הנפד ילע / ליצא רע
Bay Tree / True Laurel / Bay leaf
(Laurus nobilis)


הבוגל אשנתהל יושע ליצא רע (חיש וא) ץע
ילע .דע-קורי האנ ץע והז .םירטמ דע 12 דע
לוביתל םישמשמו הנפד ילע םייורק ,ץעה

מ"ס 7-כ םכרוא .םהייתוצקב םידדוחמו םיקירבמ ,םיקלח םילעה
חבטמב םישמשמ םה .םיענ חוחינ םילעל .ההכ קורי םעבצו
דחוימב קזח קתקתמ חוחינ םישותכה םילעל .םישבוימ וא םיירט

,םיבר םילישבתב םישמשמ םהו םייטנקיפ חוחינו םעט םילעל
,םיזיכרת ,םיגדל םילבתמ ,רשב ילכאמ ,םיקרמ הת םהב 
(Garnish) ןוזמ רוטיעו בורכ ומכ ,םישובכ תוקרי ,םיבטר 
Bouquet Garni לובית יחמצ תבורעתב םישמשמ םה
חוחינ שי םיריעצה םילעל .דבלב םירגוב םילעב שמתשהל שי
הדימב םב שמתשהל שיו זע םעטה .ההובג תויצמוחו קתקתמ 
יהשלכ הלחמב םיעוגנה םילעב שמתשהל אל בל םישל שי
השגהה ינפל איצוהל שי לושיבב ושמישש םילע
שביו םח םוקמב תורורצב םתיילת ידי-לע השענ םילעה שוביי

...םיפסונ םישומיש
םיענ ינייפוא חוחינ ול ףיסות םשובל הנפד ילע תפסוה
ענמי םידגב תוריגמו ןוסחיאב םירפס ןיב הנפד ילע רוזיפ
(ריינ לכואה ףסכומ קרח) ףסכה גד ידי-לע םימרגנה םיקזנ 
תוינוקדיח לש תוברקתה ענמי הווזמב םילעה רוזיפ
ןוזמל (ןטנטק קדח תלעב תוקיזמו הנטק תוישופיח) 
תונוראב םישמשמו םיקרח םיחוד םישבוימה םילעה
האובת ירגאמו םינסחמ ,םידגב 

רחאל ודבאי ,ףידנ ןמש 3% דע שי םהב ,םילעה :הרעה
םחוחינ תא הנש


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ (תיסיסב / תיצמוח) עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
ביבאה ףוס תארקל חרופ ץעה
ץעה הארמ תא רפשי (Pruning) םוזיג
םירוחייו (Kneeling) הכרבה ,(Seeds) םיערזמ יובירה
.מ"ס 20 דע 10 ךרואב (Cutting
תכרוא הטילקה .תוצעתהל ולחהש םיפנעב םישמתשמ 
.דרפנ ילכב אצמhהל רוחיי לכ לע .םישדוח 6 דע 
השרשה ןומרוהב שמתשהל שי 
םעפ ידימ םססרל שי ןושארה הטיבנה ןמיס תעפוה םע 
הטילקה לע לקהל ידכ ,םימב 
שי םיערזמ יוביר םשלו דחא ןיממ םיחרפ אשונ ץע לכ
שבד ירובד ידי-לע השענ קוביאה .םיכומס םיצע 2 לדגל 
תוקזח תוחורב דימע ץעה
האנ היח רדג ץעה שמשי חישכ םוזיג תועצמאב
ץראה ןופצב רקיעב ,עבטב ץעה ץופנ לארשיב


תיאופר תוליעפ
(3) ןמשבו (2) תוריפב (1) םישבוימ / םיירט םילעב םישמתשמ
םיבר םידיאונובלפ שי םילעב דחוימבו ץעה לכב

תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי ותפילקל דחוימבו ולוכ ץעל

םינפרט םהב ,םיפידנ םינמש 1%-ו םינוש םינמש 30% שי ירפב
םילוהוכלא ,(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס, (Terpenes)
(Ketones) םינוטקו

,םינפרט ,(Eucalyptol) לוטפילקוי ליכמ םילעב ףידנה ןמשה
אטבו אפלא (Methyleugenol) לונגויליתמ ,םינפרטיווקסס
,(Linalool) לולניל ,(Phellandrene) ןרדנלפ ,(Pinenes) םינניפ
(Terpineol) לואניפרטו (Geraniol) לוינרג

ליצאה רעה ילע תונוכת
(2) הלפה םיררועמ
(1)(2) לוכיעל םיעייסמ
(1) * האקה םידדועמ
(1) השאב רוזחמ םידדועמ
(1) םיליפט םילטוק
(1)(2) םיררועמ
(1)(2)(3) םיאטחמ
ןובאית םיררועמ
(1)(2) .םיזג םיככשמ
(1) םינתשמ
(1) העזה םידדועמ
תולודג תויומכב *

...ב לופיט / ...ל תשמשמ םילעה תטילח
םיזג
הלפה
ןובאיתה רזחה
רוזחמה זוריז


םילעה ץימ
...ךוכישל שמשמ
(Ear pain) םיינזוא יבאכ

.