ר'גני'ג/ליווגנז/ליבגנז
Ginger
Ingwer :תינמרג
(Zingiber officinale)

םש תומח תוצראב חמוצה ,יתנש-בר חמצאוה (ר'גני'ג) ליבגנזה
.'דכו יריביס ,יאקירפא ליבגנז הנוכמ אוה

שרושה לע וביטב הלוע ירטה שרושה .חמצה שרושב םישמתשמ
,םיטמק תוארהל לחהש שרושב שמתשהל ןיא .רמושמה וא דבועמה
.ותמצוע תושלחה לע הדיעמה הדבוע

לככ קזחתמ םעטה .ףירח ןומיל לש ומעט ריכזמה םעט ליבגנזל
,ףועל (ץוצמק) ףסותו הייפאב שמשמ ןוחט ליבגנז .ירט חמצהש
.םיגדו ץמחומ וגנמ ,לשובמ רזג ,הדואמ תעלדל

םיפיט

וא ררקמב קיטסלפ תיקשב ,שדוח דע ,ליבגנז שרוש וקיזחה
.ץיצעב עקרקב   
.תכשוממ הפוקת רמשי אוה (סורפ וא ררוגמ ,םלש) האפקהב
.ומעט תא רפשת ,ןמשל ליבגנז שרוש תפסוה
.םיביכרמה רתי תפסוה ינפל שרושה תא ואיצוהל חוכשל ןיא   
.ומעט תא רפשת טלס בטורל ליבגנז ץוצמק תפסוה
םהל הנקת הדנומילב וא התב שרוש תסורפ
.דחוימ םעט   
.דחוימ םעט ןוזמל ופיסי םוש םע ליבגנז שרוש
.דחוימ ןודיע ול ףיסות ,יניטרמב ליבגנז תסורפ
בל ומיש
.שרושה תא ףלקל ךרוצ ןיא
.ותטיחסו םימב ותיירשה ידי-לע השעי שרושה ךוכיר
.וז הנוכת םילעי ורוריג .יגימצו יביס שרושה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הרישע עקרק
שרושה-ינק תקולח ידי-לע השענ יובירה
.מ"ס 8 קמועב םתנמטהו םיעטקמל   
(ןיע) ןצינ לולכי עטקמ לכש ךכל בל ומיש   
.תוחפל דחא   

תיאופר תוליעפ
.הנוש העפשה םינוש םינזל .ליבגנזה שרושב םישמתשמ

...םושה לש וזל המוד ,םדה-ילכו בלה לע ליבגנזה תעפשה
השעמל ללדמו תוגימצ תוחפ םדה תויסט תא השוע אוה
.םדה תא  
תעב ומכ ,שבגתהל תויסטה לש םתייטנ תא ןיטקמ אוה
.םיקרוע תשרטל ןוכיס ןיטקמו ,םדה תשירק ךילהת  

...ב לופיטל שמשמ ,םינושה וינז לע ,ליבגנזה

.לוכיע תויעב
.ןובאית רדעיה
.ןוירהה ןמזב תואקהו תוליחב
.חותינו היפרתומיכ רחאל תואקהו תוליחב
.העיסנ תוליחבו םי-תלחמ

...ב לופיטל םג שמשמ ליבגנזה


םיצלמומ םינונימ
רגובמל

םימעפ שולש דע םיימעפ ,שבוימה שרושה תקבאמ םרג 4 דע 2
.םויב םימעפ 3 ,שרושה תסימתמ רטיל-ילימ 3 דע 1.5 וא םויב

הליחבב לופיט
.תועש שולש דע םייתעש לכ ,הסימת ג"מ 500 דע 250

העיסנו םי-תלחמ תעינמ
.ןכל םדוק םיימוי שרושהמ ולט .ל"נכ

הביק לוקלק/לוכיע תויעב
.(Ginger ale) ליבגנז הקשמ סוכ ומגל

תורהזא
.ליבזנזב שומישה ינפל אפורב וצעייתה
.םימומידו תברצ ,תוחפנתה ,םיזגל םורגל לולע ליבגנזה
.ןואכידו בל בצק תוערפהל םורגל לולע רתי שומיש

...לע רוסא ליבגנזב שומישה
.םד-תויעבב לופיטל תופורתב םישמתשמה
.הרמ-ינבאמ םילבוסה

...תושדח - ליבנגז ואר