ןטק ץיצמח
Yellow Sorrel/creeping woodsorrel
Sauerklee :תינמרג
(Oxalis corniculata)

ךומנ ,יתנש-דח ,ריעז חמצ ןטקה ץיצמחה
,םיממוש תומוקמב ץופנ אוה .ערתשמה
(םיציצעב דחוימב) תולתשמב ,םיתב תוניגב
.ןתלת תרוצ םילעל .ער חמצ בשחנו תוממחבו
.תליא דע ןלוגה תמרמ :ץראה לכב ןטקה ץיצמחה ץופנ לארשיב

(םייח) םיחרפה תאו (םילשובמ וא םייח) םילעה תא בלשל ןתינ

תילסקואה הצמוחה תלוכת ללגב ךא ,טלסב
הנקת םתפסוה .םתכירצ תא ליבגהל שי ,םילעב
.תוצימח טלסל
.םהב תילסקואה הצמוחה תלוכת תא תיחפי םילעה לושיב
.םוח דעו םודאמ :םיעבצ םיקיפמ םיחרפהמ
.בוהצ עבצ םילבקמ ולוכ לשובמה חמצהמ


לודיג יאנת
,בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה
.רבוטקוא דע סרממ החירפה
.םיקרח ידי-לע השענ קוביאה
.ומצע תא עירזמ חמצה .םישרוש תוחולשו םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח םיליכמ ולא .םילעב םישמתשמ
.ףירח םעט םהל הנקמה
לולידל ששחו תילסקואה הצמוחה ידי-לע ןדיסה תרישק ללגב
.הלודג תומכב םתכירצמ ענמיהל שי ,ףוגב ןדיסה

ותוליעפ תא וקדב ודוה University of Mysore ירקוח
(Pathovars) םירבותפ דגנ ןטקה ץיצמחה לש תילאירטקביטנאה
ימרוג) םינגותפו (דבלב םימיוסמ םיחמצל םיקיזמה םיקדייח)
המצוע בר ילאיראקביטנא חכ םילעל יכ וליגו (םישנאב הלחמ
.םהב תוילונפה תובוכרתב ורוקמש

...שי םילעב
.C ןימטיו
.ןיטורק אטב
.תוילונפ תובוכרת
.(7-12%) טלסקוא

.ןדיס
.ןחרז
.לזרב
.B3 ןימטיו

.86% םימ
.2.3% ןובלח
.0.8% ןמוש
.8.2% תומימחפ

ולוכ חמצה תונוכת
.רוזחמ זרזמ
.םוח דירומ
.לוכיעל עייסמ
.םומיד רצוע
.ילאירטקביטנא

.םייעמ יעלות דימשמ
.תוקלד דגונ
.הנידפצ דגונ
.ץווכמ
.םד רהטמ
.ןתשמ

...ב לופיטל שמשמ ןטקה ץיצמחה
.תונוש תוקלד
.לושליש
.(Sprains) םיעקנ
.תעפש
.םוח
.ןתשה יכרדב תוקלד
.(Enteritis) םייעמ תקלד
.(Traumatic injuries) תושק תולבח
.(Poisonous snake bites) םייסרא םישחנ תושכה

...ב לופיטל (שבוימ) ןטקה ץיצמחה שמשמ ודוהב
.(Aphthae) הפ תקלד 

...ב לופיטל שמשמ ,האמחב ברועמ ,חמצה ץימ
.(Muscular swelling) םיחופנ םירירש
.םילקנורופ/תויוחיפנ
.(Pimples) םיקלדומ רוע ינועצפ

...ב לופיטל תשמשמ חמצה תטילח
.(םידליב) ץרכ תעלות 

...ב לופיטל שמשמ ,C ןימטיוב ורשועל תודוה ,ולוכ חמצה
.C ןימטיוב רוסחמ :(Scurvy) הנידפצ 

...מ הלערה בקע (דגנ םס) םישמשמ םילעה
.תיפסכ.ךינרז/ןסרא.(Datura) הרוטד יערז

...ב לופיטל שמשמ םילעה ץימ

תורהזא
בקע םילעה תכירצמ ענמיהל תואבה תולחמב םילוחה לע
...םבצמב הרמחהל תורשפא
.הילכ ינבא
.(Hyperacidity) תויצמוח רתי

.םיקרפ תקלד
.הרגדופ