סטיסטפ
Butterbur
(Pestilenzenwurt תינמרג)
(Petasites hybridus)

םילע לעב ,יתנש-בר חיש אוה סטיסטפ
,(רטמ 1-ל עיגמ םרטוק) דאמ םילודג
תורהנ ךרואל ,םיחל תומוקמב חמוצה
.תויתציב תועקרקבו

.דחוימב ךורא שרוש לעבו מ"ס 30 דע הבוגל אשנתמ חמצה
םילעה .עקרקל םאתהב ,םיהכ םימודא דע םילחלחכ םיחרפה
הפוריאב ,היסא ןופצב ץופנ ןתאמחה .החירפה רחאל םיעיפומ
.תינופצה הקירמאמ םיקלחבולודיג יאנת
.לצ דע האלמ שמש
.החלו היירופ עקרק יגוס ןווגמ
.םירובדל ףוצ רוקמ שמשמ חמצה
שמשמ אוה .ןטלתשו שלופ חמצל בשחנ סטיסטפה
.וילעב חטשה לכ תא הסכמ אוהש דע ארפ תוניגב קר  
.חמצה תא רגמל דאמ השק ךוראה שרושה ללגב
.הבקנו רכז :םידרפנ םינימ ינש חמצל
השעי יובירה .םינימה ינשב ךרוצ שי יוביר םשל
.הקולח ידי-לעוו םיערזמ  
קר לדגל ץלמומ רקובמ יתלב יוביר עונמל ידכ
.רכזה חמצ תא  
 


תיאופר תוליעפ
.וילעבו ןתאמחה שרושב םישמתשמ
םיינידיזליריפ םידיאולקלא שי שרושב
םיעודיה םיליער (Pyrrolizidine Alk.)
ירתסא ,םינטרסמו דבכל קזנ ימרוגכ
,(Sesquiterpene Esters) םינפרטיווקסס
(Petasites) םיניזטפ ,(Petasin) ןיזטפ
.(Furanopetasin) ןיזטפונרופו


םילעהו שרושה תונוכת
.יגרלא-יטנא
.העזה דדועמ
.ןתשמ
.היתפואמוהב שמשמ
.שחלאמ
.תותיווע דגונ
.בלה רירש תא קזחמ
.תוקלד תתחפה
.ףוגה יבחרב םיקלח םירירש לשו םד-ילכ הפרמ


...ל תשמשמ ןתאמחה שרוש תקבא

.םיעצפ ילזונ תחיפס
.רועהמ םירחא םימגפו םימתכ תרסה
 

...ל רבעב השמיש ןייב הקבאה ליהמת
.ןתש ןתמ תרדסה
.רוזחמה תרדסה
.יתפיגמ םוח
.תויוליער לורטינ
.תוחוטש םייעמ יעלות תליטק
.המישנ רצוק וא הדבכ המישנמ םילבוסל הרזע

...ב לופיטל ןתאמחה שרוש שמשמ םויכ
.הנרגימ
.ןתשה יכרדב םינבא
.םוחו תוננטצה
.בלה קוזיח
.המתסא
.ןתש ןתמ דודיע


...ב לופיטל שרושה שמשמ היתפואמוהב
הכפושה תקלד
.(Urethra Inflamation)  
.שאר יבאכ
.(Neuralgia) םיבצע יבאכ

תורהזא
,(Carcinogenic) םינטרסמ חמצהמ םינוש םיקלח
םורגל םילולעו תואירלו ,(Hepatotoxic) דבכל םיליער 
.(Coagulopathy) םדה תוישירקב שובישל 

...לע רוסא סטיסטפב שומישה 
.עדיב רוסחמ בקע .םידלי
.הרמה סיכ תויעבמ םילבוסה
.הביק יביכמ םילבוסה םישנא
.דבכ תויעבמ םילבוסה
.לוכיעה תכרעמל קיזהל לולע חווט ךורא שומיש

...תושדח - סטיסטפ ואר