...סוקסיביה ואר

2004 רבמטפס
(1) בל תלחמ דגנ סוקסיביה
םודא ןייל המודב ,(Hibiscus) סוקסיביהה םירקוח ירבדל
בל תלחמ דגנ ליעומ ,(Green Tea) קורי התו (Red Wine)
הליכמ סוקסיביהה תיצמת םהירבדל .(Heart Disease)
םיביטימה המצוע יבר (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא
.תואירבה םע

יכ וליג ןיס Chung Shan Medical University ירקוח
ילעב (Favonoids) םידיאונובלפ שי סוקסיביהה יחרפב
.תוקזח תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת

Journal of the Science of Food and Agriculture


2006 ינוי
(2) בלה תנגהל סוקסיביה תיצמת
(Hibiscus flower Extract) סוקסיביהה יחרפמ תיצמת
,(LDL Cholesterol) LDL לורטסלוכ ןוצמיח תענומ
(Arterial Hardening) םד-ילכ תושקתהל תמרותה הייעב
.(Heart Disease) בל תלחמו

תא וקדב ןיס Chung Shan Medical University ירקוח
לע (Anthocyanin) ןינאיצותנא תיצמת לש התעפשה
,0.25, 0.5 :םינוש םינונימב .LDL לורטסלוכה ןוצמיח
13, 56-ב LDL לורטסלוכה תמר תא ודירוהש ,ג"מ 1-ו
.המאתהב םיזוחא 75-ו

Food and Chemical Toxicology


2007 לירפא
יתנוזת רוקמכ סוקסיביה יערז
הצמוחב רישע (Hibiscus Seed Oil) סוקסיביהה יערז ןמש
(Oleic acid) תיאלוא הצמוחב ,(Linoleic acid) תיאלוניל
...תוינויח ןמוש תוצמוח ואר .E ןימטיוו

Andalusia Institute of Biotechnology ירקוח ירבדל
היצנגורדיהה ךילהתב הליעומ וז הנוכת דרפס
(Butter) האמח רוצייב םג שמשמה ,(Hydrogenation)
.ןוזמה תיישעתבו

בלה לע תוניגמה תובוכרת ליכמ םיערזה ןמשש םג אצמנ
(Beta-sitosterol) לורטסוטיס-אטב ומכ ,(Herat Protecting)
.(Campesterol) לורטספמכו

Journal of Food Science


2007 רבמצד
לכאמ יעבצכ סוקסיביה תויצמת
האפקהב ושבויש סוקסיביהה יחרפמ הנכוה רשא תיצמת
תיישעתב שמשל לאיצנוטפ תלעב הניה (Freeze-Dried)
איהש ןוויכ ,(Food Coloring/Colorants) לכאמה יעבצ
.(Superior Stability) הלועמ תוביצי תלעב

דנליאת קוקגנב Chulalongkorn University-ב םירקוח
ולא לע םילוע ולא עבצ ירמוח לש םהיעוצב יכ םיחוודמ
.םויכ םימייקה

LWT - Food Science and Technology


2008 רבמטפס
ןתשה יכרדב תוקלד התיחפמ סוקסיביה תיצמת
רשא ,הנש 55 דע 18 ינב ,םינייסנ 90 ופתתשה וב רקחמ
ג"מ 200 תב העובק תימוי הכירצש הליג םוי 184 ךשמנ
ןתוחיכש תיחפהל היושע (Hibiscus) סוקסיביה תיצמת
(Urinary Tract infections/UTI) ןתשה יכרדב תוקלד לש
.77%-ב

NI


2008 רבמבונ
(1) םד-ץחל דירומ סוקסיביה הת
...הת


2010 ראורבפ
(2) םד ץחל דירומ סוקסיביה הת
יכ םיחוודמ ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
םייושע םויב (Hibiscus Tea) סוקסיביה הת ילפס רפסמ
רשא םישנאב (Blood Pressure) םדה ץחל תא דירוהל
.(Hypertension) םד ץחל רתי חתפל ןוכיסב םינותנ

תיפסכ מ"מ 7.2 תב הדיריל ואיבה םויב ל"מ 240 ילפס 3
.ילוטסאידה םדה ץחלב מ"מ 3.1-ו ילוטסיסה םדה ץחלב

םע ,הנש 70 דע 30 ינב ,םירגובמ 65 ופתתשה רקחמב
.ןותמ םד ץחל רתי וא םד ץחל רתי םדק

Journal of Nutrition


2015 סרמ
המונלמ ןטרס יאת תלטוק סוקסיביה ילע תיצמת
Institute of Biochemistry & Biotechnology ירקוח
םייוצמה (Polyphenols) םילונפילופה יכ םירסומ ןאוויט
םתחימצ תא עונמל םייושע (Hibiscus) סוקסיביהה הילעב
תאז ,(Melanoma) המונלמה ןטרס יאת תא דימשהלו
.םיאירב םיישונא רוע יאתב עוגפל ילבמ

The Journal of Food Science

.