שחשוח
Sour/Bitter Orange / Seville orange
(Citrus aurantium)

.היסא חרזמ-םורדב שחשוחה ץע רוקמ
ותוא םילדגמ םויכו םאוגו האומס ,י'גיפבץופנ דעה קורי ץעה
.היליציסבו דרפסב םג
.םינז רפסמ ול שיו רדהה יצע תחפשמל ןב ץעה
.ץומח-רמ ומעט .ליכא וניאו הבע הפילק לעב ירפה
.רטמ 9 הבוגל אשנתהל יושעו םיכורא םיצוק יוטע עזגה

.הביר תנכהל שמשמ שחשוחה ירפ
.רשבו םיגד ילכאמ לוביתל ץימה שמשמ דרפסב
םעט רמוח שמשמ ,הפילקהמ םיקיפמ ותוא ,רמה ןמשה
ימוג ,םיגנידופ ,ןיטל'ג ,הייפא ירצומ ,תודילג ,םיקתממב   
.תופורתו םיפירח תואקשמ ,םילק תואקשמ ,הסיעל   
,(Neohesperidin) ןידירפסהואינ הליכמ לשבה ירפה תפילק
200 יפו (Saccharin) ןירכסמ 20 יפ קותמ רשא רמוח   
.(Cyclamate) טמלקיצמ   
ןובסל ףילחת וילע קסרו ךועמה ירפ םישמשמ םורדה ייאב
.רעיש תציחרלו הסיבכ   
.םימשבה תיישעתב חוחינ ןתמל םישמשמ שחשוחה יחרפ
.םינובסה תיישעתב שמשמ םיערזה ןמש


לודיג יאנת
םיביכרמ וילע ,(Rootstock) הנק שמשמ ץעה סיסב
.תולחמב תודימע םשל ,םינוש רדה ירפ יצע   
.שחשוחה ינז ןווגמ ןיבמ 2 ךכל םישמשמ   
.בטיה תזקונמו היירופ ,החל עקרק יגוס לש בחר ןווגמ
.תיסיסב עקרקב םג בטיה חתפתי ץעה   
.עקרקה לש האלמ התושבייתה עונמל שי   
.םייח-ילעב לבזב ןשדל ןיא
.האלמ שמש
םיקבאומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא תורפהל יושע ץעה .םיקרח ידי-לע   
.םיערזמ יובירה
.הקתעהל דאמ השיגר םישרושה תכרעמ
.םחותו היח רדג שמשמ שחשוחה


תיאופר תוליעפ
.ירפב םישמתשמ
םיקי'גרנרדא םינימא 5 םה וב םיירקיעה םיביכרמה
ןימארליטמ ,(Synephrine) ןירפניס :(Adrenergic amines)
ןימפוטקוא ,(Hordenine) ןינדרוה ,(N-methyltyramine)
תא םידדועמה ,(Tyramine) ןימאריטו (Octopamine)
,(Beta-3 cell receptors) 3-התב ינטלוק לש םתוליעפ
.םירחא התבו אפלא ינטלוק לע תירעזמ העפשה ךות

העפשה אלל ,ףוגב םירמוחה ףוליח בצק זוריז איה האצותה
תרבגה ךות ןמוש יאת קוריפו םדה-ץחלו בלה בצק לע
,ףוגב םוחה תריצי ךילהת :(Thermogenesis) הזנגומרתה
.תוירולק ךכ םשל תפרושה
רפסמ םג ליכמ אוה .C ןימטיוב םירישע םילעהו ירפה
רואל רועה תושיגר תא םיריבגמה (Coumarins) םינירמוק
.שמשה
(2) .תיאלוניל הצמוח שי שחשוחה יערז ןמשב

...שחשוחה תונוכת

(5) .הייפרתמוראב שמשמ
.ןוירה ענומ
(4) .העזה דדועמ
.לשלשמ
(4) .םיזג ךכשמ
(4)(3)(1) .לוכיעל עייסמ
.םד-ץחל תיחפמ
(1) .עיגרמ
.רסוב ףידע .ירפה (4) 
.םייטמוראה םינמשה (5) 

.ילאירטקביטנא
.יתיירטפ-יטנא
(1) .תותיווע דגונ
(4) .תוליחב לע לקמ
(2) .לורטסלוכ דירומ
(4) .חייכמ
(4) .לועיש לע לקמ
.םיחרפהו םילעה (1) 
.םיערזה ןמש (2) 
.םיחרפ/םילע תטילח (3) 

  ףוגב וירגאממ ןמושה רורחש בצק תא ריבגמ שחשוחה
החונמב םירמוחה ףוליח בצק תא ריבגמו (Lipolysis)
תוליעפ תעב רבגתת וז הלועפ .(Thermogenesis)
.לקשמב תפסונ הדיריל םרגתו תינפוג

...ב לופיטל שחשוחה שמשמ תיברעמה האופרב

.םדה רוזחמב תויעב.לקשמ תתחפה
.לוכיע תויעב

רסובה ירפ ,(Zhi shi) יש יצה שמשמ תיניסה האופרב
 (4)...ב לופיטל ,שבוימה
.םדה רוזחמ רופיש
.דבכה דוקפית רופיש

.הזחב שדוג
.לוכיע תויעב
.םייעמה תוליעפ דודיע

תורעי ידילי ,(Tikuna) הנוקיטה טבש ינב
םישמתשמ ,תימורדה הקירמאב םשגה
תעגרהל שחשוחה ילעמ המח תיצמתב
.ןטב יבאכ

...ל שמשמ ירפה ץימ
.םומיד תריצע.הרמ ףדועב לופיט.יוטיח

...םילעהמ המח תיצמת

.תקזחמ
.הביק תא תקזחמ

.העיז תשרפה הריבגמ
.תותיווע תדגונ
.תררועמ

תורהזא
ןשומישל ןכל רוסאו תויוצווכתה םורגל לולע שחשוחה
.תורה םישנ לש   
.וירצומלו ירפל היגרלא שי םהל םישנא םנשי