יוצמ סדה
Myrtle
(Myrtus communis)

חישכ םלועה יבחרב רכומ סדהה
םיאנ םיחרפו לעב דע-קורי יונ
שמשמה ,םיינחירו םיאנ םילעו
ביבס (Hedge) היח רדג תופוכת
.םיתב תוניגל

דע הבוגל אשנתהל יושע סדהה
תונושארה ויתונשב .םירטמ 1.7
ךכ-רחאו תוריהמב חתפתמ אוה
.תחופ החימצה בצק

םיהכ םיקורי סדהה לש וילע

.לוחכ ירגרג ירפה .םיענ חוחינ םינבלה םיחרפל .םיקירבמ םהו
.רשב תונמ לוביתל םירחא ןילבת יחמצ םע ,םישמשמ סדהה ילע

.הלכה רזב ביכרמ ,ןיאושינ יסקטב ,שמשמו תוירופ למסמ סדהה
.ץומח הקשמ םהמ ןיכהל םסיסתהל ןתינו םיליכא סדהה ירגרג
.םיילוהוכלא תואקשמל ףסות סדהה ילע ושמיש רבעב 
,(Oil) ןמש תקפהל םישמשמ םיפנעהו םיחרפה ,םילעה
.טלאוט-ימו (Eau-de-cologne) "ןולוק-הד-וא"ל תיצמת שמשמה 
.העיגרו רועה ןונעירל ,טבמאב םישמשמ ןמשהו םיירטה םילעה


לודיג יאנת
,בטיה תזקונמ עקרק לכב טעמכ חלצי סדהה לודיג
.החולמ טעמ עקרקב דימע אוה .(ריג) דיס אלל  
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.רוקל שיגר סדהה
.הטעומ הייקשה ול השורד

יובירה ןפוא
.םתעירז ינפל תועש 24 םימב םיערזה תא תורשהל שי


תיאופר תוליעפ
.סדהה לש וילעבו ירגרגה ירפב םישמתשמ

,(D-pinene) ןניפ םניה ,סדהב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
.(Myrol) לורימו (Eucalyptol) סוטפילקא ןמש

 ...תעינמל סדהה שמיש רבעב
רעיש תרישנ

...שמשמ סדהה ןמש
םיסוניסה תקלד
תוננטצה
יוטיח רמוח
ףאב שדוג תעינמ


תורהזא
תכרעמ תא אכדל לולע סדהה ןמ תולודג תויומכב שומיש
תיזכרמה םיבצעה 
תונווכתמה םישנ ,ןויריהב םישנ לע שומישל רוסא סדהה
תוקינימה םישנוו ןויריהל סנכיהל 
תינורכ תוילכ תלחמב םילוחה לע רוסא אוה
תופיצרב םייעובש לעמ סדהב שמתשהל ןיא
םייתנש ליגל תחתמ םידליב סדהה תא שייל ןיא

.