סוקסיביה
Hibiscus/Roselle
(Hibiscus sabdariffa)

יתנש-בר חיש אוה סוקסיביהה
הבוגל אשנתהל יושעש לודג
.רטמ 5 דע

,םינז 200-מ הלעמל ללוכ חמצה
,ביהרמו לודג םיעבצ ןווגמ ילעב

םילבקמ םהב הכרב ירזב ביכרמו יפורטה יפויל למס שמשמ
.םירייתה ינפ תא יאווה ידילי

.דנליאתו ןיס םויכ ןה סוקסיביה לש תוירקיעה תולדגמה
.הת לוביתלו םיטלסל םייח םיפיסומ םיחרפה יעיבג תא
.הפקל ףילחת םישמשמ ,םתיילק רחאל ,םיחרפה יעיבג
,םיקרמ ,םיבטר ,תוריפ תגוע לוביתל שמשמ םה םילשובמ
.יל'גו תוביר תנכהלו םיגנידופ ,םיצומח  
.ליבגנז ופיסוהו רכוסב וקיתמה ,ולשב :ןנערמ הקשמ תנכה
הפקל ףילחת םישמשמ ,םתניחט רחאל ,םייולקה םיערזה
.םיבטרלו םיקרמל םתוא םיפיסומ ןכו  
.ןמש 20% םיליכמ םיערזה


לודיג יאנת
.תיבובקרב הרישעו בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.םיחרפה תרישנל םורגת תכשוממ הפישח .האלמ שמש
.רתוי םילודג םיחרפו החירפ דדועי יקלח לצ  
.םיקרח ידי-לע םירפומו םיינימ-וד םיחרפה
וא (הצחמל םיצועמ םיפנעמ) םירוחיי ,םיערזמ יובירה
.הכרבהב  
.תובע האריש ךכ ,חישה תא בצעל ןתינ םיאתמ םוזיגב
.תובכרה וב עצבל ןתינ


תיאופר תוליעפ
.םישרושבו (םישבוימ/םיירט) םיחרפ ,םילע ,םיערזב םישמתשמ

.ירפב םג ונשיש ,C ןימטיוו יחמצ רירב םירישע םילעה
רמוח - (Gossypetin) ןיטפיסוג םג םיליכמ םיחרפה
ןיקסיביה דיסוקילגהו ןינאיצותנא ,ילאירטקביטנא
.(Glycoside Hibiscin)

,(Glycolic Acid) תילוקילג הצמוח םג שי סוקסיביהב
.ןומיל תצמוחו ןיטקפ
תידוורויאה האופרב םישמשמ סוקסיביהה ינז תיברמ
תיניסה האופרב ,(Ayurvedic Medicine) תידוהה
.תיברעמה האופרבו תיתרוסמה

סוקסיביהה תונוכת
(2) ילאירטקב-יטנא
(2) לוכיעל עייסמ
(1) םוח דירומ
(1) רועה תא עיגרמ
ץווכמ
(2)(3) ןתשמ
(1)(2) ןותמ לשלשמ
(3)(4) קזחמו ןובאית ררועמ

םילעה (1)
םיחרפה (2)
םיערזה (3)
שרושה (4)


סוקסיביה הת
.(Calyx) חרפה עיבגמ רקיעבו םיחרפהמ םיניכמ הת

.םיירט םיחרפ תיפכ / םישבוימ םיחרפ תויפכ 2 וררופ
.תוקד 10 ךשמב םיחתור םימב םתוא ורשה

הת םע לבקתהש התה תא בברעל ןתינ םעטה ןוויגל
.דרוה ירפ הת וא לימומק


...ל/ב (לופיטל) שמשמ םילעהו םיחרפהמ הת
תוריצע
םדה לוליד
םד ץחל תדרוה
תולק תוליחב
הלק ןתש תיחופלש תקלד
(1) C ןימטיוב רוסחמ/הנידפצ
תוילכהו לוכיעה תכרעמ קוזיח
םייעמה תויתעונת רופיש


...ב לופיטל חמצה תיצמת תשמשמ ינוציח שומישב
.(Burns) תויווכ

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
.לועיש.(החשמ) רועה תעגרה
.סצבא/הסרומ תשיבח

,םח ריוא גזמב תוליקמה ,רוריק תונוכת ןומילה תצמוחל (1)
.וב תויבובקנה תבחרהו רועה ינפ לא םדה תמרזה ידי-לע 


הרהזא
.ןויריהב םישנ לע הרוסא סוקסיביה הת תייתש

...תושדח - סוקסיביה ואר

.