...יוצמ בוזא ואר

2001 רבמצד
יוצמה בוזאב םיינפרטונומ םידיסוקולג
םיירצמ Assiut University-ב האופרל רפסה תיבב םירקוח
לש םינוילעה ויקלחב םיימיכה םירמוחה תלוכת תא וקדבש
םיינפרטונומ םידיסוקולג 3 םהב וליג יוצמה בוזאה
רבעב ולגתהש 2-ל ףסנב,םישדח (Monoterpene glycosides)

...םה ולגתהש םיינפרטונומה םידיסוקולגה תשמח לכ
Thymoquinol 2-O-b-glucopyranoside
b glucopyranoside-(1- 2) Carvacrol
2-O-b-glucopyranosyl  
P-menth-1-ene-3,4-diol 4-O-b-glucopyranoside
Thymoquinol 2,5-O-b-diglucopyranoside
Thymoquinol 5-O-b-glucopyranoside

Phytochemistry


2010 ראוני
יוצמה בוזאהמ תימלוג תיצמת לש חווטה תרצק העפשהה
תא וקדב רשא ןדרי ןמע University of Jordan ירקוח
בוזאה לש םינוילעה ויקלחמ תימלוג תיצמת לש התעפשה
תמרב הדירי וב וליג תודלוח לש ןמד לע יוצמה
תמרבו םידירצילגירטה תמרב םג ומכ ,LDL לורטסלוכה
(Glucose) זוקולגה :םדב רכוסה

,תויתועמשמ יתלב ךא ,רתוי תוהובג תומר ואצמנ ןמזב וב
האוושהב ,HDL לורטסלוכ לשו (Urea) ןנתש/הארוא לש
חלמ-ימ הלביקש תרוקיבה תצובקל

שי יוצמה בוזאהמ תיצמתל יכ איה ולא םיאצממ תועמשמ
לש םירטמרפה תדרוהב תיגולוקמרפ תוליעפ לש לאיצנטופ
(Lipid profile) ינמושה ליפורפה

University of Jordan


2010 לירפא
יוצמה בוזאב ףידנה ןמשה לש ותוליעפו ובכרה
רפסמו) יוצמה בוזאה לש גושגישה תודגונ ויתונוכת תקידבב
(MCF7) דש יאת לש המוניצרקונדא יבגל (םיפסונ רב יחמצ
47.10% אוה חמצב ירקיעה ליעפה ביכרמה יכ אצמנ
(Carvacrol) לורקברק

תוליעפ לכ המיגדה אל תימימה תיצמתהש םינייצמ םירקוחה
(םיאתל תוליער / Cytotoxic) תיסקוטוטיצ

Faculty of Pharmacy, University of Jordan, Amman

.