(הלוחכ / הנבל) הנברו
Vervain (White / Blue)
(Verbena officinalis
Verbena hastata)

אשנתמה ,דאמ האנ ,יתנש-בר חמצ איה הנברו
ןוכיתה םיה ןגאב הנברווה רוקמ .רטמ 1 דע הבוגל
תודשב םיכרד ידיצל ,לבת יבחרב הצופנ איה םויכו
םיחיש יכבשבו

םיננושמו תינח ייומד הנברווה ילע


לודיג יאנת
הרישע עקרקל הקוקז הנברווה
שמשל האלמ הפישח
רבוטקוא דע לירפאמ תחרופ הנברווה
(הלוחכה הנברווב םילוחכו) םיריהב םילוגס םיחרפה
ררקמב (Seeds) םיערזה תא ורמש הטיבנה זוריזל
ביבאב םדקומ תעצובמה ,העירזה ינפל םייעובש 
םוי 45-ל 20 ןיב תכרוא הטיבנה
דיימ השעי שובייה .םיחרפה תחיתפ ינפל השעי ףיטקה


תיאופר תוליעפ
םירמוחה זוכיר רקיעש ףא ,(Leaves) םילעב םישמתשמ
ינפל םתוא ףוסאל שי .(Root) שרושב יוצמ םיליעפה
םידיסוקילג םהב שי .םיחרפב םייוצמ םה ןכו ,החירפה
,ןינאט Verbenalin) ןילנברוו :םירמ (Glycosides)
(Mucilage) יחמצ רירו יטמורא ןמש ,(Verbenine) ןינברוו

הנברווה תונוכת

העזה תרבגה
הקינמב בלחה תומכ תרבגה
(Liver) דבכה קוזיח
םיבצע קוזיח
העגרה
תותיווע דגונ

...ב לופיטל תשמשמ הנברווה
רבעמה ליג תועפות
הקינמב בלחה תרבגה
הרמ סיכו דבכ תויעב
הניש תויעב
(הלקה) ןואכיד
תונרגימו שאר יבאכ

ישדוח רוזחמ רדעה
(םיבצעה תושישת דגנ) םיבצעה תכרעמ קוזיח
ישדוח רוזחמ רדעה
הביקה תויוצווכתהו לוכיע תויעב תלקה
םייכינח תולחמב לופיט :הפה תפיטשל הלועמ לזונ
(Caries) תששע תעינמו 
םדה ימינב םדה תמירז תרבגה

...ב לופיטל םג תשמשמ הנברווה
(Gall bladder) הרמה סיכ תקלדםייעמ יעלות
(Jaundice) תבהצ

...ל הנברווה תשמשמ (הפיטש / השיבח) ינוציח שומישב
(Burns) תויווכ ךע הלקה
תולק תורובחב לופיט
שאר יבאכ לע הלקה
המזקא לע הלקה
םומיד תריצע
דוריגו םייוריג תלקה
םיקרפמ תקלד תלקה

הנברו הת
תשבוימ הנברו תויפכ 3 לע םיחתור םימ לפס וקצ
תוקד 10 וניתמה
םויב םימעפ 3 ותש

קוזיח םשל התה תא תומגול ,ב"הרא תודילי ,םינאידניאה תושנ

...ב לופיטל םג ןתוא שמשמ הנברו הת
(Dysentery) הירטנזיד
(Abdominal pain) ןטב יבאכ
תוננטצה
(Cough) לועיש
םייעמ יבואכמ

םינונימ
שאר-באכו חתמ לע הלקהל
םימ רטיל יצחב ,םרג 20 דע 5

עבק תכירצל
םויב םימעפ 3 ,םימ רטיל יצחב םרג 4 דע 2
שומישה ףידע ,שאר-באכ לע הלקהל אוה שומישה םא

ימינפ אלו ינוציח שומיש וניהד ,(סרפמוק) השיבחב

הסימתב שומיש
םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 4 דע 2

תורהזא
ןכל תשמשמו האקהל הנברווה תמרוג ,תולודג תויומכב
הביקה יוקינל 
ךרד הלודג תומכ .זוכירה לע הנדפקה רידס שומישב
ישדוח רוזחמל םורגל הלולע ,עבק 
ןויריהב תא רשאכ הנברווב שמתשהל ןיא

.