הקניו
Periwinkle, common
(Vinca minor / major)

,יתנש-דח ,האנ דע קורי חיש איה הקניו
םורדמ האצומ .מ"ס 30 הבוגל אשנתמה
היסא ברעמו הפוריא
.תובר תוניגב ץופנ יונ חמצ תשמשמו הנשה לכ תחרופ הקניוה
םהיניב םיבולישו ןבלו לוגס ,דורו ,םדמדא ,לוחכ :םה היעבצ

...םה םיירקיעה םינזה ינש
Periwinkle, common (lesser) - Vinca minor
Periwinkle, big leaf (greater) - Vinca major


לודיג יאנת
םא ןיב ,עקרקה יגוס לכב טעמכ חתפתת הקנויה
עורג זוקינ תלעב וא בטיה תוזקונמ 
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
'צ תולעמ -12 ןיב תורוטרפמט חווטב הדימע איה
שבוי יאנתו תוהובג תורוטרפמט דע 
.(Knealing) הכרבהבו (Seeds) םיערזמ אוה יובירה
לולע חמצהו הרהמב ושירשי עקרקב םיעגונה םילועבג 
הטילשמ תאצלו ומצעמ טשפתהל 
םילודג םיחטש יוסיכל דחוימב המיאתמ הקניוה


תיאופר תוליעפ
 םיקלחה לכבו (Dried leaves) םישבוימה םילעב םישמתשמ
התחירפ ןמזב ,הקניוה לש (Fresh parts) םיירטה

לודניא ידיאולקלא םה הקניוב םיירקיעה םיביכרמה
םינינאטו (Indole alkaloids)

הקניוה תונוכת
תקפסא תרבגה ידי-לע חומה תוליעפ תא תדדועמ איה
וילא (Oxygen) ןצמחה  
תצווכמ
םומיד תרצוע
תנתשמ
םוח הדירומ
תילאירטקב-יטנא
תיתקלד-יטנא
הביקה תא העיגרמ
םד-ץחל הדירומ
תקזחמ
תשחלאמ
העיגרמ
םיזג תככשמ
םירירש הפרמ
םיצווכמ 

...ב לופיטל תשמשמ הקניוה
(Circulation) םדה רוזחמב תויעב
ןורכיז רופישו חומב םדה תמירזב םייוקיל
ןמזב ןה ,(Excessive menstrual flow) רוזחמ ףטש רתי
(Metrorrhagia) םירוזחמ ןיבו (Menorrhagia) רוזחמה 
ןתשב םדב לופיטל עויס
המזקא ,(Dermatitis) רוע תקלד ומכ ,רוע תויעבב לופיט
תורגב יעצפו 
לושלישוסגה יעמה תקלד
הפ יעצפו םייכינח םומיד ,ףאהמ םומיד

שומישו ןונימ
תילזונ תיצמתשבוימה חמצהמ הטילח
ל"מ 4 דע 2 ,25% לוהוכלאב 1:1םויב 'עפ 3 ,םרג 4 דע 2

םיבוליש
(Cranesbill) רוגעה רוקמ םע בטיה תבלתשמ הקניוה
םע הבלשל גוהנ רוזחמ תויעבב לופיטל .רגבאו
Beth Root (Trillium Erectum)


תורהזא
...םורגל לולע הקניוב שומישה
ןטב ישוחימ
רועב החירפ

...םורגל לולע רתי ןונימ
םדה-ץחלב הרומח הדירי


תושדח

1991
ןורכיז תררועמ הקניו תיצמת
...ךשוממ רקחמ


2003 ראורבפ
ץבש רחאל חומב לופיטל הפורת
2002 תנשב הפוריאב תונידמ רפסמ ולחה וב םידקמ רקחמ
רמוחה לש יטטניס רצומ ,Vinpocetine הפורתהש הליג
םייוקיל רפסמ יקלח ןפואב תיחפהל היושע ,הקניוב יוצמה
(Long-term cognitive impairment) חווט יכורא םייתרכה
ידי-לע ,(Acute ischemic stroke) ףירח ימכסיא ץבש רחאל
חומה לא םדה תמירז רופיש

International Stroke Conference

.