תונקונקה תלזלז
Fern-leaved clematis/
Evergreen traveller's joy
(Clematis cirrhosa)

קורי ,יתנש-בר ספטמ חיש תונקונקה תלזלז
חמוצה ,םירטמ 5 דע הבוגל אשנתמה ,דע
םיה ןגא יפוחל ,םינגומ םייעלס םירוזיאב
ילעב ,םינבל (סרמ-רבמצד) םיחרפה .ןוכיתה
.ןומעפ ייומדו תרתוכ ילע 4
ייומד ,םילעלע 4-מ השעמל םייושע ,םילעה
.םיננושמו תינח שאר


לודיג יאנת
עפש בולישב הייקשה .החלו בטיה תקזונמ ,הירופ עקרק
.םישרושה תוחל לע רומשל ורזעי הבבג    
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.ביבאב ,הקולח ידי-לע וא ויתסב ,םיערזמ יובירה
,הכרבהו םירוחיי תרזעב תוברהל םג ןתינ     
.ויתסב     
.וביבס םיצעבו םיחישב זחאנ חישה
םינגב יונ חיש תשמשמ תונקונקה תלזלז
תוכבס לע לודיגל המיאתמו םיקראפו     
.םיגרוסו     


תיאופר תוליעפ
תלזלז לש םיירטה םילעב םישמתשמ
ןינומנא ליכמ חמצה .תונקונקה
תילונאלוליטצא הצמוחו (Anemonin)
.(Acetyloleanolic acid)

...םלועב םישומיש
.(החשמ) םיבאכ
!ןושארה ןמיסה תעפוה םע םושייל .(הסימת) הנרגימ
.(Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחמ יפקתה

...לארשי-ץראב םישומיש
.םירוחט.(Burns) תויווכ.םיעצפ
.תיז ןמש םע םישותכ םיירט םילע בלשמ םושייה

...ב לופיטל םג תלזלזה השמיש רבעב

תורהזא
הבירצ םיללוכ ונממ תוליער ינמיס .ליער ולוכ חמצה
תקלד םג ןכתית) רועה תומדאה ,הפב םיביכ ,הפב הקזח    
.רועב עגמ םוקמ בטיה וצחר .םילושלישו תואקה ,(תועובו