...םיאלמ םינגד ואר
 
2006 ראורבפ
בל-תלחמו תרכוס םיענומ םיאלמ םינגד
.בל-תלחמו תרכוסל ןוכיס ןיטקהל יושע םיאלמ םינגד ריתע טירפת
תוריפ ,(Whole Wheat) האלמ הטיח ,ןיבוס לולכל יושע הז טירפת
.תוקריו

הדימעה ליג ינב 1,000-כ לש טירפתה בכרה תא ונחב םירקוחה
ןילוסניאה תומר תא םהב ודדמו םד תואמגוד םהמ ולטנ ,םיאירב
.ןיבולגומההו

ושמתשה םה םיילילכ םיקרוע תלחמלו תרכוסל ןוכיסל םידדמכ
.םדב לורטסלוכהו ןיאטסיצומוהה תומרב
תומרל תורושק ויה םיאלמ םינגד לש תוהובג הכירצ תומר יכ אצמנ
טועימ ,תוקריו תוריפ לש ההובג הכירצ ,תינפוג תוליעפ לש תוהובג
דח םינמשו םייוור םינמש לשו לוהוכלא לש הכומנ הכירצו ןושיע
.םייוור יתלב

תנטקהב בושח דיקפת םהל ,םיאלמה םיביסל טרפ םירקוחה ירבדל
,םינימטיוה תלוכת םג הז ןוכיס וניטקה ,בל-תלחמלו תרכוסל ןוכיס
.טירפתב םיטנדיסקוא-יטנאהו םילרנימה

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ראורבפ
םיאלמ םינגדל הרדגה תעצה
תוהמ תא שדחמ הרידגה (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.אירב טירפתב קובדל לקי םינכרצלש ךכ ,םיאלמ םינגד גשומה

,הרועש ,סרית ומכ ,םינגד ירגרג ליכהל םיאלמה םינגדה לע
,םלשה ,ירגרגה ירפהמ םיבכרומ םהשכ ,הטיח וא לעוש תלוביש
.עקובמה וא ןוחטה ,ררופמה

תחת רכמיהל ולכוי (Pizza Crust) הציפ תפילק ומכ םירצומ
היושע הפילקה רשאכ "האלמ הטיח" וא "םיאלמ םינגד" תיוותה
דיעמ וניא ינגד-בר םשב שומיש .הטיחמ וא םינגדמ התומלשב
.םיאלמ םינגד ליכמ רצומהש ךכ-לע


2006 סרמ
בל-תלחמו תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םיאלמ םינגד
.בל-תלחמלו תרכוסל ןוכיס ןיטקהל יושע םיאלמ םינגד ריתע טירפת

ופתתשה וב ,קרמנד Aarhus University Hospital-ב ,רקחמב
וכרצש ולא לש םמדב יכ אצמנ ,םיאירב םישנו םירבג 900-מ רתוי
,לורטסלוכ לש הכומנ המר האצמנ םיאלמה םינגדה תומכ ברימ תא
.םדב רכוסה לש רתוי בוט תוסיוו בל-תלחמל םינוש םינמס

ברימ תא וכרצש רקחמה יפתתשמ לש םמדב ןיאטסיצומוהה תמר
לש םמדב תומרל סחיב 17%-ב הכומנ התייה םיאלמה םינגדה
.םהמ רתויב הנטקה תומכה תא וכרצש ולא

תומר םג ,םדב רכוסהו לורטסלוכה לש רתוי תובוטה תומרל טרפ
- ןילוסניא רוציי לש ןמס - (C-Peptide) יס דיטפפו ןילוסניאה
םרוג ,ןיטפל ןומרוהה לש 11%-ב הכומנ המרו 14%-ב תוכומנ ויה
וכרצש ולא לש םמדב תאז לכ ,ףוגב ןמושה תומר תא ףקשמה
.םהמ רעזמ וכרצש ולא תמועל םיאלמה םינגדה תומכ ברימ תא

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ינוי
םייכינח תלחמל ןוכיס םיניטקמ םיאלמ םינגד
תוקלל ןוכיס הניטקמ םיאלמ םינגד לש הלודג תומכ תכירצ
תאז ,(Periodontitis) ןשה בסימ תלחמב וא םייכינח תלחמב
.הדנק וירטנוא McMaster University ירקוח וליג

תלחמל ןוכיס םילידגמ םדב רכוס לש תוהובג תומרו תרכוסש עודי
.התרמוחלו ןשה בסימ

ופתתשהש 75 דע 40 ינב םירבג 34,000-מ רתוי ורטינ םירקוחה
תרזעב ןוזמה תכירצ יבגל עדימ םהמ ופסאו רחא לודג רקחמב
רקחמה תליחתב לבס אל םיפתתשמהמ שיא .םינש 4 לכ ,ןולאש
.תרכוסמ וא לורטסלוכ ,בל-תלחמ ,ןשה בסימ תלחממ

םיפתתשמהמ 1,897 וקל ,הנש 14 ךשמנש ,רקחמה ךשמב
.םייכינח תקלדב וא ןשה בסימ תלחמב

םינגדו ןרוקפופ ,ההכ םחל ,םוח זרוא תכירצ ברימ לע וחווידש ולא
בסימ תלחמל ,23% רועישב ,תחפומ ןוכיסב ואצמנ םירחא םיאלמ
.ולא םירצומ לש תילמינימ הכירצ לע וחווידש ולא תמועל ,ןשה

American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמטפס
םד-ץחל םידירומ םיאלמ םינגד
ופתתשה וב ,ב"הרא US Department of Agriculture-ב רקחמ
,(Whole Wheat) האלמ הטיחמ םיסיסמ םיביס יכ הליג ,שיא 25
,יתועמשמ ןפואב םד-ץחל ןיטקהל םייושע ,הרועשמ וא םוח זרואמ
.לורטסלוכ לש ההובג טעמ המרמ םילבוסה םישנאב

לש בוליש רתוי עיפשמ םירבגב םדה-ץחל תדירי לע יכ ררבתמ
.הרועש איה רתויב העיפשמה םישנה לעו הרועשו זרוא ,הטיח לש

רבעמה ליג ינפלש םישנב הרכינ הז יוסינ לש תיברימה העפשהה
.םירבג תמועל רתויו וירחאש ולאב רשאמ רתוי
םינגד םיליכמה םילכאמ תכירצ תרבגהש איה םירקוחה תנקסמ
,םיסיסמ יתלב וא םיסיסמ םה םהב םיביסה םא ןיב ,םיאלמ
.לקשמ תדרוהב עייסלו םדה-ץחל תא ןיטקהל היושע

Journal of the American Dietetic Association


2006 רבמבונ
םיאלמ םינגדב תלעותה
...הכירצ


2006 רבמצד
המתסאמ םיניגמ םיאלמ םינגדו םיגד
ןוכיס ןיטקהל היושע םיגדו םיאלמ םינגד לש לש תרבגומ הכירצ
.50%-ב המתסא תוחתפתהל

םתעפשה תא ונחב Utrecht University-מ םידנלוה םירקוח
בלח ירצומ ,תוקרי ,תוריפ ,םיגד םהב ,םיבר ןוזמ ירצומ לש
.13 דע 8 ינב םידלי 598 לע םיאלמ םינגד ירצומו

Thorax


2007 סרמ
(1) בל תקיפס-יאל ןוכיס הניטקמ םיאלמ םינגדמ רקוב 'א
תליכא יכ םיחוודמ ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
בל תקיפס-יאל ןוכיס התיחפמ םוי ידמ םינגד תאלמ הרעק
.(Heart Failure)

רקחמב קלח ולטנש םינגד ילכוא םיאפור 10,469 ופתתשה רקחמב
םיפתתשמה ואלמ םתוא םינולאשב ורזענ םירקוחה .רחא לודג
.רקחמב

הניטקמ עובש ידמ רתוי וא םיאלמ םינגד תונמ 7 תליכא םהירבדל
התיחפמ עובשב דבלב תחא הנמ .28%-ב בל תקיפס-יאל ןוכיס
.14%-ב הז ןוכיס

American Heart Association's 47th Annual Conference
on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention


2007 ינוי
טרופסמ תוששואתה תואקשמל ךרע יוש רקוב ינגד
(Nonfat Milk) ןמוש לוטנ בלח םע םינגד יתיתפ הרעקה אולמ
תוששואתה תצאהל םידעוימה םידחוימ טרופס תואקשמ ומכ םיליעי
.תינפוג תוליעפ רחאל

תלעותה תא םיסחיימ ב"הרא ןיטסוא University of Texas ירקוח
,האלמ הטיח ינגדב תומימחפהו ןובלחה תלוכתל הז ןוזמ בולישבש
.תינפוג תוליעפ רחאל ,ועגפנש תומקר םקשל םייושעש

ינפל תועש 12 םוצל ושקבתהש םיינפוא יבכור 12 ופתתשה רקחמב
.תועש 12 ךשמב םיינפוא תביכר
בלש לע ,טרופסה הקשמ לש וזל רקובה ינגד תעפשה ןיב האוושהב
ןילוסניאה תמרב רתוי הלודג היילעל םינגדה ומרג ,תוששואתהה
לוצינ םג ומכ ,םדב רכוסה תמר תיילע לש רתוי בוט תוסיוולו םדב
.(Glycogen) ןגוקילג לש רתוי הבוט הריגאו ןובלחה לש רתוי ליעי

54th Annual Meeting of the American College of Sports
Medicine


2007 רבוטקוא
(2) בל תקיפס-יאל ןוכיס הניטקמ םיאלמ םינגדמ רקוב 'א
םירבג 21,376 ורטינ ,ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
.םינש 19.6 ךשמב ,רקוב ינגד וכרצש ,53.7 עצוממ ליג ינב

.(Heart Failure) בל תקיפס-יאב שיא 1,018 וקל רקחמה תפוקתב
םירקוחה ,םיעיפשמה םירחא םימרוג לש ןובשחב החיקל ךות
תא הניטקמ רקוב ינגד לש תויעובש תונמ 6 דע 2 תכירצ יכ ובשיח
ותוא תוניטקמ רתוי וא תויעובש תונמ 7-ש דועב ,21%-ב ןוכיסה
.םינגד וכרצ אל ללכש ולאל סחיב ובשוח םינוכיסה .29%-ב

תלוכתל םיאלמה םינגדה לש ולא םהיתונוכת תא םיסחיימ םירקוחה
םירפשמה םירחא םיביכרמו םד-ץחל הדירומ רשא ,םהב ןגלשאה
ןלימעה לש תיטיאה ותגיפס תמרוג ןכ .םדב םינמושה תמר תא
.לקשמב הדיריל תעייסמו עבוש תשוחתל םינגדב

Archives of Intern Medicine


2008 ראוני
בלל םיליעומ םיאלמ םינגד
דב םיאלמ םינגד לע םיססובמ רשא םירצומ לש תרבגומ הכירצ
תואיבמ (תוירולק 500 תב הנטקה) תוירולק-לד טירפת םע דבב
.CRP-ה תמרב הדירילו לקשמ תדיריל

,ב"הרא Pennsylvania State University-ב ךרענש רקחמב
ינב ,םישנ 25-ו םירבג 25) םינמש םירגובמ 50 ופתתשה וב
.38%-ב CRP-ה תמר ,הז בולישל תודוה ,הדרי (46 עצוממ ליג

,לקשמ תדיריל איבה תוירולקה-לד טירפתה יכ םיחוודמ םירקוחה
.םישנבו םירבגב ,ףוגה לקשמ ללכמ ןמושה זוחאו םיינתומ ףקיה
.ינטבה ןמושב הדירי הרכינ םיאלמ םינגד טירפתב ובלישש ולאב

רישע טירפתש םיארמ רקחמה יאצממ יכ םיפיסומ םירקוחה
.םד-ילכו בל תולחמל ןוכיס ימרוג םצמצמ םיאלמ םינגדב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ילוי
ןוירה תלערל ןוכיס ןיטקמ םיביס ריתע טירפת
...ירקוח


2009 טסוגוא
םילונפילופל רישע רוקמ םניה ןרוקפופו רקוב ינגד
תא ודדמ ב"הרא הינבליסנפ University of Scranton ירקוח
רקובה תחוראל םינגד ירצומ לש תיטנדיסקוא-יטנאה הלוכתה
.םינוש םיפיטח לשו

םיקומיצ םע םינגד יתיתפ םיאצמנ המישרה שארבש וליג םירקוחה
םירחא םיבר םיפיטח יכ םג אצמנ .ןרוקפופו (Raisin Bran)
.66% דע ,ההובג םיאלמ םינגד תלוכת ילעב םניה

תוריפב םיביסה תלוכתל וז הלוכת תוושהל ןתינ םירקוחה ירבדל
הלוכתה ילעב םה (Oat Cereals) לעוש תלוביש ינגד .תוקריבו
,סרית םיאצמנ ןכמ רחאלו רתויב ההובגה תיטנדיסקוא-יטנאה
.זרוא ינגדו הטיח

תמישר שארב םידמוע םיקומיצ םיללוכה ולא רקובה ינגד ןיבמ
תודוה תאז ,(ג"מ 524) ההובגה תיטנדיסקוא-יטנאה הלוכתה ילעב
.םיקומיצה תפסותל

-יטנא הלוכת ילעב ואצמנ ואקק םעטבו ןומניק םעטב םינגד םג
.םהב תינגדה הלוכתל סחיב ההובג תיטנדיסקוא

Meeting of the American Chemical Society

...םייתנוזת םיביס םג ואר
...תושדח - םיאלמ םינגד םג ואר