ר'גני'ג / ליווגנז / ליבגנז
Ingwer תינמרגבו Ginger
(Zingiber officinale)

יתנש-בר חמצ אוה (ר'גני'ג) ליבגנזה
הנוכמ אוה םש תומח תוצראב חמוצה
'דכו יריביס ליבגנז ,יאקירפא ליבגנז

הז לע וביטב הלוע ירט שרוש .חמצה שרושב םישמתשמ
לחהש שרושב שמתשהל ןיא .רמושמה וא דבועמה שרושה 
ותמצוע תושלחה לע הדיעמה הדבוע ,םיטמק תוארהל 
קזחתמ םעטה .ףירח ןומיל לש ומעט ריכזמה םעט ליבגנזל
ירט חמצהש לככ 
תעלדל ,ףועל (ץוצמק) ףסותו הייפאב שמשמ ןוחט ליבגנז
םיגדו ץמחומ וגנמ ,לשובמ רזג ,הדואמ 
 

םיפיט
ררקמב קיטסלפ תיקשב ,שדוח דע ,ליבגנז שרוש וקיזחה
ץיצעב עקרקב וא 
בר ןמז רמשי אוה (סורפ וא ררוגמ ,םלש) האפקהב
ומעט תא רפשת ,ןמשל ליבגנז שרוש תפסוה
םיביכרמה רתי תפסוה ינפל שרושה תא ואיצוהל חוכשל ןיא  
ומעט תא רפשת טלס בטורל ליבגנז ץוצמק תפסוה
דחוימ םעט םהל הנקת הדנומילב וא התב שרוש תסורפ
דחוימ םעט ןוזמל ופיסוי םוש םע ליבגנז שרוש תפסוה
דחוימ ןודיע ול ףיסות ,יניטרמב ליבגנז תסורפ

בל ומיש
שרושה תא ףלקל ךרוצ ןיא
ותטיחסו םימב ותיירשה ידי-לע השעי שרושה ךוכיר
וז הנוכת םילעי ורוריג .יגימצו יביס שרושהלודיג יאנת
בטיה תזקונמו הרישע עקרק
שרושה-ינק תקולח ידי-לע השענ יובירה
מ"ס 8 קמועב םתנמטהו םיעטקמל 
(ןיע) ןצינ לולכי עטקמ לכש ךכל בל ומיש 
תוחפ דחא 

תיאופר תוליעפ
.הנוש תועפשה שי םינוש םינזל .ליבגנזה שרושב םישמתשמ

םדה-ילכו בלה לע ליבגנזה תעפשה
...םושה תעפשהל המוד וז
.םדה תא ךכ ללדמו םדה תויסט תוגימצ תא ןיטקמ אוה
תעב ומכ ,שבגתהל תויסטה לש םתייטנ תא ןיטקמ אוה
.םיקרועה תשרטל ןוכיס ןיטקמו ,םדה תשירק ךילהת 

...ב לופיטל שמשמ ,םינושה וינז לע ,ליבגנזה
(Digestion) לוכיע תויעב
ןובאית רסוח
ןויריהה תפוקתב תואקהו תוליחב
חותינ וא היפרתומיכ רחאל תואקהו תוליחב
תועיסנ ןמזב תוליחבו (Sea sickness) םי-תלחמ

...ב לופיטל םג שמשמ ליבגנזה
הנרגימלועישתינורגיש םיקרפמ תקלד

םיצלמומ םינונימ
רגובמל

םימעפ שולש דע םיימעפ ,שבוימה שרושה תקבאמ 'ג 4 דע 2
םויב םימעפ 3 ,שרושה תסימתמ רטיל-ילימ 3 דע 1.5 וא םויב

תוליחבב לופיט
תועש שולש דע םייתעש לכ ,הסימת ג"מ 500 דע 250

העיסנו םי-תלחמ תעינמ
ןכל םדוק םיימוי שרושהמ ולט .ל"נכ

הביק לוקליק/לוכיע תויעב
(Ginger ale) ליבגנז הקשמ סוכ ומגל

תורהזא
ליבזנזב שומישה ינפל אפורב וצעייתה
םימומידו תברצ ,תוחפנתה ,םיזגל םורגל לולע ליבגנזה
ןואכידו בל בצק תוערפהל םורגל לולע רתי שומיש

...לע רוסא ליבגנזב שומישה
םד תויעבב לופיטל תופורתב םישמתשמה
(Gallstones) הרמ ינבאמ םילבוסה

...תושדח - ליבנגז ואר

.