התבה תינניח
Southern.../Wild.../Wood daisy
Gaensebluemchen
(Bellis sylvestris)

לעב יתנש-בר חמצ איה התבה תינניח
םיחיש ירוזיאב חמוצה ,האנ החירפ
רקיעב ץופנ אוה םלועב .םיכומנ
.הקירפא ןופצו הפוריא ברעמ-םורדב
.מ"ס 30 דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה
.םילוגס תרתוכ ילע תוצק םע םינבל התבה תינניח יחרפ םיתיעל

טלסב ,םילשובמ וא םייח ,םיריעצה םיחרפה תא לוכאל ןתינ
.ףירח טעמ םמעט .קרמב וא 
.םיקרח החוד סיסרת תשמשמ םילעה תטילח


לודיג יאנת
.בגנה דע ץראה ןופצב ןלוגה תמרמ הצופנ התבה תינניח
.סרמ דע רבמבונ שדוחמ איה החירפה
.שמשה רוא תומכל םאתהב םירגסנו םיחתפנ םיחרפה
.םיערזמ אוה יובירה


תיאופר תוליעפ
.םישרושבו םילעב ,תשבוימ וא היח ,תחרפתב םישמתשמ
,ןינאט ,(Triterpenoid saponin) םינינופאס ליכמ חמצה
.יחמצ רירו רמ רמוח ,(Flavones) םינובלפ ,יתמורא ןמש
.C ןימטיוב םירישע םילעה

(תונותמ ןניה תונוכתה) התבה תינניח תונוכת
תחייכמ
תרהטמו תלשלשמ
םייניעה םע הביטמ
תררועמו תקזחמ
םיבאכ תככשמ
תותיווע תדגונ
םילודיג תדגונ
רועה תא העיגרמ
לוכיעל תעייסמ

םיחרפה תטילח
םיינוציח םישומיש
לועיש/תוננטצה / תלזנ
םיקרפמ תקלד / ןורגיש
םיימינפ םישומיש
תוילכו (Liver) דבכ תוקלד
םדה רוהיט

םילעב שומישה
םילעה תטילח

(Mosquito repellent) םישותי הקיחרמ

םילעהמ החשמ
...ב לופיטל תשמשמ םילעהמ החשמ
תורובחםיעצפ

םתסיעל רחאל ,םיירטה םילעה
...ב לופיטל םישמשמ
הפ יעצפ

םישרושב שומישה
םישרושהמ המח תיצמת
(1) ...ב לופיטל תשמשמ
(Scurvy)/הנידפצ<
C ןימטיוב רוסחמ 
המזקא
.תכשוממ הכירצב (1)

תללודמ המח תיצמת
...לע הלקהל תשמשמ תללודמ המח תיצמת
םייטמואיר םיבאכ
ביאכמ / דבכ רוזחמ יבאכ
המישנה 'עמ תויעב
(Respiratory tract

.