...יוצמ בוזא ואר
 
2001 רבמצד
יוצמה בוזאב םיינפרטונומ םידיסוקולג
רשא םיירצמ Assiut University-ב האופרל רפסה תיבב םירקוח
בוזאה לש םינוילעה ויקלחב םיימיכה םירמוחה תלוכת תא וקדב
2-ל ףסנב ,םישדח םיינפרטונומ םידיסוקולג 3 םהב וליג יוצמה
...םניה ולגתהש םיינפרטונומה םידיסוקולגה .רבעב ולגתהש

...םה ולגתהש םיינפרטונומ םידיסוקולגה תשמח לכ
Thymoquinol 2-O-b-glucopyranoside
b glucopyranoside-(1- 2)Carvacrol 2-O-b-glucopyranosyl
P-menth-1-ene-3,4-diol 4-O-b-glucopyranoside
Thymoquinol 2,5-O-b-diglucopyranoside
Thymoquinol 5-O-b-glucopyranoside

Phytochemistry


2010 ראוני
יוצמה בוזאהמ תימלוג תיצמת לש חווט תרצק העפשה
התעפשה תא וקדב רשא ןדרי ןמע University of Jordan ירקוח
ןמד לע יוצמה בוזאה לש םינוילעה ויקלחמ תימלוג תיצמת לש
תמרב םג ומכ ,LDL לורטסלוכה תמרב הדירי וב וליג תודלוח לש
.(Glucose) זוקולגה - םדב רכוסה תמרבו םידירצילגירטה

לש ,תויתועמשמ יתלב ךא ,רתוי תוהובג תומר ואצמנ ןמזב וב
תצובקל האוושהב ,HDL לורטסלוכ לשו (Urea) ןנתש/הארוא
.חלמ-ימ הלביקש תרוקיבה

שי יוצמה בוזאהמ תיצמתל יכ איה ולא םיאצממ תועמשמ
לש םירטמרפה תדרוהב תיגולוקמרפ תוליעפ לש לאיצנטופ
.ינמושה ליפורפה

University of Jordan


2010 לירפא
יוצמה בוזאה לש ףידנה ןמשה לש ותוליעפו ובכרה
יחמצ רפסמו) יוצמה בוזאה לש גושגישה תודגונ ויתונוכת תקידבב
יכ אצמנ (MCF7) דש יאת לש המוניצרקונדא יבגל (םיפסונ רב
.(Carvacrol) לורקברק 47.10% אוה חמצב ירקיעה ליעפה ביכרמה
תוליעפ לכ המיגדה אל תימימה תיצמתה יכ םינייצמ םירקוחה
.(םיאתל תוליער) תיסקוטוטיצ

Faculty of Pharmacy, University of Jordan, Amman