םידוהיה ןבדבוד
Cape Gooseberry/Goldenberry)
(Physalis peruviana)

םיכר םילועבג לעב ,האנ ספטמ-ינובשע חיש אוה םידוהיה ןבדבוד
.םירטמ 2 הבוגל ,םיבוט םיאנתב ,אשנתהל יושעש ,םיעט ירפו
,יאווה ,הילרטסואב םג לדג אוה םויכ .תימורדה הקירמאב ורוקמ
.ןיסבו ודוהב ,הקירפא-םורד
םייפורט םירוזיאבו יתנש-דח חישכ חתפתמ אוה םיגזוממ םירוזאב
.יתנש-בר חישכ
.הקיקד המולפ םיסוכמו טעמ םייתפיטק םה ,בל תרוצ ןיעמ םילעל

.ההכ לוגס וזכרמש בוהצ ןומעפ ייומד םיחרפה
,תשר תפילקב ףוטע ,ירפה רצונ ,םתרישנ םע
.ריהב םוח בולכ תייומד
.זע םותכ ךפוה עבצו יצחו םיישדוחכ רחאל לישבמ קוריה ירפה
םינותנה ,(םיערזה) םיריעז םיבוהצ םירגרג לש לודג טקל וב שי
.בהבהצ ךומב
םיפסונ םימי רפסמ רחאלו ירפה רשונ הלשבהה ךילהת תליחתב
ךותמ ,לשב ירפה יתמ עובקל ידכ ,הסונמ ןיע השורד .לישבמ אוה
.ותפילקב תוננובתה

!םיליער תינוציחה ותפיטעו קוריה רסובה ירפ :הרהזא
ותפיטעב אוהשכו (שביו רירק םוקמב) םימיאתמ םיאנתב
.םישדוח רפסמ ךשמ ,לשב ירפה תא רומשל ןתינ ,תיעבטה    
ןתינו לשובמ וא אוהש תומכ םילכוא לשבה ירפה תא
,הפאמ ירבדב ובלשל ףאו תניוצמ הביר ונממ ןיכהל     
.ןיטקפב רישע אוהש ןוויכ    
.הליכאל םימיעט 'םיקומיצ' םיכפוה ושבייתהש תוריפלודיג יאנת
.לכאמל 10 םילדגמ ,םינז 70-מ
.תזקונמו היירופ טעמ ,תילוח עקרק
.לצב םג חתפתי ךא ,האלמ שמש
.הרקו ינפמו הקזח חור ינפמ הנגה
.הרידס היקשה
.ירפ עפש תלבקל קוזיחו הכימת
,חמצה גושגשל איבי רתי ןושיד
.החירפה ןובשח-לע     
םיפנעה עונענ ידי-לע ,ותןא זרזל ןתינ .ומצעמ השענ יובירה
.םהילע הנידע םימ תזתהו החירפה ןמזב     
.הכומנ החימצ דדועת ,חמצה ביבס םירצנה תרסה
.תוינדא/םיציצעב לדגל ןתינ
.יאמ דע לירפא :העירזה ןמז
.רבמטפס-טסוגוא :ירפה תעפוה ןמזתיאופר תוליעפ
.םידוהיה ןבדבוד ילעב םישמתשמ

:ריעז ידיאורטס ביכרמ םילעהמ דדוב ידוה יאמיכ
.Physalolactone C

חמצה תונוכת
.(םילעה ץימ) םייעמ יעלות לטוק .(חמצה לכ) ןתשמ

םידוהיה ןבדבוד ילעמ המח תיצמת תשמשמ היבמולוקב
.המתסאל הפורתו ןתשמ     
םיממוחמ םילעב םישמתשמ ,הקירפא-םורדב ,ולוזה טבש ינב
רשא ןקוח תנכהל תשמשמ םילעה תטילחו-תוקלד תשיבחל     
.םידליב ןטב יאולחת לע לקמ     
ירפ םרג 100-ב יתנוזת ךרע
ג"מםרג
78.9 םימ
0.054 ןובלח
0.16 ןמוש
4.9 םיביס
1.01 רפא
8 ןדיס
55.3 ןחרז
1.23 לזרב
1.613 ןיטורק הטב
0.101 B-1 ןימטיו
0.032 B-2 ןימטיו
1.73 B-3 ןימטיו
43.0 C ןימטיו

הרהזא
.םיליער ,לשבה ירפל טרפ ,חמצה יקלח לכ