הליחכמ הניבחרח
Field Eryngo
(Eryngium Creticum)

ינצוק חמצ איה הליחכמ הניבחרח
ידיצלו רוב תודשב ץופנה יתנש-בר
60 דע הבוגל אשנתמו ןוכיתה םיה ןגאו הםוריא םורדב םיכרד
.לחלחכ-לוגס :ועבצב טלוב חרפה .מ"ס

.םילכאמ הניבחרחהמ םיניכמ לארשי-ץרא ייברע
.םילשבמ םתוא ,םיריעצה םילעב םישמתשמ


לודיג יאנת
עקרקב חמצה ץופנ עבטב .בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס רחבמ
.השבי תיעלס    
.האלמ שמש
.(הבקנו רכז) ינימ-וד חרפ לכ
.טסוגוא-יאמ :החירפה   
םיבובז ,םירובד ידי-לע קוביאה
.תוישופיחו    
.ומצע עירזמ חמצה .שרוש ירוחי וא הקולח ,םיערזמ יובירה
.יפוסה ומוקמב ולדגל שי .ותקתעהל שיגר חמצה


תיאופר תוליעפ
.שרושבו םיערזב ,םילעב םישמתשמ
ליכמ חמצה לש יליעה וקלחמ םיקיפמ ותוא ףידנה ןמשה
,cis-[beta]-guaiene ,7-epi-[alpha]-selinene
.[alpha]-farnesene-(E,E)-ו 2,3,6-trimethylbenzaldehyde

הליכחמה הניבחרחה תונוכת
.םיברקעו םישחנ לערל דגנ םס שמשמ .םילער דגונ
(1) .יתקלד יטנא
(1) .באכ תמרוגה תוליעפ דגונ
.םיגבנ תטיבנ ענומ .יתיירטפ יטנא
.Journal of Agriculture and Food Chemistry   
.יתרכוס יטנא

.Journal of Ethnopharmacology. 8.2006 (1)  


...ב לופיטל לארשי-ץרא ייברע תא תשמשמ הניבחרחה
.םילעה תסיעל (2)  
.שבדב םייולק םיערז (3)  
.םישותכ םיקורי םילע (4)  
.םיקורי םילע הת (5)  
תסיעל :ןדרי ייברע ברקב שומישה ןפוא .יולק שרוש (6)  
.השכהה םוקמ לע ומושייו שרושה