רוחש םורטארוו
Black/False Hellebore
(Veratrum nigrum)

אשנתמה ,יתנש-בר חמצ רוחש םורטארוו
תודשב חמוצ אוה .םירטמ 2 דע הבוגל
.היסא חרזמבו הפוריא םורדב רעי תוחרקבו הערמ
.שרושהמ תורישי םיצבצבמ ,םינבל םיחרפ םיאשונה ,םילועבגה

.רתויב ליער םיקרח ריבדמ שמשמ ,ררופמו שבוימ ,שרושה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תיבובקרב הרישע ,הקומע עקרק
.('צ תולעמ -26) רק דע רירק םילקאב ,שמשל תיקלח הפישח
.ףרוחב חמצה לש ןוילעה וקלח שבייתמ םירק םירוזיאב
.םיקרח ךכ םיכשומו בוקר ירפ חיר םיציפמ םיחרפה
םירפרפ ,םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה .םיינימ-וד םיחרפה
.היינשה הנשב לחת החירפה .םיבובזו    
.תיערקאו השק הטיבנה .הרצק תוינויח םהל ,םיערזמ יובירה
.שרוש ירוחייבו הקולחב תוברהל םג ןתינ    
.לופיט לכל קוקז וניאו םימי ךיראמ חמצה


תיאופר תוליעפ
ותוא) םורטארוה שרושב םישמתשמ
.ולוכ חמצבו (םישביימו ויתסב םיפסוא
םידיסוקילג םה וב םיירקיעה םיביכרמה
(Helleborin) ןירובלה :םיליער םיישיבג
.(Helleborcin) ןיצורבלהו
.ןלימעו ףרש חמצה ליכמ ףסונב

םורטארווה תונוכת
.לשלשמ

.האקה דדועמ
.חייכמ

.םיבאכ ךכשמ
.םייעמ יעלות לטוק

...ב לופיטל (הסימתב) םורטארווה שמיש רבעב
.(Hysteria) הירטסיה.(Dropsy) תמיימ
.רוזחמ רדעה

הרהזא
אלל וב שמתשהל ןיא .רתויב םיליער חמצה יקלח לכ
!יעוצקמ חוקיפ