ליצח
Eggplant / Aubergine
(Solanum melongena)

םילדגמ ותוא ,יתנש-בר חיש אוה ליצחה
הבוגל אשנתהל יושע אוה .יתנש-דח חמצכ
םירטמ 1.5 דע

םילוגס (םיינימ-ודה) םיחרפהו םיריעשו םירופא-םיקורי םילעה
םיבר םינז ליצחל

ולקשמו ןזל םאתהב .םיעבצו םילדג ,תורוצ ןווגמ ליצחה ירפל
,(Baked) יופא ליצחה תא םילכוא .ג"ק 1.5-ל עיגהל יושע
(Fried) ןגוטמ וא (Roasted) יולק ,(Barbecued)יולצ

ותוא ךכרמ ולושיב .לפט ומעטו יגופס םקרמ ימלוגה ירפל
ינייפואה ומעט תא ול הנקמו
דחוימב םימיעט ,םיריעצ םדועב ופטקנש תוריפ
חמצה תעיצפ עונמל ידכ ,דח ןיכסב תרטוטפה תא וכתיח
הנשמ וניא ולדוג .עגמל קצומו ההכ ,קלח ירפ ונק
חלמ ורזפו תוסורפל וכתח ,ליצחה ןוגיט / לושיבל םדוק
תבחמל זקנתהל ץימל וחינה
ושביו תבחמה תא ופטש תוקד 30 רחאל
הנכהל רתוי לקו רמ תוחפ היהי ליצחה 
ןיסב רבעב שמיש ,ירפה תפילקמ קפוהש ,רוחש עבצ
םיינישה תעיבצל 


לודיג יאנת
תולודג תוינדאו םיציצעב לודיגל םיאתמה האנ חמצ ליצחה
30 דע 25 :םח םילקאל קוקזו (Frost) הרקל שיגר אוה

'צ תולעמ 
בטיה תזקונמו תנשודמ ,הרישע עקרק יגוס ןווגמ
שמשל האלמ הפישח
ידי-לע םירפומו (דחאכ םיירכזו םייבקנ) םיינימ-וד םיחרפה
(Insects) םיקרח 
ביבאב םדקומ השענ םיערזמ יובירה
לע הרימשל הבר הבבגב ושמתשה
עקרקה תוחל 
טעמ ריבגהל שי החירפה תעפוה םע
הייקשה תא 
4-ל םרפסמ ליבגהל יוצר ,םיאנו םילודג תוריפ תלבקל
ותפילק רשאכ אוה ירפה תפיטקל רתויב בוטה ןמזה
קירבהל הליחתמ 

תיפותיש הייחמצ
תינרוק תבו ןוגרט ,תוינטק םע דחי בטיה חתפתי ליצחה
רוזג תיצרח ןבו רדנבל ותברקב ולדג ,םיקיזמ תקחרהל
םושו לצב ,המדא-יחופת תביבסמ ליצחה תא וקיחרה
...תיפותיש הייחמצ ואר 


תיאופר תוליעפ
םידיאולקלוקילג םה ליצחב םיירקיעה םיליעפה םירמוחה
רירמ םעט ול תונקמה תוליער תובוכרתו (Glycoalkaloids

תולחמבו רועב לופיטל םימרק תנכהל םישמשמ ולא םירמוח
(Basal cell carcinoma) רועה ןטרס

ליצחה תונוכת
(2) רוע תא עיגרמ
(3) ץווכמ / תימצמ
(1) לורטסלוכ דירומ
(1) םד-ץחל דירומ

ירפה (1)
םילעה / חמצה ץימ (2)
המח תיצמת ,שרושה (3)


ץמוחו ליצחה ץימ תבורעת
...תשיבחל תשמשמ
םירוחט
תוקודס תומטפ
(Cracked nipples
רוק יעצפו תויווכ
(Burns & Frostbite
(Abscesses) תוסרומ


יח ירפ םרג 99-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

(4) %ג"מ / םרג'חיךרע
142תוירולק
0.19
0.42
0.09
יוור ןמוש
יוור יתלב 'ש
יוור יתלב דח 'ש
1,189.16
33.26
5.59
ןגלשא
תומימחפ
ןובלח
13.7
504.32
ג"מ 16.44
םייתנוזת םיביס
םימ
ןרתנ
2
2
C ןימטיו
לזרב

תצלמומה תימויה הכירצהמ (4) 


הרהזא
םילעה תא םשייל ןיא .םיליער םיקוריה חמצה יקלח לכ
ימינפ שומישב 

.