יוצמ בורח
Carob / St. John's Bread
(Ceratonia siliqua)

הבוגל אשנתמה ,האנ דע-קורי ץע אוה בורחה ץע
יביסו קותמ וניה לימרתה יומד ירפה .רטמ 15 דע
.מ"ס 30 ךרואל עיגהל יושעו

ףילחת תשמשמ (םיערזה תניחטו היילק רחאל) םיבורח תקבא
קבטה תיישעתב ףסותו דלוקושה תיישעתב ואקק תקבאל  
.תופורתה תיישעתבו  
.םיבעמו םיבציימכ ןוזמה תיישעתב םישמשמ םילופה
.הייפאל םיאתמו רכוס אלל אוה ,ןובלח 60% ליכמ םיערזהמ חמק
.םינפ תכסמ תנכהל הקיטמסוקב שמשמ םילימרתה חמק
. הבילהה תולקמ תיישעתבו ןינאטל רוקמ תשמשמ ץעה תפילק


לודיג יאנת
.האלמ שמש
.בטיה תזקונמ ,תיעלסו תיסיסב עקרק ללוכ ,עקרק יגוס ןווגמ
.תוקזח תוחורבו הרקב ,(םיקומע םישרושה) תרוצבב דימע ץעה
.דחאכ םייבקנו םיירכז םיינימ-וד םיחרפה
.הנשב ג"ק 120 דע עיגהל היושעו הנש ידמ הלדג ץעה תבונת
.רבמבונו רבמטפס םישדוחב םיפסוא תוריפה תא
.עקרקל ,םישרושה תועצמאב ,ריואהמ ןקנח עבקמ ץעה
.םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
תמועל) רכוס 45%-ו (ואקקב 23% תמועל) ןמוש 7% שי בורחב
.םיינגרלא םירמוחו ןיאפק ןיא בורחב ואקקל דוגינב .(ואקקב 5%

בורחה תונוכת
(2) .רועה תא עיגרמ
(1)(2) .לשלשמ
(1)(3)(4) .תמצמ/ץווכמ
(1) .ןיזמ
(2) .עיגרמ

.לימרתה רשב (1)
.םילשבה םילימרתהמ חמק (2)
.םיערזה תופילק (3)
.לימרתה תפילק (4)

...ב לופיטל תשמשמ לימרתה רשבמ המח תיצמת
.לושליש
.םייעמה רוהיט/תוריצע
.לועיש

...ב לופיטל שמשמ םילשבה םילימרתהמ חמק
.לושליש

ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע