...היוצמ תינמח ואר

2005 ילוי
בלל דחוימב בוט תוינמח ןמש
,תועובש 5 ךשמנו םירגובמ םישנו םירבג 15 ופתתשה וב ,רקחמ
רישע רשא ,(Sunflower oil) תוינמח ןמש יכ אצמ
םדב םינמושה תמר תא ןיטקמ ,(Oleic acid) תיאלוא הצמוחב
םדה תשירק םרוג תאו (Lipid levels in blood)
(Blood clotting factor)

תיז ןמשו תוינמח ןמש תעפשה ןיב הוושה רשא ,רחא רקחמ
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ימרוג לע (Olive oil)
(Risk factors for cardiovascular diseases) (CVD)
לורטסלוכה תמר תדרוה םשל ףידע תוינמח ןמש יכ אצמ
(Blood cholesterol level) םדב

Journal of the American Dietetic Association


2007 ראורבפ
םינמוש סנרט ףילחמ תוינמח ןמש
,ב"הרא Ohio State University ירקוח לש םהירבדל
לידגמ תיטנג תוסדנוהמ (Sunflower oil) תוינמח ןמש
ייח תא ךיראמו (Oxidation) תונצמחתה דגנ תוביצי
ולש (Shelf life) ףדמ

ןמזב רהמ םינצמחתמ (Vegetable oils) םייחמצ םינמש
לע עיפשמ רבדה .םהב קומע ןוגיטו םקוויש ,םנוסחיא
ןוזמכ םביטו תיתנוזתה םתוכיא ,םחוחינ ,םמעט

,(GM Sunflower oil) תוסדנוהמ תוינמח ןמש וושה םירקוחה
תיאלוניל הצמוחב לדו (87%) תיאלוא הצמוחב רישע
היוס ןמש ,(71.6%-ו 17% ) ליגר תוינמח ןמש םע (5.45%)
(Peanut oil) םינטוב ןמשו (Corn oil) סרית ןמש ,(Soybean oil)

Food Chemistry


2015 רבמצד
תא םישילחמ קוניתה רוע לע תוינמחו תיז ינמש
תויעבטה תונגהה

יכ חוודמ הינטירב The University of Manchester-ב רקחמ
(Sunflower oil) תוינמח ןמש וא (Olive oil) תיז ןמשב שומיש
(New born babies' skin) ודלונ התע הזש תוקונית לש םרוע לע
םינגרלא םסוחו (Water loss) םימ ןדבוא ענומה םוסחמב עגופ
תורמל תאז ,(Blocks allergens and infections) םימוהיזו
שבי רועל תוינמח וא תיז ןמש לע תוצילממ תודליימה תיברמש
(Dry skin)

תוקונית לש םרוע לע םינמשה 2 לש תועפשהה תא קודבל ידכ
התע הזש תוקונית 115 ירמ טנס םילוחה תיבב תודליימה וסייג
םוי 28 ךשמנ יוסינה .ודלונ

University of Manchester


2018 ראורבפ
תודלוחב דבכב קזנל הרושק תוינמח ןמש תכירצ
הכירצ יכ אצמ דרפס University of Granada-ב רקחמ
המרג םייחה לכ ךשמב (Olive oil) תוינמח ןמש לש
ןוכיס םהב הלידגהו תודלוחב םייניצר םיינבמ םייוניש
רתוי רחואמ בלשב (Liver disease) דבכ תלחמל

,(Fibrosis) סיזורביפ המרג תוינמח ןמש לש תרזוח הכירצ
(Increased oxidative stress) תרבגומ תינוצמח הקע
ןהב רימחהש רבד ,(Livere inflammation) דבכ תקלדו
(NAFLD) לוהוכלאמ אל תינמוש דבכ תלחממ תועיגפ
רשבל לולעש המ ,(Non-alcoholic fatty liver disease)
(Liver cancer) דבכה ןטרס וא (Cirrhosis) תמחש

תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוח רקיעב ליכמ תוינמח ןמש
(Omega-6 polyunsaturated fatty acids) 6 הגמוא
>תמזגומ הכירצ תובקיעב תקלדל רבעב ורשקנש

תיתכ תיז ןמש ,תוינמח ןמש) םינמוש לש םינוש םיגוס
24 ליגל דעו הלימגה ליגמ תודלוחל ונזוה (םיגד ןמשו
תורבטצה לע םייתנוזתה םינמשה תעפשה .םישדוח
University of Granada ירקוח ידי לע החתונ ןמושה
דרפס

יושע (Virgin olive oil) תיתכ תיז ןמש םירקוחה ירבדל
הבוטה הרוצב רמשמה יתנוזתה ןמושה רוקמכ בשחיהל
(Aging) תונקדזהה ךלהמב דבכה תא רתויב

Journal of Nutritional Biochemistry

.