...ר'גני'ג/ליבגנז ואר

2004
ןוירהל תוולנה תועפות לע לקמ ליבגנז
לקמ ליבגנז יכ וליג הדנק וירטנוא University of Toronto ירקוח
.ןוירהה ןמזב תואקהו רקובה תוליחב לע המ תדימב
.ןוירהל םינושארה םישדוחה 3-ב וז העפשה וקדב םירקוחה

,םויב םימעפ 4 ,ףסותה תא ולביק רקחמב ופתתשהש םישנה 187
.ג"מ 250 תונב תוסומכב

לע ליבגנזל שי העפשה וזיאו םא רורב אל ןיידע םירקוחה ירבדל
.רבועה
לקשמב ויה ליבגנזה ףסות תא ולביקש תוהמאל ודלונש תוקוניתה
הרקבה תצובק תונב ,תוהמאה 187 לש ולא תמועל רתוי לודג טעמ
.הז ףסות ולבק אלש

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2006 סרמ
תרכוס ילוחב יתיילכ קזנ ענומ ליבגנז
ץופנ רשא יתיילכ קזנ עונמל יושע ליבגנז יכ הליג תודלוחב רקחמ
.2-גוס תרכוס ילוחמ 30%-כב

וקלחנש רכז ןיממ תודלוח 24-ב ךרענ ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמה
תודלוח ויה הינשב ,תואירב תודלוח הללכ הנושארה .תוצובק 3-ל
הצובקב תודלוחהו ,ליבגנז ףסות ולבק אלש ,תרכוס תולוח
םתכירצמ 5% התייהש ,הקבאב ליבגנזה ףסות תא ולביק תישילשה
.תימויה

ולביקש תודלוחה לש ןמדב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכת יכ אצמנ
םג אצמנ .תודלוחה ראשל סחיב ההובג התייה ליבגנזה ףסות תא
.(Nephropathy) תוילכ תלחממ תוחפ ולבס ולא תודלוחש


2006 לירפא
תולחש ןטרס ענומ ליבגנז
,הדבעמ יאנתב יוסינב ,ב"הרא University of Michigan ירקוח
תולחש ןטרס לש ותוחתפתה ךשמה תא תענומ ליבגנז תיצמתש וליג
םיאת תומ לש םיגוס 2 תדדועמ איהש ךכב (Ovarian Cancer)
.(Autophagic Cell death) יטוגפ-וטוא םיאת תומו תנכותמ
 

יעבט יטמוטוא ןונגנמ אוה (Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ
תושדחתהו הקוזחת ,תוחתפתהמ קלח הווהמה רקובמו
.תויוצר יתלב תומקר לש םיילמרונ

ידי-לע םיקחרומ הז ךילהתב ודמשוהש םיאתה לש םהידירש
.(Phagocytosis) םיטיצוגפה2007 רבוטקוא
םידליב לושליש דגנ ליבגנז
.םיקדייח ידי-לע םרגנה לושליש דגנ לאיצנטופ שי ליבגנז ףסותל
ןאווייט Taiwan's China Medical University ירקוח ירבדל
.תולבוקמ תופורתל ףילחת שמשיש הגשהל לקו לוז יעצמא והז

בקע וז הרטמל ליבגנזב שומישה תורשפא תא וקדב םירקוחה
תורשקתה תא םיענומה תיביטקא-ויבה ותוליעפה ילעב ויביכרמ
םיאת לש םייפיצפס םינטלוקל (E. Coli) ילוק יא קדייחה ןלער
םיעוריא תרשרשל םימרוגה ,הז רקחמב ושמישש ,םירבכעה יעמב
.לושליש איה תיפוסה םתאצותש
תלעב קר הניא ליבגנז תיצמת יכ םיגדה הז רקחמ םהירבדל
םג תלעופ אלא ,(Antiemetic) תואקה/תוליחב תדגונ העפשה
.לושליש דגנ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 יאמ
ןטרסב לופיטל תוולנ תועפות םצמצמ ליבגנז
דגנ לופיטל תוולנה תועפותהמ קלחכ תוליחבמ םילבוסה םישנא
.ליבגנז ףסותב רזעהל םייושע (םילפוטמה ללכמ 70%-כ) ןטרס

ב"הרא University of Rochester Medical Center-ב רקחמ
תוליחב דגנ תופורת םע דחי ליבגנז םילטונה םישנא יכ הליג
.40%-ב םהיתוליחב תא םיתיחפמ יפרתומיכ לופיט ינפל

2009 Annual Meeting of the American Society of
Clinical Oncologists


2009 רבמטפס
ןוירהב םישנל ןכוסמ ליבגנז
יפסותל דימצהל הצילמה (Evira) דנלניפב ןוזמל תוחיטבה תונכוס
םישנ ידי-לעליבגנז יפסותב שומישה ינפמ הרהזא תיוות ליבגנז
תכרעהל הדיחיה ידי-לע המסרופש ןוכיס תרהזא תובקעב ,ןוירהב
.(Risk Assessment Unit) םינוכיס

התכ םירכמנה ,ליבגנז יפסותב שומיש ליבגהל שי יכ האצמ וז הדיחי
ליבגנזב םיביכרמ ללגב ,ןוירהב םישנל ,תואקשמ תנכהל תוקבאכו
.הלודג הכירצה רשאכ ,רבועה לש ותוחתפתהל קיזהל םילולעש

תודתעתמ רשא םישנל ליבגנז יפסות רוכמל ןיא םהירבדל ,ןכ ומכ
.תוהמיא תויהל