רתעז/יוצמ בוזא
Wild Syrian Marjoram
(Origanum syriacum)

םודקה ירבעה ומשבו רתעז/יוצמה בוזאה
יתנש-בר חיש אוה (Bible Hyssop) "בוזא"
.רטמ 1 דע הבוגל אשנתמה

םילכאמב לבטמו (רתעז) ןילבת םישמשמ םיחרפה ישארו םילעה
רשב-ילכאמב םג שמשמ רתעזה .הפאמ-ירבדו םיטלס ,םייחרזמ  
.ןמשל ןווגמ םעט תפסוהלו  
תפסות םיווהמ ,ושבויו םתמחשהל םדוק ופטקנש ,םיחרפ ישאר
.הניבגב יולק םחלל תנייוצמ  
.םיקרח יצרוש תומוקמב חמצה תא ורזפ
 
רתעז תבורעת
(םילפס 4 תלבקל) םיביכרמ
.םיעולק םושמוש יערזב םיאלמ םילפס 2
.תשבוימ ןימיט/תינרוק תב לפס 1/2
(1) .קד ןוחטו שבוימ רתעז/יוצמ בוזא תופכ 2
.(ףילחתכ ןומיל חלמ לפס 1/2 וא) קד הנוחט קאמוס תקבא לפס 1
.םישבוימ ונגרוא ילע תופכ 2
.םעטה יפל וא ,חלמ ףכ 1 :ילנויצפוא
.תבורעתה ביט תא השעמל עבוקה אוה רתעזה ביט (1)

תוארוה
.ףוסב ופיסוה חלמה תא .ומעטו םיביכרמה לכ תא ובברע
.םיטא ילכב תבורעתה תא וקיזחה

.רתויה לכל םישדוח 6 ורמשי תבורעתב םושמושה יערז

שומישה ןפוא

תא וילע ורזפו תיז ןמשב םחלה תנכה תעב קצבה תא וחרמ
.רתעזה תבורעת  
המדא-יחופתו טעמ םינגוטמ תוקרי םע רתעזה תבורעת תא ובברע
.םילשובמ  

הבחרה
...םיאבה םיביכרמהמ טעמ תבורעתל ופיסוה
.תיז ןמש םיקלח 3
.ןומיל ץימ קלח 1
.שותכ םוש טעמ
.הצוצק היליזורטפ עפש
.לפלפו חלמ
 
רתעז לבטמ

םעטו םיענ חוחינ לעב אוה .תיז ןמשו חלמ ,רתעזמ יושע לבטמה
.םחל וא תותיפ וב ולבט .ונימב דחוימו ףירח


לודיג יאנת
םיישרט םירוזאב חמוצ יוצמה בוזאה חמוצ עבטב .תיריג עקרק
.בטיה תוזקונמו ריג יעלסב תורישע תועקרקבו  
.םח םילקאו יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
תישענ הקבאהה .(דחאכ םיירכזו םייבקנ) םיינימ-וד םיחרפה
.ץיקה דע ביבאהמ החירפה .םירובד ידי-לע  
-תדרפה וא םירוחיי ,םיערז תועצמאב רתעזה תא תוברהל ןתינ
.(רבמבונ תליחת) ויתסב השעת העירזה .םישרוש  
.םייעובש ךות שחרתת הטיבנה  


תיאופר תוליעפ
.ותחרפתבו יוצמה בוזאה ילעב םישמתשמ

יוצמה בוזאה תונוכת

.חייכמ
.העזה דדועמ/עזיימ
.אטחמ
.לוכיעה יכרד תא עיגרמ
.ןובאית ריבגמ

...ב לופיטל שמשמ יוצמה בוזאה

 
רתעז/יוצמ בוזא ןמש
.סיטיטוא/םיינזוא תוקלדב לופיטל תושמשמ ןמשה תופיט
,ןטב יבאכב לופיטל ליעות םויב תחא ןמש ףכ תייתש
.(Nausea) תוליחבו םייעמ יעלות  
(2) .חויכל םג שמשמ ןמשה
.המזקאב םיעוגנ תומוקמ לע החירמל שמשמ ןמשה
.ויוסיעו הזחה לע החירמ :תוקונית .ןמש ףכ :רגובמ (2)

ןמשה תנכה ןפוא

.רתעז/יוצמ בוזא ילעב תיכוכז ילכ ואלמ
.םילעה תא הסכיש ךכ תיז ןמש ופיסוה
.תועובש רפסמל שמשב ותוא ודימעהו ילכה תא וסכ
.ושמתשהו וננס

...תושדח - רתעז/יוצמ בוזא ואר