(םיערז) תעלד
Pumpkin
(Cucurbita maxima/Cucurbita moschata)

הפוריאל הדדנ םשמ ,הקירמא ןופצב הרוקמ .םיבר םינז תעלדל
םיערזב שומישה חתופמ ב"הראב .םלועה יבחרב הצופנ איה םויכו
.תוגועב רקיעב ,תעלדה לש יאוול רצומכ
.דבלב היערז לשב התוא םילדגמ םלועה ראשב

,הקדה הפילקה לעב ןזה תא .ןמשב תעלדה יערז תא םינגטמ בורל
.ותפילק לע םילכואו חלמב םיפצמ

םיקרמ ,םיטלסב םישמשמ ,םינגוטמ תעלד יערז
תנכהל םישמשמ םינוחט םיערז .םינוש םילישבתו
.םיבטר

םיירט תעלד יערז תיילק
.ירפהמ םיירטה תעלדה יערז תא ואיצוה
.הלודג תננסמב ופטש
.בוש ופטשו םיערזה ביבס רתונש ירפה רשב תא וריסה
.הרעקל וריבעהו שובייל ,ריינ תבגמ לע ,םיערזה תא וחינה
,םושמוש ןמש תחא הפיטו) תיז ןמש תופיט רפסמ ופיסוה
.הגוע תייפאל תינבתב ורזפו (םעטה תרשעהל    
.חלמ טעמ םיערזה לע ורזפ
סויסלצ תולעמ 200 הרוטרפמטב ,רונתב םיערזה תא ולק
.וביהזיש דע ,תוקד 45-כ ךשמ    
.םוטא ילכב ורמישו ירמגל ררקתהל םיערזל וחינה

תא רומשל שי ןכל ,תולקב שיבעהל לולע תעלדה יערזב ןמשה
.האפקה וא רוריקב תעלדה יערז


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תיבובקרב הרישע עקרק
.האלמ שמש
,העובק תוחל לע הרימש ךות ,הבר היקשה
.הבבגב שומיש ידי-לע    
עיגהל יושע ירפהו ערתשמ חמצהש ןובשחב תחקל שי
.רתויו ג"ק 75.לקשמל    
םיפיט
םהילע ,םידדצל תוחתפתה דדועת ,םירצנה תוצק תרסה
.בר ירפ חתפתי    
תוחתפתהלו םתשרשהל םורגי עקרקב ירפה ילועבג יוסיכ
.רתוי לודג ירפ    תיאופר תוליעפ
ןגנמ ,םויזנגמ ,תשוחנ ,לזרב ,םיביס ,ןובלח שי תעלד יערזב
תימטולג הצמוחו (Arginine) ןיניגרא ונימא תצמוח ,ןחרז
.(Glutamic acid)
,םוינלס ,ץבא ,ןגלשא ,ןדיס טעמ םיערזב
הצמוחו B-3 ןימטיו ,תילופ הצמוח
היושעש ,(Linolenic acid) תיאלוניל
.םדה לש רתי תוישירק תעינמב רוזעל

...ב לופיטל תעלד יערז
.ןתשה יכרדב תוקלד

...ב לופיטל תעלד יערז םישמשמ ןיסב
.ןואכיד

םיפולק תעלד יערז םרג 30-ב יתנוזת ךרע
ג"קמג"מםרג'חיךרעה
153תוירולק
13(כ"הס) ןמוש
2.5יוור ןמוש
4.1יוור יתלב דח ןמוש
6יוור יתלב בר ןמוש
1.1םייתנוזת םיביס
7ןובלח
5תומימחפ
0לורטסלוכ
11ןדיס
2.5ץבא
5ןרתנ
0.4תשוחנ
4.3לזרב
152םויזנגמ
0.9ןגנמ
333ןחרז
0.6C ןימטיו
18תילופ הצמוח
120A ןימטיו