תיז ילע
Olive Leaf
(Olea europaea)

,השקו הבע ,דע קורי ץע אוה תיזה ץע
םיקורי םיתיז .ויתוריפל תודוה רכומה
תוריפה םה םירוחשהו רסובה ירפ םה
םילשבה

לש םהויתולוגסו (Olive oil) תיזה ןמש לש תואירבה ויתונוכת
םהל םיסחיימ .םדק ימימ דוע םירכומ (Olive leaves) תיזה ילע
תוקידבב תמוא םקלח קר ךא ,דאמ תובר תויאופר תונוכת
תויעדמ


תיאופר תוליעפ
הטילח םיניכמ םהמ םישבוימה וא םיירטה םילעב םישמתשמ
(Extract) תיצמת וא (Infusion / Brew)

ןיאפורואלוא אוה ץעבו םילעב יוצמה ירקיעה ליעפה רמוחה
רשא (Elenolic Acid) תילונלא הצמוח וז .(Oleuropein)
הביבסה יעגפמ וילע ןגמ רשא רירמ םעט וירצומלו ץעל הנקמ
תעב .תיזה ןמשב םג יוצמ הז רמוח .םיקדייחו םיקרח יקזנו
הז רמוח םהמ קיחרמ םרומישו םיקורי םיתיז לש םדוביע

םיציאמ םהש ךכל טרפ רשא ,םידיאונובאלפ שי תיזה ילעב
םיצחל ינפמ ןגמו טנדיסקוא-יטנא - ףוגב C ןימטיו תלועפ תא
םיימינ םד-ילכ תונפד תקוזחתל םישורד םה - םיחתמו
םד-ילכ לש םתורצוויה םיענומו (Capillary blood vessels)
(Spider veins) םיישיבכע

ןיאפורואלואה לש ויתונוכת
יתיווע-יטנא
(1) בלה לע ןגמ
ןתשמ
ילאריו-יטנא
ילאירטקב-יטנא
יתיירטפ-יטנא
יאת-דח יטנא

לורטסלוכהו םדה-ץחל תומר תא דירומ (1)


םד-ילכ ביחרמ תיזה ןמשש ךכל תודוה תישענ םדה-ץחל תדרוה
ינפב - תילאירטקב-יטנאה ותנוכת איה דחוימב הבושח .ןתשמו
הקיטויביטנא ינפב םידימעה םיקדייח תוחתפתה

...ב לופיטל ליעוהל היושע תיזה-ילע תיצמת
'ב גוס דבכ תקלד
(Hepatitis B) 
תואיר תקלד
םיינזוא תקלד
ןתשה יכרדב תקלד
םייחותינ םימוהיז
(Surgical infections) 
תוננטצה
תיתנוע תעפש
רב-ןייטשפא סוריו
(Epstein-Barr virus
2-ו 1 גוס ספרה
(Herpes I and II) 
תרגוח תקבלש
תינורכה תופייעה תנומסת


,העיגפו (LDL) ערה לורטסלוכה ןוצמיח תא םיענומ תיזה-ילע
תרכומ וז הדבוע .בלה לש םיילילכה םדה-ילכב ,ךכ בקע
ןהב בלה-תולחמ תמרו ההובג םיתיזה תכירצ ןהב תוצראב
תורחא תוצראב רשאמ הכומנ

השוחתו יוליע תשוחת ,היגרנא ררועמ תיז-ילעב שומישה
דימתמ ץחלב םייח רשא םישנאל ליעומ אוה .הבוט תיללכ
םיסוריומ תועיגפלו תופוכת תויוננטצהל ךכ בקע םישיגרו
תיז-ילעב שומישה לע ,העינמ יעצמא שמשיש ידכ .םירחא
ךשוממ תויהל

הנוזת ירמוחב רוסחמ םה ףוגב םימוהיז תוחתפתהל םימרוגה
םיכפוה םה ,ןמזב םהב לופיט יאו תועדומ יא בקע .םינלערו
.תוינורכ תויעבל
(Herpes) ספרהו (HIV) סדייא ףיגנ ומכ ,רתויב םישק םימוהיז
תוילילש יאוול תועפות אלל תיז-ילע תיצמתב לופיטל םיביגמ


הטושפ תיז-ילע תפורת
תומכ תיצחמ רתוויתש דע םימ רטיל 1-ב תיז-ילע ןפוח ולשב
.ותשו וננצ .תירוקמה םימה 
תוחוראה םע ,ג"מ 500 דע 250 איה תצלמומה תימויה הכירצה

6 יפ דע הכירצה תא לידגהל ןתינ םידחוימ םירקמב
תיז-ילעב שומישה ינפל אפורב וצעוויה :הרעה

תורהזא
תורהטיה לש יאוול תועפות תווחל םילולע רשא םישנא םנשי
...תיזה-ילע תיצמתב שומישה תעב
הניה (Jarisch-Herxheimer Reaction) רמייהסקרא תבוגת
,תושישת תללוכו ונממ םינלער תוררחתשהל ףוגה תבוגת 
תומודה תועפותו םירירשו םיקרפמ יבאכ ,שאר יבאכ ,לושליש 
תיצמתב שומיש קיספהל שי הז הרקמב .תעפש לש ולאל 
הנונימ תא ןיטקהל וא 
םילק שאר יבאכ לע חווד םירחא םירקמב

...תושדח - תיז-ילע ואר

.