ןפצמה תסח
Prickly Lettuce
(Lactuca serriola)
 
דדנ אוה םשמ ,הפוריאו ןוכיתה םיה ןגאב ןפצמה תסח רוקמ
.רטמ 1.50 דע הבוגל אשנתהל היושע איה .םלועה יבחרב םלקאתהו
.םישוטנ םירתאבו רוב תודשב ץופנו יתנש וד/יתנש דח חמצה

.רירמ םמעט .םילשובמ וא םייח ,םיריעצה םילעה תא לוכאל ןתינ
 
םיסוכמ םירגובה םילעה .דאמ רצק לושיבה ןמז
.םישק םיפיז
.םיינימ-וד ,םיריהב-םיבוהצה םיחרפה
.שומישה ינפל קקזל שי ותוא ,לכאמ ןמש תנכהל םישמשמ םיערזה
 םירחא םישומיש
,םינובס תיישעתב שמשמה ,ןמש 35% םיליכמ ןפצמה תסח יערז
.תוכלו םיעבצ
 
ןפצמה חמצ תילגנאב הנוכמ ןפצמה תסח
םילעה ידצש ןוויכ ,(Compass plant)
.םורדלו ןופצל דימת םיעיבצמ
הנירקה תא ןיטקהל ידכ ךכ 'גהונ' חמצהש הארנ
.םיירהצ תעשב ודי לע תגפסנ רשאלודיג יאנת 
בטיה תוזקונמ ,תושבי תוילוח תועקרקב הלדג ןפצמה תסח
.תוירופ טעמו  
.תרוצבב הדימע איה .האלמ שמשל הקוקז איה
.ןפצמה תסח תא סועלל םיבהוא םיסוס
.םיבשע ילטוק רפסמ ינפב דימע חמצה
.רבמטפסו ילוי שדוח ןיב החירפה
.תימצע היירפהה
.קיזמו ער ,ןטלתש חמצ ,ללכ ךרדב ,תבשחנ ןפצמה תסח
 


תיאופר תוליעפ
ףילחת השמש איה רבעב .םיבאכ ךכשמכ תרכומ ןפצמה תסח
.גרפהמ קפומה םויפואל (שלח)
שבגתמ רשא  ,(Lactucarium) םויראקוטקל ליכמ חמצה ףרש
.םיחשמו ריואה םע עגמב

הצמוח ,(Lactucin) ןיצוטקל םניה חמצב םיליעפה םירמוחה
,(Lactucopicrin) ןירציפוקוטקל ,(Linoleic acid) תיאלוניל
,(Oleic acid) תיאלוא הצמוח ,(Caproic acid) תיאורפק הצמוח
.(Stearic acid) תיראטס הצמוחו (Palmitic acid) רמת תצמוח
 

תונוכת
.עיגרמ .םיבאכ ךכשמ
.הרכהה תא םעמעמ .םילודיג דגונ
.םידרמ .רוע ספסחמ
.הקינימב בלח הברמ .רוע חלחלמ
.קזחמ .ןתשמ
.םוח דירומ

תארקל ואישל עיגמו םיריעצ םיחמצב ךומנ םוירוטקלה זוכיר
ךא ,שלח םויפוא לש וזל המוד העפשה םוירוטקלל .החירפה
.תורכמתה וא לוכיע תויעב אלל

 ...ב לופיטל שמשמ ןפצמה תסח
.שבי לועיש .הניש ידודנ
.תלעש .(Anxiety) תודרח
.םייטמואיר םיבאכ .(Neuroses) הזורבנ
.םידליב תויביטקארפיה

.םילעהמ הת אוה לבוקמה שומישה

...םיקיתע םינמזב
.תורכש תעינמל ןפצמה תסחב ושמתשה םיאמורה
ריבגהל ידכ חמצה ילעמ הת ותש תוירט תוהמא
.בלחה תבונת תא ךיראהלו  

תורהזא
שמתשהל ןיא .(תולודג תויומכב דחוימב) ליער חמצה
.הדומצ החגשה אלל וב   
,תוומ שומיש רתיו תונבצע םורגל לולע זרפומ שומיש
.בלה קותישמ האצותכ   
תולודג תויומכ רבטצל םילולע חמצה תוצקבו םילעב 
.םיטארטינ לש   
,םיירט םיריעצ ןפצמה תסח יחמצמ תידעלב ןוזינה רקב
.(Pulmonary emphysema) תיתאיר תחפנ חתיפ