תרזח
Horseradish
(Meerrettich :תינמרג)
(Armoracia rusticana)

רטמ 1 הבוגל עיגמה ,יתנש-בר חמצ תרזחה
םיחרפ תרזחל .םלועה יבחרב חמוצה ,רתויו
ביבאב םיחרופה םינטק םינבל

ףירח םעט לעב ףסות שמשמ תרזחה לש רמה שרושה
םי-יגדו רשב ומכ םילכאמל יח ותוא םיפיסומ .ןובאית ררועמ 
םיטלסו םיחרממ ,םילבטמ ,םינבאתמ ,םיבטרב שמשמ אוה
טלסב םרזפלו םיערזה תא טיבנהל ןתינ
םתוא השקת ,(Pickles) םיצומח תנכהל לזונל תרזח תפסוה
תדחוימ תופירח םהל הנקתו 
,םוחב םידימע םניא היתונוכת תא תרזחל םינקמה םירמוחה
.תורק תונמב ,בורל ,הב שומישה היהי ןכל 
השגהה ינפל דיימ ,המח הנמל הפיסוהל ןתינ ,תאז םע 
ץע-חופתל המודב ,םיחשי ףלוקמ שרוש
ררקמב ,ץמוחב ותוא רומשל ןתינ ,העינמל 
ץע-חופת םע תבברועמ ,תררוגמ תרזח תשמשמ הירטסואב
.ןגוטמ וא לשובמ רשבל ןילבת ,ןומיל ץימ / ררוגמ ץומח 
םוי ךות וז תבורעת ךורצל שי 
יעצמא תשמשמ בלחב תרזח תוסורפ תטילח
ונונעירו ותרהבה ,רועה ןויקנל ןיוצמ יטמסוק 
םישמנ תרסהל שמשמ ןבל ץמוח םע תרזח ץימלודיג יאנת
(הלודג טסופמוק תומכ ופיסוה) הירופ ,הקומע עקרק
בטיה תזקונמו 
שמשל האלמ הפישח
לוביה תא לידגת ,ביבאב הבבג תפסוה
תחא םישרוש תכרעממ לודיג ירוזחמ 3 דע לבקל ןתינ
םיסג תוחפ םיחלק בינת עפשב הייקשה
וא (Division) הקולחב ,(Seeds) םיערזמ יובירה
(Cuttings) םירוחיי תועצמאב 
עקרקב הססבתהש תרזחמ רטפיהל דאמ השק :בל ומיש 
רירק םוקמב הקזחהו שבי לוחב יוסיכ ידי-לע ונסחא

תיפותיש הייחמצ
המדא-יחופתו ירפ יצע תברקב תרזח ולדג
תיפותיש הייחמצ ואר .תולחמ תעינמב עייסי רבדה


תיאופר תוליעפ
תרזחה לש ירטהו ןבלה ינרשבה (Root) שרושב םישמתשמ

טניאצויתוזילילא ירמוח רורחישו ותחיתפ םע הליחתמ ותוליעפ
(Butylthiocyanate) טניצויתיטובו (Allylisothiocyanate)
>ונממ

לדרח ןמש ידיסוקילגו (Mustard oil) לדרח ןמש םג שרושב
תילאיבורקימ-יטנא תוליעפ םהל ,(Mustard oil glycosides)
תירפוגו

...ב לופיטל תשמשמ תרזחה
םיסוניסב שדוג
ןתשה יכרדב םימוהיז
לועיש / טיכנורב
ןורג יבאכ / תוננטצה

:תויטויביטנא תונוכת תרזחלש וליג םירקחמ
םיקדייח יגוס המכ תוחתפתה תענומ איה
תעפשב לופיטל םג הבוטו


,ןטב יבאכב לופיטל הישרושו תרזחה ילע ושמיש רבעב
תישנ יבאכ לע הלקהל ,םידליב םייעמ יעלותב לופיטל
תופסונ תולחמ רפסמב לופיטו (Sciatica)


תאכדמו תותיווע לע הליקמ תרזחהש וליג םייח-ילעבב םייוסינ
םילודיג תוחתפתה

היטפואמוהב
(Stomach cramps) הביק תותיוועב לופיטל תשמשמ תרזחה
םילק םיבאכב לופיטל תינוציח תשמשמו המישנה תויעב
לכבו
םירירשב

 תיממעה האופרב
...ב לופיטל םויה דע תשמשמ תרזחה
ןתשה יכרדב תוקלד
ןתש ןתמ דודיע
הרגדופ / טואג
ןורגיש
חיכו םילזונ תקחרה
ןובאיתה דודיע
לוכיע תויעב
תעפש
דבכ תולחמ
הרמה סיכ תויעב
תורחא המישנ תולחמו לועיש לע הלקה
המישנה תכרעמב םימוהיזב המחלמב עויס

ןונימו םושיי
הייטרכ וא טוחס-,ןוחט ,סורפ תרזחה שרושב םישמתשמ

דע תיפכ 1/2 ,(תויפכ 4) םרג 20-כ :ץלמומ ימוי ןונימ
םויב םימעפ 3 ,(םרג 5 דע 3) המלש תיפכ 
םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 3 דע 2 :תרזח תיצמת
...ןכו
םח הקשמל השותכ תרזח ופיסוה :המישנ תויעבל
סרית חמקב הנוחט תרזח ובברע :הייטר תנכה
םיבצעה תכרעמ תא ררועי תרזח שרוש הרשוה וב ןיי
(Sweat) העזה דדועיו 
,רוזיאל םדה-תמירז תא ריבגי רועה לע תרזח םושיי
םירירש יבאכ לע לקיו םיעצפ יופיר זרזי 
(Hoarseness) תודירצב לופיטל בוט תרזחמ פוריס

תורהזא
םימורקו הביקה תונפד יוריג םורגל לולע תרזחב שומישה
וא םייעמ יביכ ,הביק יביכמ םילבוסה לע .םירחא םייריר 
תרזח תכירצמ ענמיהל תוילכב תויעב
םינש 4-מ תוחפ ליג ינב םידלי לע הרוסא תרזחה
ןגמה תטולב תוליעפ תתמ םילבוסה לע הרוסא תרזחה
(Thyroxine) ןיסקורית ומכ ,תופורת םילטונה לעו 
רתי תעזהו לושליש םורגל הלולע רתי תכירצ
הבירצ תשוחת םורגל לולע רועה ינפ לע תרזח םושיי

.