הידוה
Hoodia
(Hoodia Gordonii)

רבדמב חמוצה ,ינרשב סוטקק איה הידוהה
.הלוגנאו היבימנ ,הנווסטוב ,הקירפא-םורדב ירהלק
10-כ הלו תכראומ התרוצ .רטמ 3 הבוגל אשנתהל היושע הידוהה
.םיצוק תוסוכמה ,ךראומ ןופפלמ תויומד ,תוטילב


לודיג יאנת
רחאל תולשבל העיגמו דאמ יטיא בצקב תחתפתמ הידוהה
.תובר םינש    
.רתויב םח םילקא
.םיבובז ידי-לע םירפומו ביקרמ רשב חיר םיפידמ םיחרפה


תיאופר תוליעפ
תטולב לע עיפשמה רמוח ,P57 אוה הידוהב ליעפה ביכרמה
רתיה ןיב תיארחא רשא ,חומב (Hypothalamus) סומלתופיהה
וזמ 10,000 יפ הלודג הז רמוח לש ותמצוע .עבושה תשוחת לע
ותועמשמש תוא חולשל סומלתופיהל תמרוגו (זוקולג) רכוסה לש
.תונריעה תרבגהב תאטבתמ P57 לש תפסונ העפשה .עבוש איה

םידייצ שמשמ ,רמה םעט ול ,הידוהה ךומ
,(San bushmen) ןאסה טבש ינב ,םיימוקמ
.םיכורא דייצ תועסמ תעב בערה ךוכישל

ךומב םישמתשמ היבימנ ןופצב (Haiom) םויהה טבש ישנא
םתוא םישמשמ ולא םימו םימב ותוא םילשבמ םה .הידוהה
...ב לופיטל
.לוכיע תויעב
.(הייתש) םישק ןטב יבאכ
.םייניע תויגרלא
.תולק תוקלד


תורהזא
.יאוול תועפות הל ןיא עודיה לככו רמ הידוהה םעט
איצוהל ןיא ,םירדוסמ םירקחמ וכרענ אלש ןוויכמ ,תאז םע   
.דיתעב ולגתי ולאכ תועפותש ורשפא ללכמ