תושדח - תעלד
Pumpkin/Squash - News

ןילוסניאל ףילחתכ תעלדה תיצמת
םירמש ימוהיז דגנ תעלדה ןובלח
תינומרעה לש הריפש הלדגה דגנ תעלדה יערז תיצמת...תעלד ואר

2007 ילוי
ןילוסניאל ףילחתכ תעלדה
(Punpkin/Squash) תעלדה םיניס םירקוח לש םהירבדל
(Insulin injection) ןילוסניא תקירזל ףילחת שמשל היושע
.(type-1 Diabetes) 1-גוס תרכוס ילוח רובע

תולוח תודלוח וניזה ןיס East China Normal Uni. ירקוח
לע התעפשה תא ןוחבל ידכ תעלדה ירפמ תיצמתב תרכוס
.םיעוגפ (Pancreatic cells) בלבל יאת

,םיאתה תושדחתהל הרזע תעלדה תיצמתש bnmt
ןילוסניא 5%-מ תוחפ תולעב תויתרכוסה תודלוחל רמולכ
.תואירב תודלוחל האוושהב ,םדה תמזלפב

רובע תישומיש היהת תעלדה תיצמת םירקוחה ירבדל
.הלחמה תא וחתיפ רבכש ולאלןכו םייתרכוס-םורט םישנא
םא רמול רשפא יא יכ םינעוט ולא םיאצממ לע םיקלוחה
.םדא ינבב המוד יוניש לע עיפשהל תלוכיה שי תועלדל

ND


2009 רבוטקוא
םירמש ימוהיזמ רטפיהל רוזעל יושע תעלדה ןובלח
תעלדה תפילק םינאירוק םורד םירקוח לש םהירבדל
בר יתיירטפ-יטנא ןובלח הליכמ (Pumpkin skin / rind)
דגנ לעופה (powerful Antifungal protein) המצוע
.(Yeast infections) םירמש לש םיבר םיצופנ םוהיז ימרוג

םורד ו'זגנאווג Chosun University scientists ירקוח
Pr-2 יורקה תעלדה תפילק ןובלח יכ םיחוודמ האירוק
םירמש ימוהיזל תמרוגה (Fungus) היירטפב םחלנ
םילותיח תחרפת ,(Vaginal yeast infections) קיתרנב
.תורחא תואירב תויעבו (Diaper rash)

תוירטפ ינימ 10 לש םתחימצ תא בכיע Pr-2 ןובלחה
,(Candida albicans) סנקיבלא הדידנק הז ללכב ,תוקיזמ
.(Bacteria) םיקדייח דגנ העפשה התייה אל Pr-2-ל ךא

רשא תוירטפ המכ לש ןתחימצ תא םג םלב הז ןובלח
םינימאמ םירקוחה .(Plant crops) םיחמצ ילודיג תופקות
תודקמתה ידי לע תוירטפה תחימצ תא בכעמ Pr-2-ש
.םימזינגרואורקימה לש םורקב וא אתה ןפודב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2019 יאמ
תינומרעה לש הריפש הלדגה דגנ תעלדה יערז תיצמת
ףסותש ואצמ הירטסוא ץארג University of Graz ירקוח
יושע (Pumpkin seed extract) תעלד יערז תיצמת ליכמה
הריפש היזלפרפיה לש םימוטפמיסה לע הלקהב רוזעל
.(Benign Prostatic Hyperplasia/BPH) תינומרעה לש

,תעלדה יערז תיצמת ליכמהג"מ 500 ןב ימוי ףסותש אצמנ
לכ תא תיתועמשמ תיחפה תועובש 4 ךשמב לטינ רשא
.הייעבל םירושקה םימוטפמיסה

תטולב ינימסתמ םילבוסה םירבג 60 ופתתשה רקחמב
35.7% יכ ררבתה .הרומח וא תינוניב ,תלדגומ תינומרע
.םינימסתב רופיש לע וחוויד םירבגהמ

Journal of Medicinal Food

.