנתב
םייתנש דע ןחוד קיזחהל ןתינ ,שביו 
ררקמב וקיזחהל ץלמומ
םיערזה תא ןוחטל ץלמומ .תוריהמב שיפעי ןחוד חמק
םהב שומישה ינפל רצק ןמז 
איפקמב חמקה תא וקיזחה


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו החל עקרק יגוס ןווגמ
דימע Pearl millet (Pennisetum glaucum) ןזה
(Drought) תרוצבו שבוי יאנתב דחוימב 
שמשל האלמ הפישח
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
(Wind) חורה ידי-לע 
םימי עובש ךות הטיבנה
ריצקל דע העירזה ןמזמ .תוריהמב חתפתמ ןחודה
םוי 65-כ ופלחי 
(Sowing) העירז וא הקולח ידי-לע יובירה


תיאופר תוליעפ
(Seeds) םיערזבו ןחודה (Sprouts) יטבנב םישמתשמ

B2 ןימטיו ,ןדיס ,לזרב ,ןחרזל ןייוצמ רוקמ םיווהמ םיערזה
,הטיחל םייגרלאה ולאל ןיוצמ ףילחת םישמשמ םה .B3 ןימטיוו
תינויחה ןמושה תצמוח םג שי םיערזב .ןטולגל םישיגרלו
ןיטיצל םג וב שי ןכו (Methionine) ןינויתמ

םיסחיימ הל (Phytic acid) תיטיפ הצמוחב םירישע םיערזה
ןוכיס ןיטקמה (Phytate) טאטיפו לורטסלוכה תמר ,תדרוה
ןטרסל

ןחודה תונוכת

(1) רועה תא עיגרמ
(1) הביקה תא עיגרמ
(3 ןתשמ
(3) ןוא תא קזחמ
(1) ץווכמ
(1) לוכיעל עייסמ
(2) ןובאית ררועמ
(2) ןנצמ

םיטבנה (1)
םיערזה (2)
םיקוריה םיערזה (3)

...ב לופיטל שמשמ ןחודה
םוחו ערלוכלוכיע תוערפה

הרהזא
םיינגורטיוג םירמוח לש הנטק תומכ שי הפילקבו ןחודה יערזב
דויה תגיפס תא התיחפמ רשא (Goiterogenic substances)
(Goiter) תקפזל םורגל הלולע הלודג הכירצו ןגמה תטולבב

תוציפנ תא (תיקלח תוחפל) הריבסמ וז הדבוע םינעדמ תעדל
בושח ביכרמ הווהמ ןחודה ןהב תוחתפתמ תוצראב הלחמה
ולא תוצראב דויה תכירצ טועימ אוה ףסונ םרוג .טירפתב

םירמוח תלוכת תיחפמ םיערזה לושיב םירקוחהמ קלח תעדל
יכו ךכ וניא רבדהש םינעוט םירחא .תיתועמשמ הדימב ולא
םירמוח תלוכת הליפכמ ררקמב םילשובמ ןחוד יערז תקזחא
6 יפ דע ולא

םיינגורטיוג םירמוח םיליכמה םירחא םילכאמ
,תיבורכ ,בורכ ,ילוקורב ,(Brussel sprouts) םינצינ בורכ
,היוס ילופ ,הבסק ,(Turnip) תפל ,דרת ,לדרחה ילע
(Pears) םיסגאו (Peaches) םיקסרפא ,םינטוב

.