ןאירלו
Valerian
(Valeriana officinalis)

יתנש-בר חיש אוה ןאירלו
רטמ 1.5 דע הבוגל אשנתמה

הקירמא ןופצ ,היסא םורד ,הפוריאב םיחל םירוזיאב חמוצ אוה
.ער ומעט םג .הבוטר הבחס חיר ריכזמו החוד וחיר .המורדו
לינו לש הזל המוד םחוחינ .ךרש ילעל םימוד חישה ילע

םיחרפ רודיסב בטיה בלתשמ םודא-ןבל םיחרפה עבצ
םתיילק רחאל ,םיערזה תא לוכאל ןתינ
םעט ףסות שמשמ שרושהמו םילעהמ קפומה ירתאה ןמשה
םינילבתו הפאמ ירצומ ,תודילגל 


לודיג יאנת
תיצמוח הניא וזש יאנתב ,החל עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע ,האלמ שמש
םיבובז ,םירובד ידי-לע םיקבואמו םיינימ-וד םיחרפה
תוישופיחו  
הקולח ידי-לע וא םיערזמ ,ביבאב השענ יובירה
םילותחה תיפנל המודב ,םילותח לע ביבח חמצה
הינשה הנשהמ לחה ,ויתסב םיפסוא שרושה ינק תא
טסופמוק לש ותוקרפתה ץיאמה ביכרמ ונשי חמצב


תיאופר תוליעפ
רחאל ,םייתנש רחאל םישביימ םתוא ,שרושה ינקב םישמתשמ
תוחפ הרוטרפמטב השענ שובייה .החירפ םרטב ,םילעה תלימק
'צ תולעמ 40-מ

.שבוימה שרושה רשאמ המכ יפ הקזח ירטה שרושה תמצוע

תורמ תובוכרת ,םידיאולקלא ,םינינאט ,ןמש 1% דע שי חמצב
.םירירש םיפרמה (Valepotriates) םיטאירטופלאוו
ןחרזב םירישע םילעה

תועיגרמ תונוכת חמצל הנקמ םיביכרמה לולכמ
...ןאירלאוה תונוכת
הניש הרשמ
עיגרמ
רוזחמ דדועמ
תותיווע דגונ
םיזג ךכשמ
ןתשמ

...ב לופיטל שמשמ אוה
בל-תלחמ
ןואכיד
(Anxiety) תודרח
םד-ץחל רתי
שאר-יבאכ
הניש תוערפה
(Convulsions) תותיווע
רוזחמ תויוצווכתה
םירירש תויוצווכתה
היגלאימורביפ
תינורגיש םיקרפ תקלד
זיגרה יעמה תנומסת


רשיא (Commission E) תופורתל ילרדפה ינמרגה ןוכמה
רשא הניש-תוערפהבו תונבצעב-לופיטל ןאירלוב שומיש
םיבצע תולחמל תורושק

רזועו ישפנ חתמ לע לקמ ןאירלו הת לפס
,תופורת לע הז הת ןורתי .תולק רתיב םדרהל
םיררועתמ רשאכ םומיס תשוחת רדעה אוה


ןאירלו הת
שרושב (םרג 3 דע 2) האלמ תיפכ לע םימ לפס וגזמ
הלילה ךשמב גפסיהל ול וחינהו ץצוקמ (שבוימ וא ירט)  
םויב םילפס השולש דע םינש ותש
התה תא טעמ םמחל רשפא
םדריהל רוזעת הנישה ינפל תוקד 45 הת לפס תמיגל


ןוויכ ,הרק תיצמתב שמתשהל יוצר התה תנכהל
םיממחמ רשאכ ויתונוכתמ קלח דבאמ חמצהש
ותוא

טעמב חמצהמ הסימת תיפכב שמתשהל םג ןתינ
םימימח םימ


אפרמ-יחמצ טבמאל תפסות
םימח םימ טבמאל שרושהמ םרג 100 ופיסה

תורהזא
,םישישק ,םירענו םידליל ץלמומ וניא ןאירלוב שומישה
םילבוסלו תוקינימ וא ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוח 
דבכה דוקפיתב תויעבמ 
ךורצל ןיא.תורכמתה םורגל לולע חמצב ךשוממ שומיש
םישדוח 3 לעמ ונממ 
הגיהנמ ענמיהל שי ןכל ,םונמינ םורגל לולע וב שומישה
ךכ-רחא ,ישפנ זוכיר תשרודה הדובעמ וא בכרב 
ןאירלוב שמתשהל ןיא ,תורבטצמ יאוול תועפות ללגב
תכשוממ הפוקת ךשמ 


תוירשפא יאוול תועפות
תוחונ יא תשוחת
בל בצק תוערפה
תתוועמ הייאר
תונשגר רתי
דבכל קזנ
הביק לוקלק
רקוב םונמינ
תורוחרחס
שאר יבאכ
הניש ידודנ


תויתפורת ןיב תועפשה
ןדוקפית לע העפשה תויהל הלולע ןאירלוב שומישל
לעו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תעגרהל תופורת לש 
לוהוכלא תכירצל הבוגתה ןפוא 

.