...סטיסטפ ואר

  2002 ראוני
(1) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
רשא םילפוטמ 125 ופתתשה וב ,ירציווש-ינמרג רקחמ
הינמרגב ץוח תואפרמ 4-מ ,תויתנוע תויגרלאמ םילבוס
סטיסטפה לש תוליבסהו תוליעיה ןיב הוושיה ץייוושבו
ןיזירטצ (Antihistamine) ןימטסיה-יטנאל
.(Antihistamine Cetrizine)
תועצמאב םירתונה 64-ו סטיסטפה תרזעב ולפוט שיא 61
םיינפוגה םידוקפיתה וושוה םייעובש רחאל .ןימטסיה-יטנאה
יבגל הכרעה םהב התשענו תוצובקה 2 ןיב םיישגרהו
.יללכה רופישהו םימוטפמיסה תרמוח

םש אוה ,(Seasonal Allergies) תיתנוע תויגרלא
תיגרלא תלזנלו (Hay Fever) תחשה תחדקל ףדרנ
ץיקב ,ביבאב תשחרתמה ,(Allergic Rhinitis)
םרוגה .תועובש רפסמ תוכשמנו ויתסב םדקומו
ףאה יכרדל םירדוחה (Pollens) םינקבא םה ןהל
ןוסיחה תכרעמ לש רתי תבוגתל םימרוגו
.(Immune System)

שדוג תודגונ תופורת םיללוכ םילבוקמ םילופיט
-יטנא ,(Oral Decongestants) הפב ךרד תולטינה
םידיאורטס יסיסרת ,(Antihistamines) םינימטסיה
תופורתו (Topical Steroid Sprays) םיימוקמ
.(Desensitization) תושיגרה תנטקהל

...םיללוכ תויתנוע תויגרלא ינימסת
.(Nasal Obstruction) םותס ףא
.(Sneezing) תויושטעתה
.(Clear Nasal Discharge) ףאהמ החצ השרפה
.(Headache) שאר באכ
.(Itchy, Watery Eyes) תועמודו תורוגמ םייניע

...(Hay Fever) תחשה תחדק/תויגרלא ואר

רופישה ,תוליעיה יבגל ,םילופיטה ינש ןיב האוושהה תואצות
סטיסטפב שומישה םירקוחה ירבדל .תומוד ואצמנ תוליבסהו
,העיגרמה העפשההמ ענמיהל שי םהב םירקמב ףידע
.םונמינל תמרוגה

British Medical Journal


2002 יאמ
(1) הנרגימ דגנ סטיסטפ
םילפוטמ ופתתשה וב ,ץייווש University of Bern-ב רקחמ
(Allergic Rhinitis/Hay Fever) תחשה תחדקמ םילבוסה
לש ןתעפשה תא קדב (Allergic Rhinitis/Hay Fever)
.עובש ךשמב (Ze339) סטיסטפה חמצמ וקפוה רשא תוילבט
תומר ודדמנ .םבצמב רכינ רופיש לח לופיט ימי 5 רחאל
,(Inflammatory Mediators) תקלדה ימרוג םיכוותמה
יאת ידי-לע תוררחתשמ רשא תולוקלומ
,רז ףוג תרידח ןמזב (Immune System) ןוסיחה תכרעמ
.'הפורתה' ןתמ רחאל תוקד 90 ,רקוב ידמ ,ףאה ילזונב
תומרב תיתועמשמ הדירי הרכינ ישימחה םויב
םייתועמשמ םירופיש ורכינו (Histamine) ןימטסיהה
.םיפתתשמה ברקב םייחה תוכיאב

ScienceDirect


2002 ינוי
(2) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
לע (Ze339) סטיסטפה תיצמת תעפשה תא ןחב רקחמ
.(Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנמ ולבסש םילפוטמ
תוילבט יתש םויב םימעפ 3 ולביק רקחמב םיפתתשמה
.תיצמת ג"מ 8 וליכהש Ze339 לש תויטרדנטס
םייפאה םינימסתב רופיש רכינ לופיט ימי 5 רחאל
הדירי הלחו הלילבו םויב ןה ,(Nasal Symptoms)
האצותכו (Histamine) ןימטסיהה תמרב תיתועמשמ
.םייחה תוכיאב רופיש לח ךכמ

PubMed


2004 סרמ
המתסא דגנ סטיסטפ
ךשמנ רשא ,הינמרג University of Heidelberg-ב רקחמ
תא ןחב ,םידלי 16-ו םירגובמ 64 ופתתשה ובו םיישדוח
.המתסאב לופיטב סטיסטפה לש ותוליבסו ותוליעי
ובו ותחפ םתרמוחו םרפסמ ,םיפקתהה ךשמ יכ ררבתה
,(Expiratory Volume) יתמישנה חפנה רפתשה ןמזב
םינימסתה לכו ,חוכב הצוחה ףשנינ רשא ריואה חפנ
40%-מ רתוי ,ןכ ומכ .לופיטה ךשמב ורפתשה ודדמנ רשא
תופורתב שומישה תא רקחמה םותב וניטקה םיפתתשמהמ
.ושמתשה םה ןהב המתסא דגנ

PubMed


2004 טסוגוא
(2) הנרגימ דגנ סטיסטפ
קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine-ב רקחמ
קדב ,65 דע 18 ינב םילפוטמ 245 ופתתשה וב ,ב"הרא
ענומ לופיטל יעצמאכ סטיסטפה שרוש תיצמת תוליעי תא
יפקתה תוחיכש התחפ רקחמה ישדוח 4 םותב .הנרגימב
,ג"מ 75 ןב ןונימ ולביק רשא םילפוטמה ברקב הנרגימה
תועפות .םיליעי תוחפ ויה רתוי םינטק םינונימ .68%-ב
,םייעמבו הביקב תולק תויעב ויה לופיטל וולנש יאוולה
.םיקוהיג רקיעב

Neurology


2004 טסוגוא
(3) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
הינטירב University of Dundee ירקוח לש םהירבדל
תחשה תחדק ינימסת לע העפשה ןיא ןתאמח/סטיסטפל
ךשמנש ,רקחמב .(Allergic Rhinitis/Hay Fever)
הייעבהמ םילבוסה םישנו םירבג 35 ופתתשה ,םייעובש
.םויב םיימעפ ףסותה תא ולביק רשא ,תיתנועה

Annals of Allergy Asthma Immunology


2004 רבמצד
(3) הנרגימ דגנ סטיסטפ
קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine ירקוח
,ג"מ 75 תב ,תיטרדנטס תיצמת לש החוכ תא ונחב ב"הרא
.(Migraine) הנרגימ תעינמל לופיטכ סטיסטפ חמצה שרושמ
18 ינב םילפוטמ 245 ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמינש ,רקחמב
,שדוח ךשמב הנרגימ יפקתה 6-ל 2 ןיב ולבס רשא ,65 דע
.םינורחאה םישדוחה תשולשב
ג"מ 75 תב תיטרדנטס תיצמת תועצמאב לופיט יכ אצמנ
ךות 36%-ב ,48%-ב הנרגימה יפקתה תורידת תא תיחפה
התייה ובצלפה תצובקבו ג"מ 50 תב תיצמתב שומיש
.26% רועישב הדירי

PubMed


2005 סרמ
(4) הנרגימ דגנ סטיסטפ
Klinikum Heidberg, Zentrum fur ירקוח
ופתתשה וב רקחמב ,הינמרג Kinderschmerztherapie
,תוחפל הנש ולבסש םירגובמ 79-ו 9 דע 6 ינב םידלי 29
תעפשה תא םהב וקדב הרומח (Migraine) הנרגיממ
םיפקתהה תוחיכשש ואצמו Petadolex סטיסטפה תיצמת
.תיצחמב המצמטצה םידליהמ
,םידליה ולביק ותוא ןונימהו ,םישדוח 4 ךשמנ לופיטה
תורידת .לפוטמה ליגל םאתהב ,ג"מ 150-ל 50 ןיב היה
הלעמל .63%-ב המצמטצה םידליה ברקב תונרגימה
.יתועמשמ דע לק רופיש לע וחוויד םילפוטמהמ 90%מ

Headache: The Journal of Head and Face Pain


2005 טסוגוא
(4) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
,ץייווש Allergy Clinic in Landquart--ב ךרענש רקחמ
אצמ ,םייאופר יזכרמ 11-מ םילפוטמ 330 ופתתשה ובו
ינימסת לע הליקמו הליעי סטיסטפה ילע תיצמת יכ
המודב ,(Allergic Rhinitis/Hay Fever) תחשה תחדק
.תוטושפ (Antihistamine) תוינימטסיה-יטנא תופורתל
,ץייוושב קר עגרכ גישהל ןתינ (Ze399) םילעה תיצמת תא
הדימב םנמוא הליעי תיצמתה .הפורתל תבשחנ איה םש
הניא איה ךא ,תינימטסיה-יטנא הפורת לש וזל המודה
.םונמינל תמרוג

Phytotherapy Research


2013 לירפא
(5) הנרגימ דגנ סטיסטפ
התעפשה תא ןחב הינמרגב תוימס לופכו יארקא רקחמ
60 לע (Petadolex) תיטרדנטס סטיסטפ תיצמת לש
אלל וא םע ,(Migraine) הנרגיממ ולבסש םילפוטמ
ובצלפ וא ג"מ 50 היה ןתינש ןונימה .(Aura) הרואא
.תועובש 12 ךשמב םויב םיימעפ (המד)
תיתועמשמ תיחפה לופיטה יכ התייה םירקוחה תנקסמ
םהב םימיה רפסמ תאו הנרגימה יפקתה תורידת תא
םינימסתה תורידת תא ןכו שדוחב םיפקתהה ולח
.םיוולינה
ולפוט רשא ולאב ,םיפקתהה ותחפ הלחתהל האוושהב
תועובש 8 רחאל ,46%-ב תועובש 4 רחאל ,תיצמתב
.50%-ב תועובש 12 רחאלו 60%-ב

Nutrition Review