סומוח / הצמיח
Chickpea / Garbanzo Beans
(Cicer arietinum)

תחפשממ יתנש-דח חמצ סומוח
ןוכיתה חרזמב ורוקמו תוינטקה

םיערזה םה תוריפה .מ"ס 50 דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה
ינוכית חרזמה חבטמב רקיעב שמשמ סומוחה .םילכואש
ותוא םילדגמ ,ןוכיתה חרזמל ףסונב ,םש םג רשא ודוהבו

(Kabuli) ילובאק - ריהבו (Desi) יסד - ההכ :סומוח ינז 2 םנשי

סומוחה חרממ/טלס תא ונממ ןיכהלו סומוחה תא לשבל ןתינ
בולישב וא םהש תומכ םיערזה/םירגרגה תא לוכאל וא עודיה
תא ןוחטל םג ןתינ .ףיטחכ וא זרוא ומכ םירחא םילכאמ םע
חמק םהמ ןיכהלו סומוחה ירגרג

תנכהב םג םישמשמ סומוחה ירגרג
לפאלפה אוה ,ןגוטמ סומוח
ילוהוכלא הקשמכ ססתומ סומוח
רומישו ןוסחיא
םה םא תחא הנש ךשמב הקזחהל םינתינ םישבוימ סומוח ירגרג
שביו רירק םוקמב םירמשנ 
םימי 3 דע ררקמב הסוכמ ילכב םיירט םילשובמ םירגרג ורמיש


לודיג יאנת
גזוממ םילקאב םג חתפתי חמצה .יפורטבוס וא יפורט םילקא
רתוי ןטק היהי לוביה ךא 
שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמו הירופ תילוח עקרק
תרוצבב דימע סומוחה ולש הפנעה םישרושה תכרעמל תודוה
םמצע תא םירפמו דחאכ םייבקנו םיירכז :םיינימ-וד םיחרפה
עקרקב ןקנח תעבקמ סומוח / הצמיחה


תיאופר תוליעפ
לכאמל בשחנ סומוחה .וילעבו סומוחה יריגרג/יערזב םישמתשמ
(Health Food) תואירב לכאמל

סומוחה יריגרג תונוכת
(1) לורטסלוכ םידירומ
(2) החוראה רחאל םדב רכוסה תמרב הפירח היילע םיענומ
(3) חורה בצמ תא םירפשמ

.וב םיסיסמה םיביסה תלוכתל תודוה (2)(1)
תוצמוח 3-ב דחוימבו וב ונימאה תוצמוח תלוכתל תודוה (3)
תורפשמו םיבצעה תכרעמו חומה תוליעפל תורושקה ונימא
...חורה בצמ תא
(Tryptophan) ןפוטפירט
(Phenylalanine) ןינלאלינפ
(Tyrosine) ןיזוריט

...ל בוט רוקמ הווהמ סומוחה יריגרג
תצלמומה תימויה הכירצהמ 15% ץבא
תצלמומה תימויה הכירצהמ 43% תילופ הצמוח
ןובלח
(םיסיסמ יתלבו םיסיסמ) םייתנוזת םיביס
תומימחפ

...ב לופיטל סומוחה ירגרגמ החשמ תשמשמ ודוהב
תורחא רעיש תויעבו רעיש תרישנ
רועה תויבובקנ תחיתפו םינפה קהוב רופיש
לוכיע יישק / לוכיע תויעב

(םיזוחאב בכרה) סומוח ירגרגב יתנוזתה ךרעה
5% ןמוש6% םיביס
64% תומימחפ
3% רפא
23% ןובלח


םייח סומוח ירגרג םרג 100-ב יתנוזתה ךרעה
ג"מ 105 ןדיסג"מ 340 ןחרז
ג"מ 140 םויזנגמ
ג"מ 3 ץבא
ג"מ 7 לזרב


םילשובמ סומוח ירגרג םרג 100-ב יתנוזתה ךרעה

...לש תוריעז תויומכ סומוח םרג 100-ב שי ןכ ומכ
תצלמומה תימויה הכירצהמ 164%- ג"קמ 75 :םונדבילומ
תצלמומה תימויה הכירצהמ 84.5%- ג"מ 1.03 :ןגנמ


...ב לופיטל ודוהב שמשמ םיירטה חמצה ילעמ ץימ
(שבדב בלושמב ץימה) .לזרבב םירישע םילעה .הימנא
...לוכיעה תכרעמב תוערפה
לוכיע תוערפה / תויעב
.תואקה
תוריצע
לושליש
(Dysentery) הירטנזיד
טבמאה ימל ףסומ ולוכ חמצה .רוזחמ יבאכ
...ומכ ,רוע תויעב
תככח / המזקא
ןיחש / תדרג
ולקינ אלש םירגרגמ ןכוהש חמק תרזעב .רועה תנבלה
םיחופתה םירגרגה חמק תא םיכרוצ ...ינימה דוקפיתב תויעב
יתפקיז לשכ / תונוא ןיא
(Premature Ejaculation) תמדקומ הכיפש

,רכוסב םיבברועמ סומוחה יריגרגמ חמק תופכ 2 :שומישה ןפוא
הזר בלח תקבאו םינוחט םירמת

בלח / םוקב בברועמה סומוחה יריגרג חמקמ החשמ
...ב יטמסוק לופיטל שמשמ ץומח
םינפה רוע

תויוצר יתלב תועפות
םייעמב םיזגל םורגת לשוב אלש סומוח תכירצ

.