ירפ-תפוקז הרוטד
Thornapple/Jimson Weed
Weisser stechapfel :תינמרג
(Datura stramonium)

האנ חמצ איה ירפ-תפוקז הרוטד
תומוקמב דחוימ ,םלועה יבחרב ץופנה ,יתנש-דח ,ףעתסמ
.רטמ 1.5 דע הובגל אשנתהל היושע איה .תלוספ ירתאבו םישוטנ


לודיג יאנת
.בטיה תוזקונמ ,תויסיסב דע תוילרטינ ,תועקרק ןווגמ
.הירופ תינדיס עקרקב גשגשי חמצה   
.האלמ שמש
.םישע ידיב םירפומו םייבקנו םיירכז :םיינימ-וד םיחרפה
.ומצעב עירזמ חמצה .םירוחיימו םיערזמ יובירה
הלולע איה םימיאתמ םיאנתב .ער חמצ תבשחנ הרוטדה
.התביבס לע טלתשהל   
.םיקרח ינפמ התברקב םיחמצה לע הניגמ איה

תיפותיש הייחמצ
הלדגל ןיא ,םיינלוסה תחפשמב עגופה סוריול ותושיגר בקע
.תוינבגעו המדא-יחופת תברקב   
.תעלד תברקב הרוטד ולדג
.תיפותיש הייחמצ :ואר   


תיאופר תוליעפ
.תחרפתבו םילעב ,םיערזב םישמתשמ
.םישביימו החירפה ןמזב םיפסוא םילעה תא
:(Atropine) ןיפורטא ,(Hyoscyamine) ןימאיצסויה הרוטדב
ןימאלופוקס טעמו םייניע יחותינב שמשמה םינושיא ביחרמ
,(Anticholinergic) יגרנילוכיטנא רמוח :(Scopolamine)
.םייניעה ינושיא תבחרהלו העגרהל שמשמה

הרוטדה תונוכת
(2) .תוקלד תדגונ
(1) .תותיווע תדגונ
(1) .הניש הרשמ
(1) .םינושיא הביחרמ
(1) .תשחלאמ/תיטוקרנ

(1) .תויזה תמרוג
(2) (1) .םיבאכ תככשמ
(2) .םייעמ יעלות הדימשמ
(1) .תיתמתסא-יטנא
(3) .תישקשק-יטנא

.םיערזהו תחרפתה םילעה (1)
.דחוימב םיליער םה .הרוטדה לש החוכ רקיע םהב ,םיערזה (2)
.ירפה ץימ (3)

...ב לופיטל הרוטדה תשמשמ תימינפ

...ב לופיטל תשמשמ איה תינוציח
...תפיטש וא תשיבח
.תולוטסיפ
.םיססבא/תוסרומ
.םיעצפ
.ה/רומח (Neuralgia) הייגלריונ/םיבצע באכ

...ב לופיטל םישמשמ םיערזה
.םיעלות ללגב םייעמו הביק יבאכ
.םייניש באכ
.תקלדמ האצותכ םוח

תורהזא
,רתויב םיליער ,םיטוקרנ םירמוח םיליכמ חמצה יקלח לכ
.יאופר חוקיפ תחת תויהל וב שומישה לע ןכל   
...םורגל לולע רתי ןונימ
.תרוחרחס
.הפהו ןורגה שבוי
.תויזה
.תוומו תמדרת